Στη Βουλή
Στην ενότητα αυτή έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις ομιλίες μου στη συζήτηση νομοσχεδίων, τις παρεμβάσεις μου στις Επιτροπές, καθώς και τις Ερωτήσεις που καταθέτω

Σύμφωνα με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών δεν αρκεί για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Απαιτείται ταυτόχρονα η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που να επενδύουν στους νέους δυνητικούς συντελεστές ανάπτυξης.

Η επένδυση στη γνώση,

η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών,

η τόνωση της επιχειρηματικότητας,

η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,

η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους

έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνουν τους ρυθμούς της αειφόρου ανάπτυξης, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες, αντιμετωπίζουν την ανεργία, προωθούν την κοινωνική συνοχή.

Η κυβέρνηση με εφαλτήριο τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, και με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τη δράση που αναπτύσσει δείχνει να έχει εγκαίρως αντιληφθεί την αναγκαιότητα υλοποίησης αυτών των πολιτικών.

Σε αυτό το πνεύμα κινείται και το παρόν σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας Microsoft.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στις διατάξεις του σχεδίου νόμου μνημονεύονται οι πρωτοβουλίες και οι υποχρεώσεις της Microsoft, που περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης εξειδικεύεται σε τρεις άξονες:

1ος: στην έρευνα και την εκπαίδευση,

2ος: στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και

3ος: στις υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικές πρωτοβουλίες σε κάθε άξονα δράσης είναι:

1ος Άξονας: Έρευνα και Εκπαίδευση

1. Η ίδρυση Κέντρου Καινοτομίας, το οποίο θα λειτουργεί και ως θερμοκοιτίδα επιχειρηματικών ιδεών ενεργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.

2. Η επιμόρφωση σε ψηφιακές γνώσεις, συνδράμοντας την Κυβέρνηση στην παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης του ευρέως κοινού.

3. Η εξωτερική έρευνα της Microsoft και η συμμετοχή στο MSDN Academic Alliance, ένα ετήσιο πρόγραμμα με μέλη τμήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης.

4. Η συνεργασία της Microsoft με Πανεπιστήμια, στα οποία η εταιρία θα παρέχει υλικό για τις βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση στους υπεύθυνους των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, και επιδόματα για έρευνα σε αριστούχους διδακτορικούς φοιτητές.

5. Η συμμετοχή της Κυβέρνησης στο πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση, με το οποίο η Microsoft παρέχει τοπικούς πόρους για την παροχή εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

6. Η εγκατάσταση των Κοινωνικών Κέντρων Εκμάθησης της Τεχνολογίας προσφέροντας την τεχνική υποδομή και καλύπτοντας το κόστος των εκπαιδευτών που θα παραδίδουν μαθήματα εκπαίδευσης στην κοινωνία.

2ος Άξονας: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

1. H υποστήριξη από τη Microsoft στην Ελληνική Κυβέρνηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

2. Η δωρεάν παροχή από τη Microsoft στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Δήμους στην Ελλάδα των Εργαλείων Εκκίνησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη σχετική απαιτούμενη εκπαίδευση.

3ος Άξονας: Υπηρεσίες

1. Η παροχή από τη Microsoft πρωτότυπου σχεδίου για την βέλτιστη ανάπτυξη και εγκατάσταση των αδειών χρήσης λογισμικού.

2. Η εκπαίδευση για τα πλέον πρόσφατα προϊόντα λογισμικού.

3. Η επέκταση της συμμετοχής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Κυβερνητικής Ασφάλειας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Εκτός όμως από την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, παρέχεται υποστήριξη και του ιδιωτικού τομέα από την Microsoft.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης.

2. Η υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας του Προγράμματος «Ευρωπλάνο Ανάπτυξης».

Τέλος, στη συμφωνία στρατηγικής σημασίας περιγράφονται και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης της σύγχρονης βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών στην Ελλάδα.

Αυτές επικεντρώνονται στις εξής δράσεις:

1. Στην ενημέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων αναφορικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνέπειες της παραβίασης αυτών.

2. Στην εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης λογισμικού, προκειμένου η Microsoft να διευκολύνει την καλύτερη διαχείριση του λογισμικού που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση.

3. Στη χρήση προηγούμενης εμπειρίας που έχει αποκομίσει η Microsoft.

4. Στη σύσταση μιας Ομάδας Εργασίας η οποία μεταξύ άλλων θα προτείνει σχέδιο δράσης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορίας και πληροφορικής.

5. Στην προμήθεια αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού της Microsoft από την Δημόσια Διοίκηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στην τοποθέτηση που προηγήθηκε προσπάθησα να συνοψίσω τα βασικότερα σημεία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Θα ήθελα όμως να καταθέσω και ορισμένες παρατηρήσεις επί της συμφωνίας.

1η Παρατήρηση: Παρόμοιες στρατηγικές συμφωνίες (M.O.U.) έχουν συναφθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρωτοβουλίες και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία και αναλαμβάνονται από τη Microsoft είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν αναληφθεί από την εταιρεία στις άλλες χώρες.

2η Παρατήρηση: Η εν λόγω συμφωνία δεν αποτελεί αποκλειστική και δεσμευτική συνεργασία, προκύπτει από διαγωνιστικές διαδικασίες και εξαρτάται από τις ανάγκες του Δημοσίου στο άμεσο μέλλον.

Η Κυβέρνηση έχει και θα διατηρήσει την πλήρη και διακριτική ευχέρεια να προκηρύξει διαγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, για προϊόντα λογισμικού ή/και υπηρεσίες από προμηθευτές άλλους εκτός από την Microsoft.

3η Παρατήρηση: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία έτη το «ανοιχτό λογισμικό» έχει φθάσει σε σημαντική ωριμότητα.

Προσφέρει τεχνολογικές λύσεις υψηλού  επιπέδου, με χαμηλό κόστος.

Το δίλημμα «εμπορικό ή ανοιχτό λογισμικό» δεν έχει μονοσήμαντη απάντηση, αλλά εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ή οργανισμού.

Και αυτό βεβαίως αφορά και στις ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσουν οι κυβερνήσεις για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Το κράτος, χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία καιπροφανώς χωρίς την απαιτούμενη ταχύτητα, αποδεδειγμένα δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει σαν ρόλο του την επιλογή τεχνολογίας.

Οφείλει να ακολουθεί την πολιτική της «τεχνολογικής ουδετερότητας» ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός.

Ταυτόχρονα όμως οφείλει να προσδιορίζει σαφώς τις ζητούμενες ψηφιακές υπηρεσίες σε όρους ποιότητας και κόστους, και σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας στις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο αρχών, η Ελληνική Κυβέρνηση συνήψε τη στρατηγική μη-δεσμευτική συμφωνία με τη Microsoft.

Η Ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πληροφορικής, στη βάση και του ανοικτού λογισμικού, εφ’ όσον:

1ον: εξασφαλίζονται πρόσθετα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο,

2ον: πληρούνται οι όροι του εκάστοτε ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, και

3ον: δεν προκαλούνται δεσμεύσεις για το ελληνικό κράτος.

Σε καμία χώρα δεν υπάρχει αποκλεισμός καμιάς εταιρείας ή κατηγορίας λογισμικού, καθώς αυτό θα ήταν αντίθετο στους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Συνεπώς, θα ήταν εύλογο η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποιαδήποτε αντιπολίτευση, να ζητήσει επίσπευση παρόμοιων συμφωνιών και με άλλες εταιρείες για την ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

4η Παρατήρηση: Ενισχύεται η ασφάλεια και διασφαλίζεται η διαφάνεια της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην Δημόσια Διοίκηση. Όπως ήδη ανέφερα προβλέπεται η επέκταση της συμμετοχής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Κυβερνητικής Ασφάλειας σε περισσότερες κρατικές διοικητικές μονάδες ή/και υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συμμετέχει επί του παρόντος σε αυτό το πρόγραμμα.

Η Κυβέρνηση αποκτά πια πρόσβαση στον κώδικα των προϊόντων Microsoft, και μπορεί να συνεκτιμά προς ίδιον όφελος αν τα προϊόντα της εταιρίας πληρούν τα πρότυπα και τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια.

5η Παρατήρηση: Με ερωτήσεις στη Βουλή η αντιπολίτευση ζητούσε από την Κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Microsoft.

Τώρα που κατατέθηκε, ας αξιολογήσουμε λίγο τις πληροφορίες που είχαν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους κομιστές αυτών.

Εξηγούμε:

Ερώτηση Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ (26.07.2006): «Σύμφωνα, τέλος, με ακριβείς πληροφορίες, η σύμβαση αυτή δεν είναι μόνο επιζήμια, αλλά ακόμη χειρότερο είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη, επειδή εμπεριέχει ρήτρα NDA (NonDisclosureAgreement), δηλαδή μη αποκάλυψης των όρων και εφαρμογών της, ρήτρα την οποία πλέον δεν υιοθετούν, ούτε οι εμπορικές επιχειρήσεις. Εάν έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο της συμφωνίας τέτοια ρήτρα, πρόκειται περί εξευτελισμού του ελληνικού κράτους, το οποίο έτσι, στους διεθνείς οίκους, εμφανίζεται ως κράτος-“μπανανία”.»

Ερώτηση Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ (02.02.2007): «Μάλιστα, επειδή εγώ τη σύμβαση τη βρήκα από την αμερικανική πλευρά, διαπίστωσα ότι εμπεριέχει όρο – ακούστε, κύριοι συνάδελφοι – απόκρυψης των δεδομένων της σύμβασης ακόμα και από την ελληνική Βουλή. Γι’ αυτό και δεν μου τη δίνουν.»

Το κείμενο της σύμβασης καταδεικνύει το ανυπόστατο των ισχυρισμών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η παρούσα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας εκτιμάται ως χρήσιμη και επωφελής για τη χώρα.

1.    Εξασφαλίζονται προνομιακοί οικονομικοί όροι απόκτησης λογισμικού για το ελληνικό δημόσιο.

Επιτυγχάνονται καλύτερες τελικές τιμές λόγω οικονομιών κλίμακας.

Η έκπτωση από τις υφιστάμενες κυβερνητικές τιμές από τον Ειδικό Τιμοκατάλογο για το Δημόσιο, φτάνει το 20% στις τιμές αγοράς του, ανάλογα με τον όγκο των προμηθειών.

Παράλληλα εξασφαλίζεται η απόκτηση όλων των νέων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft με ορίζοντα 3ετίας, χωρίς πρόσθετο κόστος.

2. Επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού στο δημόσιο τομέα.

Μέχρι πρόσφατα, το ελληνικό δημόσιο εκτός από λίγα μεγάλα έργα πληροφορικής, δεν ήταν δυνατόν να ελέγξει εάν όλοι οι φορείς που έκαναν προμήθειες αγόραζαν με τις προνομιούχες κυβερνητικές τιμές.

Επίσης δεν ήταν βέβαιο ότι πάντα τα προϊόντα που αγοράζονταν καλύπτονταν από εγγύηση ή αν αναβαθμίζονταν τακτικά.

Η έλλειψη των παραπάνω, συνεπαγόταν για κάθε φορέα μεγάλο κόστος διαχείρισης και συντήρησης, και σίγουρα δεν υπήρχε σαφής εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης.

Αυτό προσπαθεί η Κυβέρνηση να το αλλάξει με τις σχετικές προβλέψεις της συμφωνίας.

3.    Το υπό ίδρυση Κέντρο Καινοτομίας θα υποστηρίζει τη «γνώση στην πράξη».

Έτσι η διαχείριση της γνώσης θα συντελείται σε κάθε κομμάτι της αλυσίδας της γνώσης, από τη δημιουργία της μέσω της έρευνας, τη μετάδοσή της μέσω της παιδείας και της κατάρτισης, τη διάδοσή της μέσω των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και τη χρήση της σε καινοτομικές δράσεις.

4. Ενισχύονται ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες μέσα από την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων υπολογιστών στο πλαίσιο του προγράμματος «Απεριόριστες Δυνατότητες», το οποίο παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και βελτίωσης της απασχολησιμότητας.

5. Ενισχύονται και επιταχύνονται  οι στόχοι της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας για την περίοδο 2006-2013.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση του κου. Κώστα Καραμανλή με ένα ιδιαίτερα συγκροτημένο σχέδιο επαναπροσδιορίζει το ρόλο των νέων τεχνολογιών σε νέα βάση, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου διαρθρωτικών αλλαγών που εισάγει προκειμένου η χώρα μας να πραγματοποιήσει ένα ψηφιακό άλμα στην παραγωγικότητα, ένα ψηφιακό άλμα στην ποιότητα ζωής.

Για την Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι το μέσο για μια οικονομία πιο δυναμική και για πολίτες με καλύτερη ποιότητα καθημερινής ζωής.

Για το λόγο αυτό και εισηγούμαι την κύρωση της συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Microsoft που στόχο έχει τη βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα, και την προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. από το 2004 εφαρμόζει μια συγκροτημένη πολιτική.
Μια πολιτική ισορροπημένου μίγματος με στρατηγικό στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των αιτημάτων της κοινωνίας μας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου βασικός πυλώνας πολιτικής δράσης είναι η φορολογική μεταρρύθμιση.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με κύριους άξονες:  
τη μείωση των φορολογικών συντελεστών,
τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης,
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, και
την αναμόρφωση της φορολογίας κεφαλαίου,
στοχεύει στη δημιουργία ενός απλού, δίκαιου, σύγχρονου, ορθολογικού, λειτουργικού, και αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει την τρίτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
Η πρώτη φάση είχε ως στόχο τη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την εξασφάλιση ενός πιο διαφανούς φορολογικού συστήματος.
Η δεύτερη φάση αφορούσε τη μεταρρύθμιση της φορολογίας φυσικών προσώπων, βάσει της οποίας οι πολίτες πληρώνουν λιγότερους φόρους.
Η παρούσα τρίτη φάση περιλαμβάνει την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της φορολογίας ακινήτων, και την αναμόρφωση του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η ακίνητη περιουσία αποτελεί δείκτη της φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων.
Υπόκειται σε φορολογία σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας είναι η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη φορολογική επιβάρυνσή της.
Πράγματι, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές επιβλήθηκαν διάφοροι φόροι και τέλη, χωρίς καμία μελέτη για τις επιπτώσεις τους στην εθνική οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας.
Έτσι, η ακίνητη περιουσία επιβαρύνεται σήμερα με 30 και πλέον φόρους, οι οποίοι ισχύουν κατά περίπτωση.
Παράλληλα, λόγω του ελλιπούς και παθητικού φοροελεγκτικού μηχανισμού, προκειμένου το κράτος να καταφέρει να εισπράξει μέρος των φόρων στην ακίνητη περιουσία, δημιούργησε «βιομηχανία» σχετικών πιστοποιητικών, με επακόλουθο τις δαιδαλώδεις διαδικασίες συλλογής αυτών.
Αυτή η πολυπλοκότητα των διαδικασιών ταλαιπωρεί τους πολίτες, αυξάνει το δημοσιονομικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης των φορολογουμένων και δεν επιτρέπει τη μελέτη του τρόπου κατανομής των φορολογικών βαρών.
Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας είναι ότι στη χώρα μας φορολογείται περισσότερο η μεταβίβαση και λιγότερο η κατοχή περιουσίας.
Σύμφωνα και με τα συμπεράσματα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος (Επιτροπή Γεωργακόπουλου, 2001), η συμβολή των φόρων κατοχής περιουσίας, σε αντίθεση με άλλες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., είναι περιορισμένη.
Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη της διεθνούς ερευνητικής εταιρείας GlobalPropertyGuide η Ελλάδα είναι η 8η πιο ακριβή χώρα μεταξύ 37 ευρωπαϊκών κρατών στις μεταβιβάσεις ακινήτων, κυρίως εξαιτίας του φόρου μεταβίβασης.
Ο φόρος που επιβάλλεται στη μεταβίβαση ακινήτων αποθαρρύνει τις συναλλαγές στα ακίνητα, στρεβλώνει την κατανομή των πόρων, και επιβαρύνει μια συναλλαγή που συνήθως δεν αυξάνει τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογουμένου.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με το παρόν νομοσχέδιο γίνεται ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση απλοποίησης του συστήματος φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, ενίσχυσης του αυτοελέγχου των φορολογιών και δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών.
 
1. Καταργείται ο φόρος γονικής παροχής και κληρονομιάς στα ακίνητα για τους κληρονόμους Α΄ και Β΄ κατηγορίας.
2. Παρέχεται απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.
3. Επιβάλλεται ένα ενιαίο, οριζόντιο και με αναλογικότητα, τέλος ακινήτων με ιδιαίτερα χαμηλό φορολογικό συντελεστή και ευρεία φορολογική βάση με στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση σε αυτό φόρων που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία.  
 
Έτσι με το παρόν νομοσχέδιο μειώνονται δραστικά οι φόροι που επωμίζονται σήμερα τα ακίνητα: 
 • Στο πλέγμα της μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας αιτία κληρονομιάς – γονικής παροχής – δωρεάς, έχουμε πλέον ένα και μόνο αυτοτελή φόρο 1% επί της αξίας του ακινήτου, χωρίς να καταργούνται τα ισχύοντα όρια απαλλαγών. 
 • Στο πλέγμα της απόκτησης πρώτης κατοικίας έχουμε πλέον μηδενικό φόρο (μέχρι 200 τ.μ., ανεξαρτήτως αξίας).
 • Στο πλέγμα της κατοχής ακίνητης περιουσίας έχουμε πλέον το ενιαίο τέλος ακινήτων 0,1% για τα φυσικά και 0,6% για τα νομικά πρόσωπα, με απαλλαγή της κύριας κατοικίας των φυσικών προσώπων εμβαδού μέχρι 200 τ.μ., η αξία της οποίας δεν υπόκειται σε τέλος μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ. Έτσι, περίπου 2,5 εκατ. νοικοκυριά δεν θα πληρώσουν το ενιαίο τέλος για την κύρια κατοικία τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Είναι γεγονός ότι ο χώρος των καυσίμων είναι εστία μεγάλης και εκτεταμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι ενώ η συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης ήταν περίπου σε ίσα επίπεδα το 1994, σήμερα, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης έχει υπερδιπλασιασθεί, ενώ η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί περίπου κατά 50%.
Η αύξηση αυτή της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο εάν στο διάστημα αυτό οι κλιματολογικές συνθήκες στη χώρα μας είχαν γίνει ακραίες ή ο πληθυσμός της χώρας είχε διπλασιαστεί.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της HellasStat, η συνολική αξία του λαθρεμπορίου και της διακίνησης νοθευμένων καυσίμων εκτιμάται στο €1,5 δισ., αποφέροντας σημαντικές απώλειες εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο βασικός λόγος εκδήλωσης αυτού του φαινομένου είναι το υφιστάμενο διαφορετικό καθεστώς φορολόγησης των προϊόντων πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα του ναυτιλιακού καυσίμου, του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιβάλλεται ενιαίος φόρος στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι ώστε να δημιουργείται αντικίνητρο παράνομης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης ως πετρελαίου κίνησης.
Η εξομοίωση των φόρων θα γίνει στο στάδιο της διακίνησης του πετρελαίου, από τον εκτελωνισμό μέχρι την κατανάλωση, με μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση όλων των πωλούμενων ποσοτήτων πετρελαίου, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου ο τελικός καταναλωτής.
Οι ρυθμίσεις προβλέπουν και ικανοποίηση του αιτήματος του αγροτών για τη χρήση πετρελαίου κινητήρων αποκλειστικά στις γεωργικές χρήσεις με την καθιέρωση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης βάση αντικειμενικών κριτηρίων.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δραστική περιστολή της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου καυσίμων, την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη διασφάλιση και αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Η συγκεκριμένη 3η φάση της μεταρρύθμισης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό, ουσιαστικό και σταθερό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.
Ένα ακόμη βήμα για μια δυναμική οικονομία και μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, κυρίως της θεωρίες της ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών αποτελεί προϋπόθεση, αλλά δεν αρκεί, για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Απαιτείται η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που να επενδύουν στους νέους δυνητικούς συντελεστές ανάπτυξης.
Η επένδυση στη γνώση,
η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών,
η τόνωση της επιχειρηματικότητας,
η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,
η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους
έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνουν τους ρυθμούς της αειφόρου ανάπτυξης, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες, αντιμετωπίζουν την ανεργία, προωθούν την κοινωνική συνοχή. 
Η κυβέρνηση με εφαλτήριο τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, και με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τη δράση που αναπτύσσει δείχνει να έχει εγκαίρως αντιληφθεί την αναγκαιότητα υλοποίησης αυτών των πολιτικών.
Σε αυτό το πνεύμα κινείται και το παρόν σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας Microsoft.
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται, μεταξύ άλλων:
 • η βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα, και
 • η προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η παρούσα σύμβαση θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για:
 • τη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Microsoft αναφορικά με τη χρήση των τεχνολογιών της Microsoft σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση,
 • τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με εθνικά έργα που αφορούν τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών για την Δημόσια Διοίκηση,
 • την υποστήριξη της Microsoft για τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της Κυβέρνησης που αφορούν τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, και
 • τη συμβολή της Microsoft στην ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών.
Ειδικότερα, στις διατάξεις του σχεδίου νόμου μνημονεύονται οι πρωτοβουλίες και οι υποχρεώσεις της Microsoft, που περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.
Η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης εξειδικεύεται σε τρεις άξονες:
α) στην έρευνα και την εκπαίδευση,
β) στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και
γ) στις υπηρεσίες.
 
Πιο συγκεκριμένα οι βασικές πρωτοβουλίες σε κάθε άξονα δράσης είναι:
 
1ος Άξονας: Έρευνα και Εκπαίδευση (3.1.1.)
1. Η ίδρυση Κέντρου Καινοτομίας (3.1.1.1.). Το κέντρο θα δώσει τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε εγχώριες εταιρείες λογισμικού, σε επιχειρηματίες και σε νέες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (startups) να δοκιμάσουν, να εφαρμόσουν πιλοτικά και να ενσωματώσουν τις τεχνολογικές καινοτομίες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Το Κέντρο Καινοτομίας θα επικεντρωθεί σε τρεις (3) τομείς:
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (μέσω εκπαίδευσης στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων και προγραμματισμού).
 • Προώθηση Συνεργασιών (μέσω συνεδρίων συνεργατών και συνεταιρισμών).
 • Προώθηση Καινοτομιών (μέσω λειτουργίας εργαστηρίων).
Επιπλέον, το Κέντρο θα λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα επιχειρηματικών ιδεών ενεργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.
2. Η επιμόρφωση σε Ψηφιακές Γνώσεις (3.1.1.2.), συνδράμοντας την Κυβέρνηση στην παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης του ευρέως κοινού σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακών γνώσεων.
3. Η Εξωτερική Έρευνα της Microsoft (3.1.1.3.), με την υποστήριξη της συμμετοχής σε αυτήν ενός διδακτορικού φοιτητή.
4. Η συμμετοχή στο MSDN Academic Alliance (3.1.1.4.), ένα ετήσιο πρόγραμμα με μέλη τμήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς της επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των μηχανικών και των συστημάτων πληροφορικής.
5. Η συνεργασία της Microsoft με Πανεπιστήμια (3.1.1.5.), στα οποία η Microsoft θα παρέχει υλικό για τις βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση στους υπεύθυνους των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, και επιδόματα για έρευνα σε αριστούχους διδακτορικούς φοιτητές.
6. Η συμμετοχή της Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση (Partners in Learning) (3.1.1.6.), με το οποίο η Microsoft παρέχει, σε Κυβερνήσεις και σε εκείνους που έχουν ηγετικό ρόλο σε θέματα εκπαίδευσης, τοπικούς πόρους για την παροχή εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης σε δασκάλους και καθηγητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σε διευθυντές σχολείων, και στους μαθητές εντός της χώρας τους.
7. Η ανάπτυξη του Προγράμματος Microsoft Unlimited Potential (3.1.1.7.), μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογίας σε νέους και ενήλικες με περιορισμένους πόρους και πρόσβαση μέσω δημοτικών ή κοινοτικών τεχνολογικών και εκπαιδευτικών κέντρων. Για τις ανάγκες του προγράμματος, η Microsoft, μέσω της κατάλληλης συγγενούς της εταιρείας, θα εγκαταστήσει Κοινωνικά Κέντρα Εκμάθησης της Τεχνολογίας προσφέροντας την τεχνική υποδομή αλλά και καλύπτοντας το κόστος των εκπαιδευτών που θα παραδίδουν μαθήματα εκπαίδευσης στην κοινωνία (νέοι άνεργοι, ηλικιωμένοι πολίτες, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ).  
 
Επομένως, ο πρώτος άξονας δράσης (Παράγραφος 3.1.1.) της συμφωνίας προσφέρει πολλές και σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης της έρευνας και της εκπαίδευσης στους τομείς των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για πολίτες και επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, και συμβάλλει έμπρακτα στην επίτευξη του Στόχου 1 «Προώθηση Χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις», του Στόχου 3 «Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ», του Στόχου 4 «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας» και του Στόχου 5 «Βελτίωση της Καθημερινής ζωής των πολιτών με ΤΠΕ» της ελληνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.
 
2ος Άξονας: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) (3.1.2.)
1. H υποστήριξη από τη Microsoft στην Ελληνική Κυβέρνηση, με τεχνογνωσία από εξειδικευμένο προσωπικό, για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο υλοποίησης δύο (2) πιλοτικών προγραμμάτων (3.1.2.1.).
2. Η δωρεάν παροχή από τη Microsoft στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Δήμους στην Ελλάδα των Εργαλείων Εκκίνησης (e-Government Starter Kit) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη σχετική απαιτούμενη εκπαίδευση (3.1.2.2.).
3. Η παροχή στη Δημόσια Διοίκηση συνολικά πενήντα (50) προϊόντων “Visual Studio 2005 Professional με συνδρομή MSDN Premium” που αποτελούνται από εργαλεία ανάπτυξης και τεκμηρίωσης για όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα οποία η Κυβέρνηση θα διανείμει σε πενήντα (50), κατ΄ ανώτατο όριο, κορυφαίους προγραμματιστές λογισμικού που εργάζονται στη Δημόσια Διοίκηση (3.1.2.3.).
 
Επομένως, η παράγραφος 3.1.2 της συμφωνίας προσφέρει στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δυνατότητες για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην επίτευξη του Στόχου 2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις» και του Στόχου 6 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη» της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.
 
3ος Άξονας: Υπηρεσίες (3.1.3.)
Αυτός ο άξονας συνεργασίας περιλαμβάνει
1. την παροχή από τη Microsoft πρωτότυπου σχεδίου για την βέλτιστη ανάπτυξη και εγκατάσταση των αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft (3.1.3.1.),
2. την εκπαίδευση για τα πλέον πρόσφατα προϊόντα λογισμικού (3.1.3.2.), και
3. την επέκταση της συμμετοχής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Κυβερνητικής Ασφάλειας σε περισσότερες κρατικές διοικητικές μονάδες ή/και υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συμμετέχει επί του παρόντος σε αυτό το πρόγραμμα (3.1.3.3.).
 
Επομένως, η παράγραφος 3.1.3 της συμφωνίας προσφέρει στην Ελληνική Κυβέρνηση τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των ωφελημάτων που προκύπτουν από την απόκτηση αδειών λογισμικού Microsoft μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ ενισχύει την πρόσβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης στον πηγαίο κώδικα ορισμένων προϊόντων

Microsoft, βοηθώντας στην εκτίμηση της ασφάλειας των προϊόντων και συμβάλλοντας στην επίτευξη του Στόχου 2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις» και του Στόχου 6 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη» της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Εκτός όμως από την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, παρέχεται υποστήριξη και του ιδιωτικού τομέα από την Microsoft.
Οι λεπτομέρειες και το εύρος των υποχρεώσεων της Microsoft περιγράφονται στην Παράγραφο 3.2. της σύμβασης.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:  
1. Η παροχή από τη Microsoft υπηρεσιών υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης στους Πιστοποιημένους Συνεργάτες της (3.2.1.).
2. Η υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας από τη Microsoft του Προγράμματος «Ευρωπλάνο Ανάπτυξης» (European Union Grants Advisor – “EUGA”). Το «Ευρωπλάνο Ανάπτυξης» θα συμβάλει στη συνειδητοποίηση και την καλύτερη κατανόηση από την πλευρά των ΜΜΕ των δυνατοτήτων επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα παρέχει καθοδήγηση για την διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων (3.2.2.).
 
Η παράγραφος 3.2 προσφέρει στις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες ενημέρωσης, πρόσβαση στη διεθνή τεχνογνωσία και βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες επιδοτήσεων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σύμφωνα με το Στόχο 1 «Προώθηση Χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις» της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.
 
Τέλος, στη συμφωνία στρατηγικής σημασίας περιγράφονται και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης της σύγχρονης βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών στην Ελλάδα (Παράγραφος 4).
Αυτές επικεντρώνονται στις εξής δράσεις:
1. Στην ενημέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων αναφορικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνέπειες της παραβίασης αυτών (4.1.).
2. Στην εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης λογισμικού, προκειμένου η Microsoft να διευκολύνει την καλύτερη διαχείριση του λογισμικού που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση, καθιστώντας δυνατή την αποδοτικότερη οργάνωση των συστημάτων της και αποσκοπώντας σε σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων (4.2.).  
3. Στη χρήση προηγούμενης εμπειρίας που έχει αποκομίσει η Microsoft από τη συνδρομή που έχει παράσχει σε παρόμοιες καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε άλλες χώρες (4.3.).
4. Στη σύσταση μιας Ομάδας Εργασίας, η οποία α) θα συντονίζει τις δράσεις που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, β) θα προτείνει σχέδιο δράσης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορίας και πληροφορικής, γ) θα εποπτεύει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, δ) θα τα ενημερώνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τις δραστηριότητές της και ε) θα μοιράζεται τις καταλληλότερες μεθόδους για την αποπεράτωση έργων σχετικών με την Τεχνολογία της Πληροφορικής (4.4.).
5. Στην προμήθεια αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού της Microsoft από την Δημόσια Διοίκηση (4.5.)
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Στην τοποθέτηση που προηγήθηκε προσπάθησα να συνοψίσω τα βασικότερα στοιχεία της υπό συζήτηση συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας Microsoft.
Ορισμένες χρήσιμες όμως παρατηρήσεις για την συμφωνία.
 
1η Παρατήρηση: Παρόμοιες στρατηγικές συμφωνίες έχουν συναφθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως ενδεικτικά είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Ουκρανία, η Εσθονία, η Ρουμανία, η Π.Γ.Δ.Μ., η Σερβία-Μαυροβούνιο κ.α. αλλά και οι ίδιες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την απόκτηση λογισμικού.
 
2η Παρατήρηση: Η εν λόγω συμφωνία δεν αποτελεί αποκλειστική και δεσμευτική συνεργασία, προκύπτει από διαγωνιστικές διαδικασίες και εξαρτάται από τις ανάγκες του Δημοσίου στο άμεσο μέλλον (Παράγραφος 8.4). Κάθε μέρος της συμφωνίας δύναται να συνάψει παρόμοια σύμβαση με τρίτα μέρη. Η Κυβέρνηση έχει και θα διατηρήσει την πλήρη και διακριτική ευχέρεια να προκηρύξει διαγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, για προϊόντα λογισμικού ή/και υπηρεσίες από προμηθευτές άλλους εκτός από την Microsoft.
Η Ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πληροφορικής, εφ’ όσον εξασφαλίζονται πρόσθετα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, ακολουθούνται οι ισχύουσες διαγωνιστικές διαδικασίες στις προμήθειες, και δεν προκαλούνται δεσμεύσεις για το ελληνικό κράτος.
 
4. 3η Παρατήρηση: Διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαφάνεια της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Δημόσια Διοίκηση. Όπως ήδη ανέφερα προβλέπεται η επέκταση της συμμετοχής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Κυβερνητικής Ασφάλειας σε περισσότερες κρατικές διοικητικές μονάδες ή/και υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συμμετέχει επί του παρόντος σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτή η συμμετοχή θα παρέχει στην Κυβέρνηση πρόσβαση μόνο προς ανάγνωση (read-only) στον πηγαίο κώδικα ορισμένων προϊόντων Microsoft για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης με σκοπό να βοηθήσει την Κυβέρνηση στην εκτίμηση της ασφάλειας των προϊόντων Microsoft, καθώς και να παράσχει τη δυνατότητα να το διαβάζει και να αναφέρεται σε αυτό χωρίς να μπορεί να το τροποποιήσει. Άρα η Κυβέρνηση όχι μόνο αποκτά πια πρόσβαση στον κώδικα των προϊόντων Microsoft (που δεν είχε), αλλά μπορεί να συνεκτιμά προς ίδιον όφελος αν τα προϊόντα Microsoft πληρούν τα πρότυπα και τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η παρούσα σύναψη συμφωνία στρατηγικής σημασίας εκτιμάται ως χρήσιμη και επωφελής για τη χώρα.
1. Εξασφαλίζονται προνομιακοί οικονομικοί όροι απόκτησης λογισμικού για το ελληνικό δημόσιο. Επιτυγχάνονται καλύτερες τελικές τιμές λόγω οικονομιών κλίμακας. Η έκπτωση από τις υφιστάμενες κυβερνητικές τιμές μπορεί να φθάσει το 20% στις τιμές αγοράς του, ανάλογα με τον όγκο των προμηθειών, ενώ εξασφαλίζεται η απόκτηση όλων των νέων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft με ορίζοντα 3ετίας, χωρίς πρόσθετο κόστος.
2. Επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού στο δημόσιο τομέα. Μέχρι πρόσφατα, το ελληνικό δημόσιο εκτός από λίγα μεγάλα έργα, δεν ήταν δυνατόν να ελέγξει εάν όλοι οι φορείς που έκαναν προμήθειες αγόραζαν με τις προνομιούχες κυβερνητικές τιμές. Επίσης δεν ήταν βέβαιο ότι πάντα τα προϊόντα Microsoft καλύπτονταν από εγγύηση ή αν αναβαθμίζονταν τακτικά, και σίγουρα δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί εάν σε κάθε φορέα το λογισμικό ήταν της ίδιας έκδοσης.
3. Ιδρύεται το Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο θα υποστηρίζει τη «γνώση στην πράξη». Είναι άλλωστε γνωστό ότι η διαχείριση της γνώσης θα πρέπει να συντελείται σε κάθε κομμάτι της αλυσίδας της γνώσης, από τη δημιουργία της μέσω της έρευνας, τη μετάδοσή της μέσω της παιδείας και της κατάρτισης, τη διάδοσή της μέσω των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και τη χρήση της σε καινοτομικές δράσεις.
4. Ενισχύονται ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (άνεργοι, κάτοικοι ακριτικών περιοχών, ηλικιωμένοι κ.α.) μέσα από την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων υπολογιστών στο πλαίσιο του προγράμματος «Απεριόριστες Δυνατότητες», το οποίο παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και βελτίωσης της απασχολησιμότητας.
5. Δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα ανάπτυξης της τοπικής βιομηχανίας τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
6. Παρέχει υποτροφίες σε διδακτορικούς φοιτητές και λογισμικό σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.
6. Ενισχύει και επιταχύνει  τους στόχους της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας για την περίοδο 2006-2013, με πρόσθετες δράσεις διάχυσης των νέων τεχνολογιών ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση του κου. Κώστα Καραμανλή με ένα ιδιαίτερα συγκροτημένο σχέδιο επαναπροσδιορίζει το ρόλο των νέων τεχνολογιών σε νέα βάση, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου διαρθρωτικών αλλαγών που εισάγει προκειμένου η χώρα μας να πραγματοποιήσει ένα ψηφιακό άλμα στην παραγωγικότητα, ένα ψηφιακό άλμα στην ποιότητα ζωής. Για την Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι το μέσο για μια οικονομία πιο δυναμική και για πολίτες με καλύτερη ποιότητα καθημερινής ζωής.
Για το λόγο αυτό και προτείνω την κύρωση της συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Microsoft που στόχο έχει τη βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα, και την προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα.
 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες εκπληρώνει προεκλογικές της δεσμεύσεις και δίνει περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για την εφαρμογή συγκροτημένου σχεδίου με στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δικαίου.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ήταν σχεδόν πάντοτε επίκαιρο θέμα του επιστημονικού και πολιτικού διαλόγου σε όλες τις κοινωνίες, ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες.
Το πρόβλημα της φτώχειας, το οποίο συνήθως προσεγγίζεται στην οικονομική του διάσταση, είναι ένα σχετικό, δυναμικό, και πολυδιάστατο φαινόμενο.
Χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα και διατοπικότητα.
Παρουσιάζεται σε όλες τις χρονικές περιόδους του οικονομικού κύκλου.
Παρατηρείται σε όλες τις κοινωνίες, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις υπανάπτυκτες.
Είναι δυστυχώς γεγονός ότι οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που παρατηρήθηκαν σε πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, δεν κατάφεραν να επιφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της συνοχής του κοινωνικού ιστού.
Σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς μελέτες, αλλά και έρευνες του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε., Αθήνα 2007) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε., 2007),
η διεθνοποίηση και αλληλεξάρτηση οικονομιών και αγορών,
η ενίσχυση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και οι τεχνολογικές εξελίξεις,
η στενότητα των οικονομικών πόρων,
οι δημογραφικές αλλαγές και οι μεταβολές στην κοινωνική δομή,
η διάλυση του παραδοσιακού προτύπου της οικογενειακής στήριξης,
οι διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία,
η ανεπαρκής ζήτηση για εργασία και η διεύρυνση της αγοράς εργασίας,
η έλλειψη εργασιακής αντίληψης,
το χαμηλό επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου,
η φυσική ανικανότητα για εργασία και η μονογονεϊκότητα,
το χαμηλό ύψος των συντάξεων και ο «υπολειμματικός» χαρακτήρας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, 
αποτελούν κλασικούς φτωχογόνους παράγοντες.
Η εισοδηματική φτώχεια επιδρά αρνητικά στην οικονομική ευημερία και ανάπτυξη.
Επιβαρύνει την οικονομική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα.
Υποσκάπτει την κοινωνική συνοχή.
Υποθάλπει τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις.
Ενισχύει την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα.
Επηρεάζει αρνητικά την ευτυχία των πολιτών.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με βάση τους κοινούς στατιστικούς δείκτες, η Ελλάδα, παρά τη διαχρονική, σε απόλυτους όρους, βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού, παραμένει μια χώρα με υψηλά επίπεδα σχετικής φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και σχετικά υψηλά επίπεδα κοινωνικής ανισότητας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό της φτώχειας, χωρίς την αναδιανεμητική επίδραση των κοινωνικών δαπανών, δηλαδή των συντάξεων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων, ανέρχεται στο 39% το 2005, σε αντιστοιχία με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Το ποσοστό αυτό, πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις αλλά μετά την καταβολή των συντάξεων, διαμορφώνεται στο 23%, ενώ μετά και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις μειώνεται στο 20%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 16%.
Το ποσοστό αυτό για τη χώρα μας είναι το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαμηλότερο μόνο έναντι αυτού της Πολωνίας και της Λιθουανίας. 
Παρατηρούμε συνεπώς ότι η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας στην καταπολέμηση της εισοδηματικής φτώχειας, παρά το τις υψηλές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, πραγματικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας.
Η αδυναμία αυτή των κοινωνικών δαπανών οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, οι βασικότεροι των οποίων είναι:
1. Στο γεγονός ότι το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ανταποδοτικά επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης παρά στους μη ασφαλίσιμους κοινωνικούς κινδύνους, όπως είναι η φτώχεια και η μακροχρόνια ανεργία.
2. Στον κατακερματισμό και την ελλιπή στόχευση των παρεμβάσεων της κοινωνικής πολιτικής. 
3. Στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένες στη χώρα μας, παρά τη σχετική βελτίωσή τους τα τελευταία χρόνια.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι απαιτείται στοχοθέτηση και αυστηρότερος έλεγχος της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών κοινωνικής προστασίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω του προτεινόμενου σχεδίου νόμου επιχειρείται μετάβαση από τις γενικές κοινωνικές δαπάνες σε δαπάνες στοχευμένες στα φτωχά και πολύ φτωχά νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα, ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα προγράμματα που θα παρέχουν στοχευμένη ετήσια εισοδηματική ενίσχυση σε κατηγορίες δικαιούχων βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων.
Στόχος των δράσεων που χρηματοδοτεί το Ταμείο είναι η μείωση του ποσοστού της φτώχειας στο επίπεδο του 15% μέσα στην επόμενη 5ετία.
Η σύσταση του Ταμείου αποτελεί ένα σημαντικό, ένα ουσιαστικό μέτρο για τον περιορισμό της φτώχειας.
Στοχεύει στην κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Αποτελεί μια πρώτη παρέμβαση εισοδηματικής ενίσχυσης ατόμου ή νοικοκυριού με αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό όριο της φτώχειας.
Ενδυναμώνει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.
Η αξία της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης αναγνωρίζεται και από τους πολίτες σε έρευνα για τη φτώχεια που πραγματοποίησε πρόσφατα η KappaResearch σε συνεργασία με το LondonSchoolofEconomics (Οκτώβριος 2007).
 
Παράλληλα, γίνεται πράξη η δέσμευση της κυβέρνησης για τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες.
Προβλέπεται και επεκτείνεται η αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας και η χορήγηση του επιδόματος και στους ομογενείς αλλοδαπούς, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, τους ανιθαγενείς, και τους δικαιούχους ανθρωπιστικού καθεστώτος που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, κινείται στην ορθή κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας σύνθετης, σφαιρικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης κατά της φτώχειας που εδράζεται στο τρίπτυχο ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή.
Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των δράσεών της είναι γνωστά. Είναι μετρήσιμα.
 • Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας είναι σταθερά υψηλός.
 • Η ανεργία μειώνεται.
 • Το κοινωνικό μέρισμα αρχίζει να διανέμεται.
Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της δράσης με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονο κράτος δικαίου, ενός κράτους κοινωνικής ευημερίας και συνοχής.
Για το λόγο αυτό και προτείνω την υπερψήφισή του.
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.

Η κατάρτιση, υποβολή, συζήτηση και τελικά ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτελεί σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γεγονός.
Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός ενσαρκώνει και αντανακλά την οικονομική φιλοσοφία και το πολιτικό πλαίσιο που διαπνέει τη λογική, τις επιλογές και τις πρακτικές της εκάστοτε κυβέρνησης.
Σ’ αυτή τη βάση, συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2008.
Του πρώτου Προϋπολογισμού που συντάσσεται μετά την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.
Στόχος του Προϋπολογισμού είναι η διατήρηση του κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας στην οικονομία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Η αξιοπιστία επίτευξης του στόχου, εν μέρει, βασίζεται και στην καλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με τον Προϋπολογισμό του 2007 επιδιώχθηκε μεταξύ άλλων:
 • η μείωση του ελλείμματος,
 • η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους,
 • η μείωση της ανεργίας,
 • η ενίσχυση της περιφερειακής σύγκλισης, και
 • η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Η πορεία επίτευξης αυτών των στόχων κρίνεται ικανοποιητική, παρά το δυσμενές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα αποκλίνουν οριακά από τις αρχικές προβλέψεις.
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών και δράσεών της, κερδίζει το στοίχημα.
Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα.
Αναγνωρίζονται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.
Η πρόσφατη φθινοπωρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (9.11.2007) το επιβεβαιώνει.
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (10.12.2007) «οι ελληνικές αρχές ακολουθούν την κατάλληλη πολιτική περαιτέρω δημοσιονομικής εξυγίανσης».
Επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, τονώνεται η απασχόληση και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η ικανοποιητική εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2007 δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
Υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες, πολλές από τις οποίες έρχονται από το παρελθόν.
 
1. Το διευρυμένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κυρίως λόγω της υψηλής ζήτησης της οικονομίας και του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας, αν και δε δημιουργεί πρόβλημα χρηματοδότησης, υπονομεύει τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
 
2. Ο πυρήνας του πληθωρισμού διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας κάποιους μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και την ακαμψία σε ορισμένες αγορές προϊόντων και εργασίας.
 
3. Το δημόσιο χρέος, παρά τη σημαντική μείωσή του, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό και να στερεί πόρους από την άσκηση αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.
 
4. Η ανεργία, παρά τη μείωση της, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στις γυναίκες και τους νέους.
 
5. Το επίπεδο φτώχειας, παρά τη διαχρονική, σε απόλυτους όρους, βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού, παραμένει υψηλό. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στη μειωμένη αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα.
 
6. Το έλλειμμα των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας παραμένει υψηλό.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τα πεπραγμένα και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Ν.Δ., πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2008, δείχνουν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.
 
Πρώτον, η ενίσχυση των εσόδων στηρίζεται, κατά βάση, στη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
Βασικές επιδιώξεις αυτής της μεταρρύθμισης είναι
η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος,
η μείωση των φορολογικών συντελεστών,
η διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης,
η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης,
η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός της φορολογίας ακινήτων, και
η αναδιάρθρωση του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων.
  
Δεύτερον, δίνεται έμφαση στη βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, με την περικοπή των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες πλέον εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 3,5% του ΑΕΠ (από 4,1% το 2007).
 
Τρίτον, διανέμεται σημαντικό κοινωνικό μέρισμα.
Με τις αυξημένες δαπάνες και τις πρόσθετες πιστώσεις για την κοινωνική προστασία η κυβέρνηση της Ν.Δ. στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων.
 • Αυξάνεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.ΑΣ.),
 • ενισχύονται οι συντάξεις του ΟΓΑ,
 • αυξάνεται το κατώτατο επίδομα ανεργίας,
 • χορηγείται το πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες,
 • ξεκινά η λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.
Η σύσταση του Ταμείου αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό της φτώχειας.
Στοχεύει στην κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Ενδυναμώνει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας.
Αποτελεί μια πρώτη παρέμβαση εισοδηματικής ενίσχυσης ατόμου ή νοικοκυριού με αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό όριο της φτώχειας.
 
Τέταρτον, ενισχύεται το δημοσιονομικό όφελος της χώρας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Η αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης και η απόδοση του  80% των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην περιφέρεια θα συμβάλλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας.
 
Πέμπτον, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ποιότητας των Δημοσίων Οικονομικών.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Κρατικός Προϋπολογισμός συνοδεύεται από έκδοση που περιλαμβάνει την παρουσίασή του σε λειτουργίες και προγράμματα υπό τη μορφή του Εθνικού Σχεδίου Προγραμμάτων.
Με τη νέα αυτή μορφή προϋπολογισμών καθίσταται ευκολότερη η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων και το κόστος του κάθε προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού, και ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.
 
Έκτον, συνεχίζεται και εντείνεται η πολιτική των δομικών αλλαγών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Αλλαγών και μεταρρυθμίσεων με επίκεντρο τις νέες πηγές ανάπτυξης.
Η επένδυση στη γνώση,
η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών,
η τόνωση της επιχειρηματικότητας,
η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,
η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού, φιλικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους
αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 είναι ένας Προϋπολογισμός που βασίζεται στην πρόοδο που σταθερά σημειώνει η ελληνική οικονομία από το 2004.
Είναι το επόμενο σταθερό βήμα στη μεγάλη προσπάθεια για μια υγιή και δυναμική οικονομία, για μια δίκαιη κοινωνία.
Είναι ένας Προϋπολογισμός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ευθύνης, συνέπειας και συνέχειας, αποτελεσματικότητας και προοπτικής.
 
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες από την 1η Ιανουαρίου 2008 εκπληρώνει και ολοκληρώνει τις άμεσες προεκλογικές της δεσμεύσεις στο σκέλος της κοινωνικής προστασίας.
Παράλληλα, με το εν λόγω Νομοσχέδιο δίνει περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για την εφαρμογή συγκροτημένου σχεδίου με στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δικαίου.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ήταν σχεδόν πάντοτε επίκαιρο θέμα του επιστημονικού και πολιτικού διαλόγου σε όλες τις κοινωνίες, ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες.
Το πρόβλημα της φτώχειας, το οποίο συνήθως προσεγγίζεται στην οικονομική του διάσταση, είναι ένα σχετικό, δυναμικό, και πολυδιάστατο φαινόμενο.
Χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα και διατοπικότητα.
Παρουσιάζεται σε όλες τις χρονικές περιόδους του οικονομικού κύκλου.
Παρατηρείται σε όλες τις κοινωνίες, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις υπανάπτυκτες.
Είναι δυστυχώς γεγονός ότι οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που παρατηρήθηκαν σε πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, δεν κατάφεραν να επιφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της συνοχής του κοινωνικού ιστού.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ευρωπαϊκή κοινωνία, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί αναφορικά με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, υπάρχουν παραπάνω από 72 εκατ. φτωχοί, δηλαδή το 16% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 κρατών-μελών (Ε.Ε.-25) παραμένει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Ταυτόχρονα η ψαλίδα των κοινωνικών ανισοτήτων διευρύνεται.
Σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς μελέτες, αλλά και έρευνες του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε., Αθήνα 2007) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε., 2007),
η διεθνοποίηση και αλληλεξάρτηση οικονομιών και αγορών,
η ενίσχυση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και οι τεχνολογικές εξελίξεις,
η στενότητα των οικονομικών πόρων,
οι δημογραφικές αλλαγές και οι μεταβολές στην κοινωνική δομή,
οι διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία,
η ανεπαρκής ζήτηση για εργασία και η διεύρυνση της αγοράς εργασίας,
η έλλειψη εργασιακής αντίληψης,
το χαμηλό επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου,
η φυσική ανικανότητα για εργασία και η μονογονεϊκότητα,
το χαμηλό ύψος των συντάξεων και ο «υπολειμματικός» χαρακτήρας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, 
αποτελούν κλασικούς φτωχογόνους παράγοντες και σύγχρονες προκλήσεις που δημιουργούν μια σειρά από νέους κινδύνους που σχετίζονται με την επέκταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η εισοδηματική φτώχεια επιδρά αρνητικά στην οικονομική ευημερία και ανάπτυξη.
Επιβαρύνει την οικονομική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα.
Υποσκάπτει την κοινωνική συνοχή.
Υποθάλπει τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις.
Ενισχύει την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα.
Επηρεάζει αρνητικά την ευτυχία των πολιτών.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Οι προαναφερθείσες αιτίες αλλά και οι συνέπειες του προβλήματος της φτώχειας έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη συλλογής στοιχείων για τα εισοδήματα και την κατανάλωση του πληθυσμού, έτσι ώστε να αποκτηθεί μια σχετικά σαφής εικόνα για τη διάσταση της φτώχειας, για τις διαχρονικές μεταβολές της, και για τα χαρακτηριστικά των πληθυσμιακών ομάδων που κινδυνεύουν περισσότερο να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν δύο μεθοδολογίες προσέγγισης της φτώχειας, η απόλυτη και η σχετική.
Η απόλυτη προσέγγιση αναφέρεται στην έλλειψη κάποιου ελάχιστου επιπέδου εισοδήματος που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των βασικών αναγκών ενός ατόμου ή ενός νοικοκυριού (φτώχεια ως ανεπάρκεια).
Η σχετική προσέγγιση επικεντρώνεται στην ανεπάρκεια ή την απόκλιση από ένα συνηθισμένο, κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης (φτώχεια ως ανισότητα).
Στην περίπτωση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο το σχετικά υψηλό επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η φτώχεια εκτιμάται με σχετικά κριτήρια.
Έτσι, με βάση τους κοινούς στατιστικούς δείκτες που καθορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν (Laeken, Δεκέμβριος 2001), η Ελλάδα, παρά τη διαχρονική, σε απόλυτους όρους, βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού, παραμένει μια χώρα με υψηλά επίπεδα σχετικής φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και σχετικά υψηλά επίπεδα κοινωνικής ανισότητας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.[1]
Έτσι, με βάση τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των €5.649,78 ανά άτομο για το 2005, και στο ποσό των €11.864,54 για νοικοκυριά με δύο ενήλικους και δύο εξαρτώμενα παιδιά.
Επίσης, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό της φτώχειας, που καθορίζεται με βάση το ποσοστό των ανθρώπων με διαθέσιμο εισόδημα που υπολείπεται του 60% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος σε εθνική βάση, χωρίς την αναδιανεμητική επίδραση των κοινωνικών δαπανών, δηλαδή των συντάξεων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων, ανέρχεται στο 39% το 2005, σε αντιστοιχία με το ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου (Μητράκος, 2007).
Το ποσοστό αυτό, πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις αλλά μετά την καταβολή των συντάξεων, διαμορφώνεται στο 23%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 26%.
Το ποσοστό αυτό μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις μειώνεται στο 20%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 16%.
Το ποσοστό αυτό για τη χώρα μας είναι το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαμηλότερο μόνο έναντι αυτού της Πολωνίας και της Λιθουανίας (το αντίστοιχο ποσοστό εκεί ανέρχεται στο 21%). 
Παρατηρούμε συνεπώς ότι η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας στην καταπολέμηση της εισοδηματικής φτώχειας.
Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ στη χώρα μας είναι σχεδόν ισοδύναμες με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο (στο 26%, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 27,6%), μόλις το 13% των ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας καταφέρνει να υπερβεί το όριο αυτό μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο (38,5%). 
Συνεπώς, σύμφωνα με το πρότυπο της κατανομής των κοινωνικών δαπανών, δαπάνη για κοινωνικά επιδόματα ίση με 1% του ΑΕΠ μειώνει το ποσοστό φτώχειας κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα και κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται τα κοινωνικά επιδόματα στην Ελλάδα υποδηλώνει ότι χρειάζονται τριπλάσιοι πόροι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα στο πεδίο της μείωσης της εισοδηματικής φτώχειας (βλέπε και Ε.Κ.Κ.Ε., «Το κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας 2006», Έκδοση 2007).
Μάλιστα, με βάση τους δείκτες της κάθετης και της οριζόντιας αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων κοινωνικών δαπανών, όπως παρουσιάζονται σε εφετινή μελέτη του Ε.Κ.Κ.Ε., λιγότερο από το 1/3 της δαπάνης αυτής ωφελεί τους φτωχούς. Για το λόγο αυτό, ενώ ποσοτικά η δαπάνη αυτή επαρκεί να καλύψει το 55% του βάθους φτώχειας και θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να μειώσει σημαντικά τόσο τον αριθμό των φτωχών όσο και το ποσοστό της φτώχειας, το πρότυπο άσκησης των αντίστοιχων πολιτικών τελικά καλύπτει το χάσμα φτώχειας μόνο κατά 17,4%.
Η αδυναμία αυτή των κοινωνικών δαπανών οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, οι βασικότεροι των οποίων είναι:
1. Στο γεγονός ότι το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ανταποδοτικά επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης παρά στους μη ασφαλίσιμους κοινωνικούς κινδύνους, όπως είναι η φτώχεια και η μακροχρόνια ανεργία.
2. Στον κατακερματισμό και την ελλιπή στόχευση των παρεμβάσεων της κοινωνικής πολιτικής. 
3. Στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένες στη χώρα μας, παρά τη σχετική βελτίωσή τους τα τελευταία χρόνια.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι απαιτείται στοχοθέτηση και αυστηρότερος έλεγχος της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών κοινωνικής προστασίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω του προτεινόμενου σχεδίου νόμου επιχειρείται μετάβαση από τις γενικές κοινωνικές δαπάνες σε δαπάνες στοχευμένες στα φτωχά και πολύ φτωχά νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα, ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα προγράμματα που θα παρέχουν στοχευμένη ετήσια εισοδηματική ενίσχυση σε κατηγορίες δικαιούχων βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων.
Στόχος των δράσεων που χρηματοδοτεί το Ταμείο είναι η μείωση του ποσοστού της φτώχειας στο επίπεδο του 15% μέσα στην επόμενη 5ετία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο θα χρηματοδοτηθεί τα επόμενα χρόνια σταδιακά, με ποσά που θα φθάσουν ετησίως τα €2 δις., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης με €1.000 ανά φτωχό πολίτη κατ’ έτος.
Το ποσό αυτό αφορά μέσον όρο, που σημαίνει ότι το ποσό που θα καταβάλλεται κάθε φορά στους δικαιούχους θα διαμορφώνεται με βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως αν πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργους ή χαμηλοσυνταξιούχους.
Παράλληλα, γίνεται πράξη η δέσμευση της κυβέρνησης για τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες.
Η χορήγηση του επιδόματος, χωρίς να μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη, πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ισχύουν για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Παράλληλα, προβλέπεται και επεκτείνεται η αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας και η χορήγηση του επιδόματος και στους ομογενείς αλλοδαπούς, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, τους ανιθαγενείς, και τους δικαιούχους ανθρωπιστικού καθεστώτος που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η σύσταση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής αποτελεί ένα σημαντικό, ένα ουσιαστικό μέτρο για τον περιορισμό της φτώχειας.
Στοχεύει στην κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Αποτελεί μια πρώτη παρέμβαση εισοδηματικής ενίσχυσης ατόμου ή νοικοκυριού με αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό όριο της φτώχειας.
Ενδυναμώνει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας (society safety net) και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.
Η αξία της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης αναγνωρίζεται και από τους πολίτες σε έρευνα για τη φτώχεια που πραγματοποίησε πρόσφατα η KappaResearch σε συνεργασία με το LondonSchoolofEconomics (Οκτώβριος 2007).
Δεν αρκούν όμως μόνο οι μηχανισμοί εισοδηματικής υποστήριξης για να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια.
Ειδικά όταν αυτοί λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργούν «παγίδες χρόνιας φτώχειας» και μεγάλης «εξάρτησης».
Σε κάθε περίπτωση, και συμφωνώ απόλυτα με τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), οποιοσδήποτε σχεδιασμός αντιμετώπισης της φτώχειας, για να είναι αποτελεσματικός, οφείλει να έχει διπλή διάσταση:
 • κατασταλτική, δηλαδή λήψη μέτρων άμεσης ανακούφισης των φτωχών, και
 • προληπτική, δηλαδή εφαρμογή πολιτικών ελαχιστοποίησης των ανισοτήτων και της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.
Με βάση συνεπώς αυτή τη δεύτερη διάσταση, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα πρέπει να συνδεθεί και να συνδυασθεί με την αναπτυξιακή πολιτική, τις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις πολιτικές υγείας και τις περιφερειακές πολιτικές με στόχο:
 • την ενίσχυση της απασχόλησης,
 • την τόνωση της κοινωνικής κινητικότητας,
 • την πρόσβαση όλων των δικαιούχων στους πόρους, στα δικαιώματα, στα αγαθά και στις υπηρεσίες, και την αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου μακροχρονίως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, κινείται στην ορθή κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας σύνθετης, σφαιρικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης κατά της φτώχειας που εδράζεται στο τρίπτυχο ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή.
Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των δράσεών της είναι γνωστά. Είναι μετρήσιμα.
 • Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας είναι σταθερά υψηλός.
 • Η ανεργία μειώνεται.
 • Το κοινωνικό μέρισμα αρχίζει να διανέμεται.
Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της δράσης με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονο κράτος δικαίου, ενός κράτους κοινωνικής ευημερίας και συνοχής.
Για το λόγο αυτό και προτείνω την υπερψήφισή του.
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.

[1] Σύμφωνα με μελέτη των κ.κ. Ματσαγκάνη, Παπαδόπουλου και Τσακλόγλου (“Eliminating extreme poverty in Greece”, 2001) το 5,4% του πληθυσμού της χώρας ζει κάτω από τα όρια της ακραίας φτώχειας.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες εκπληρώνει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και δίνει περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για την εφαρμογή συγκροτημένου σχεδίου με στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Η σύσταση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής ενδυναμώνει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Στοχεύει στην κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και αποτελεί μια πρώτη παρέμβαση εισοδηματικής ενίσχυσης με αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό όριο της φτώχειας.
Δεν αρκούν όμως μόνο οι μηχανισμοί εισοδηματικής υποστήριξης για να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια. Ειδικά όταν αυτοί λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργούν «παγίδες χρόνιας φτώχειας» και μεγάλης «εξάρτησης». Συνεπώς, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα πρέπει να συνδεθεί και να συνδυασθεί με την αναπτυξιακή πολιτική, τις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις πολιτικές υγείας και τις περιφερειακές πολιτικές με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, την τόνωση της κοινωνικής κινητικότητας, την πρόσβαση όλων των δικαιούχων στους πόρους, στα δικαιώματα, στα αγαθά και στις υπηρεσίες, και την αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου μακροχρονίως.
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, κινείται προς αυτή την ορθή κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας σύνθετης, σφαιρικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης κατά της φτώχειας που εδράζεται στο τρίπτυχο ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κατάρτιση, υποβολή, συζήτηση και τελικά ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτελεί σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γεγονός.
Αποτελεί εφαλτήριο συζητήσεων για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική.
Η αξία του Κρατικού Προϋπολογισμού εδράζεται σε δύο ουσιαστικούς λόγους:
Ο πρώτος είναι ότι η δημοσιονομική πολιτική, η οποία περιορίζεται στο πλαίσιο των βασικών αρχών και κατευθύνσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ασκείται με τις μεταβολές στα μεγέθη του Προϋπολογισμού.
Και ο δεύτερος είναι ότι ο Προϋπολογισμός ενσαρκώνει και αντανακλά την οικονομική φιλοσοφία και το πολιτικό πλαίσιο που διαπνέει τη λογική, τις επιλογές και τις πρακτικές της εκάστοτε κυβέρνησης.
 
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι,
Σε αυτή τη βάση, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στην Επιτροπή μας η συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2008.
Του πρώτου Προϋπολογισμού που συντάσσεται μετά την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.
Με τον Προϋπολογισμό του 2008 επιδιώκεται η διατήρηση του κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας στην οικονομία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Η αξιοπιστία των στόχων του Προϋπολογισμού, θα συμφωνήσω με τη Γενική Εισηγήτρια του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εν μέρει, βασίζεται και στην καλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
 
Και αυτό διότι οι αποκλίσεις στα δημοσιονομικά μεγέθη έχουν σημασία, επειδή το μέγεθος και η κατεύθυνσή τους αντανακλούν:
 • το πόσο ρεαλιστικές είναι οι προβλέψεις και
 • το κατά πόσο οι κυβερνήσεις είναι διατεθειμένες να πραγματοποιήσουν τις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν στους εν λόγω Προϋπολογισμούς.
Οι αποκλίσεις υποδηλώνουν και το βαθμό φερεγγυότητας της εξαγγελλόμενης δημοσιονομικής πολιτικής.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με τον Προϋπολογισμό του 2007 επιδιώχθηκε μεταξύ άλλων:
 • η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος,
 • η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους,
 • η μείωση της ανεργίας,
 • η ενίσχυση της περιφερειακής σύγκλισης, και
 • η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
 Η πορεία επίτευξης αυτών των στόχων κρίνεται ικανοποιητική, παρά το δυσμενές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα αποκλίνουν οριακά από τις αρχικές προβλέψεις.
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών και δράσεών της, κερδίζει το στοίχημα.
Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα.
Αναγνωρίζονται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.
Η πρόσφατη φθινοπωρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (9.11.2007), έκθεση στην οποία δεν είδα να γίνεται καμία αναφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.
Επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, τονώνεται η απασχόληση και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, βασικοί άξονες δράσης και της θεωρίας των οικονομικών της ευτυχίας, θεωρία στην οποία έκανε εκτεταμένη αναφορά χθες ο κ. Βορίδης.
Η ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, κυρίως λόγω των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών, διατηρείται σε επίπεδα άνω του 4%.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε μονάδες σταθερής αγοραστικής δύναμης, διαμορφώνεται στο 98,4% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών.
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί στο 93,4% του ΑΕΠ.
Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,7%.
Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να περιορισθεί στο 8,3%.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η ικανοποιητική εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2007 δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
Υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες, πολλές από τις οποίες έρχονται από το παρελθόν.
Το διευρυμένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου εισοδημάτων, αν και δε δημιουργεί πρόβλημα χρηματοδότησης, υπονομεύει τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Ο πυρήνας του πληθωρισμού διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας κάποιους μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας ορισμένων