Tags Posts tagged with "Χρήστος Σταϊκούρας"

Χρήστος Σταϊκούρας

Σήμερα, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου επισκέψεων εργασίας του Βουλευτή Φθιώτιδας και Υπεύθυνου Τομέα Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στις έδρες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, πραγματοποιήθηκε η τρίτη, για το 2019, ευρεία σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο του Δήμου Στυλίδας, στη Στυλίδα.

Συμμετείχαν ο κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής που εκλήθησαν από το Δήμο.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν:

 • Προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Στυλίδας (έλλειψη προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κτιριακά ζητήματα).
 • Ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα (υπερφορολόγηση, αύξηση του κόστους παραγωγής, τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου του δάκου κλπ).
 • Ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και θεσμική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ζητήματα αστυνόμευσης της περιοχής.
 • Ζητήματα αθλητικών υποδομών του Δήμου.
 • Προβλήματα που αντιμετωπίζει το Λιμεναρχείο Στυλίδας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της περιοχής.
 • Προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δασαρχείο Στυλίδας.
 • Ζητήματα χρηματοδότησης έργων του Δήμου με Κοινοτικά κονδύλια.
 • Ζητήματα που αφορούν αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα.
 • Ζητήματα που αφορούν το βιολογικό καθαρισμό στο Δήμο.
 • Ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές.

Ο κ. Σταϊκούρας, συνεχίζοντας τη συστηματικότερη μεθοδολογία συνεργασίας με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, δεσμεύθηκε ότι θα εξακολουθεί να εργάζεται προς την κατεύθυνση προώθησης της επίλυσης των ζητημάτων.

O óõíôïíéóôÞò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí, âïõëåõôÞò Öèéþôéäáò ×ñÞóôïò Óôáúêïýñáò ìéëÜåé óôçí óõíÝíôåõîç ôýðïõ ãéá ôï êüóôïò ôçò 7ìçíçò äéáêõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË. óôá ãñáöåßá ôïõ êüììáôïò óôç ëåùöüñï Óõããñïý, ÐáñáóêåõÞ 04 Óåðôåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Ερώτηση

 προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 13.03.2019

Θέμα: Καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και πληγέντες φυσικών καταστροφών.

Η αξιοποίηση του μηχανισμού παροχής εγγύησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου έχει περιοριστεί τα χρόνια εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Ως εκ τούτου, το συνολικό ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

Εξαίρεση αποτελεί το υπόλοιπο που αφορά τις κατά το παρελθόν παρασχεθείσες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για δανειοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Το ύψος του ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου αυτής της κατηγορίας δανείων παραμένει σχεδόν αμετάβλητο τα τελευταία χρόνια, στα 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2019 (αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης, Μάρτιος 2019).

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα δάνεια αυτά δεν εξυπηρετούνται, χωρίς ωστόσο να έχουν καταπέσει ακόμα εγγυήσεις σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη μη καταγραφή τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σε διαφορετική περίπτωση, αν τα δάνεια αυτά εξυπηρετούνταν, θα προέκυπτε αντίστοιχη μείωση του ανεξόφλητου υπολοίπου δεδομένου ότι δεν παρέχονται πλέον νέες εγγυήσεις σε αυτές τις κατηγορίες δανείων. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά στην εαρινή έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2017 (σελ. 66): «Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών έως σήμερα, μόνο για δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων, βρίσκονται σε εκκρεμότητα 17.225 αιτήματα κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, με συνολικό ύψος απαιτήσεων 750 εκατ. ευρώ περίπου. Από αυτά, τα 10.000 αιτήματα (70 εκατ. ευρώ περίπου) ρυθμίζονται με Υπουργική Απόφαση που ορίζει ότι η κατάπτωση της εγγύησης θα γίνει ανά δόση και όχι στο σύνολο του δανείου, όπως συμβαίνει στις λοιπές περιπτώσεις των επιχειρηματικών δανείων. Παράλληλα, από το 2015 τα πιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να εγείρουν αγωγές. Ο αριθμός των αγωγών για το έτος 2015 ανήλθε σε 50, το 2016 ανήλθε σε 600 περίπου, ενώ το 2017 εκτιμάται ότι θα συσσωρευτούν 3.000 αγωγές περίπου, καθότι το 2017 είναι ο χρόνος παραγραφής των εκκρεμών αιτημάτων έτους 2012. Για τις αγωγές αυτές οι αντίστοιχες αξιώσεις, αναγωγικά υπολογιζόμενες, εκτιμώνται σε 230 εκατ. ευρώ».

Προφανώς, η διαχείριση και η αντιμετώπιση των εν λόγω αιτημάτων και αγωγών – αλλά και εν γένει της συγκεκριμένης κατηγορίας εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων – καθίσταται εξαιρετικά σημαντική καθώς ενέχει τον κίνδυνο ενδεχόμενων μαζικών καταπτώσεων της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες θα προκαλέσουν σημαντική επιβάρυνση του Προϋπολογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένα:

 • τη σοβαρότητα του ζητήματος για τη δημοσιονομική διαχείριση και την αποφυγή δυνητικών μελλοντικών κινδύνων αύξησης δαπανών, δημιουργίας ελλειμμάτων και επιβάρυνσης του δημοσίου χρέους λόγω καταπτώσεων,
 • την ισχύουσα σχετική κείμενη νομοθεσία (Ν. 4549/2018 και Ν. 4597/2019 που ψήφισε η Κυβέρνηση), η οποία προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες – με έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών – για τη ρύθμιση δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, για την ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου από τα πιστωτικά ιδρύματα και την Τράπεζα της Ελλάδος, και για την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου αφού προηγηθεί βεβαίωση του σχετικού ποσού ως εσόδου στην αρμόδια ΔΟΥ (Άρθρα 101, 103, 105),
 • την επισήμανση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην πρώτη του έκθεση για την Ελλάδα μετά το τέλος του Προγράμματος, ότι υπολογίζεται μία δαπάνη ύψους 2,1 δισ. ευρώ, το 2019, για καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

 ο κ. Υπουργός:

 1. Πόσες είναι τελικά οι καταπτώσεις του έτους 2018; Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, αυτές θα διαμορφώνονταν στο εξαιρετικά χαμηλό ύψος των 89 εκατ. ευρώ, με επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου στα 32 εκατ. ευρώ, όταν τα προηγούμενα έτη τα σχετικά ποσά υπερέβαιναν τα 500 εκατ. ευρώ.
 2. Γιατί, εφόσον τα δάνεια της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν εξυπηρετούνται, δεν έχουν καταπέσει οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου;
 3. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή πρόκειται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά το εν λόγω ζήτημα;
 4. Υπάρχει πιθανότητα μαζικών καταπτώσεων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων την προσεχή περίοδο, επιβαρύνοντας το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των επόμενων ετών; Ισχύει η εκτίμηση του ΔΝΤ για καταπτώσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ, το 2019, όταν αυτό το ύψος δεν έχει καταγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

“Προαπαιτούμενα και εκταμίευση δόσης συνιστούν την απόλυτη επιβεβαίωση ότι η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, έχοντας αναλάβει συγκεκριμένες μνημονιακές δεσμεύσεις.

Η μη υλοποίηση των προαπαιτούμενων, εξαιτίας Κυβερνητικής ολιγωρίας και προεκλογικών σκοπιμοτήτων, καθυστερεί την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους, που εκκρεμούν από το Δεκέμβριο του 2018, στερεί ρευστότητα από την οικονομία, καταδεικνύει ότι η κανονικότητα δεν έχει επιστρέψει, ενισχύει την αναξιοπιστία της χώρας και δεν συνιστά θετικό μήνυμα για τις αγορές.”

Ακούστε όλη τη συνέντευξη εδώ.

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου παραμένουν σταθερά υψηλές, στα 2,1 δισ. ευρώ και το 2019 στερώντας ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για υποχρεώσεις που θα έπρεπε να είχαν εκκαθαριστεί, δηλαδή μηδενιστεί, τον Αύγουστο του 2018, όταν και ολοκληρώθηκε το δήθεν επιτυχημένο πρόγραμμα.

Όπως επισημαίνει και η πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύεται ότι δημιουργούνται  συνεχώς νέες οφειλές του Δημοσίου, με ευθύνη της Κυβέρνησης.

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η “επιστροφή στην κανονικότητα” είναι άλλη μία κυβερνητική απάτη».

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα και την προσφορά της σε όλα τα επίπεδα της ζωής.

Η «Ημέρα της Γυναίκας» αποτελεί τιμή στους πολλαπλούς ρόλους και την πολυσήμαντη προσφορά της γυναίκας ως μητέρας, συζύγου, συντρόφου, εργαζόμενης, ενεργού μέλους της κοινωνίας.

Τιμούμε τους αγώνες των γυναικών για τη θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα ο ρόλος της γυναίκας να μην περιορίζεται πλέον μόνο στην οικογένεια.

Η σύγχρονη Ελληνίδα κατακτά, στην πράξη, τη θέση που της αξίζει.

Κερδίζει επάξια το ρόλο που δικαιούται.

Παραμένει όμως ταυτόχρονα το κεντρικό πρόσωπο, το θεμέλιο, η ψυχή της οικογένειας, το βασικό κύτταρο της κοινωνίας.

Έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε τη γυναίκα από κάθε μορφής κακοποίηση και να δυναμώνουμε θεσμούς, αξίες και πρότυπα, που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική αλληλεγγύη, να ενθαρρύνουμε τα βήματα υπέρ της ισότητας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

Παράλληλα, απαιτείται, στο πλαίσιο μιας συνολικής παρέμβασης για το δημογραφικό, με στόχο τη μείωση του βάρους για την απόκτηση παιδιού, η στήριξη των εργαζόμενων γονέων – κυρίως των γυναικών – που σηκώνουν σήμερα το μεγάλο βάρος της ανατροφής των παιδιών, αλλά και η προστασία των νέων γονέων – και κυρίως της νέας μητέρας.

Στοχεύουμε σε μια σύγχρονη και πολυεπίπεδη κοινωνική πολιτική, που δεν θα βασίζεται μόνο στη διανομή κοινωνικών επιδομάτων, αλλά η κεντρική επιδίωξη θα είναι η δημιουργία πολλών νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, σε μία οικονομία που θα αναπτύσσεται γοργά, και η ευκολότερη πρόσβαση της γυναίκας σε αυτές.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλες τις γυναίκες χρόνια πολλά!

H Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α’ Αθηνών, κ. Ντόρα Μπακογιάννη και ο Τομεάρχης Οικονομικών, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η κυβέρνηση πέφτει έξω στις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη. Και το 2018, αποδεικνύεται ανίκανη να επιτύχει ισχυρή ανάπτυξη και να δρομολογήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τους φόβους της Νέας Δημοκρατίας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχονται στη χώρα επενδύσεις που θα δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα είναι παγιδευμένη στον φαύλο κύκλο της υπερφορολόγησης, της εσωτερικής στάσης πληρωμών και της συρρίκνωσης της ρευστότητας που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα».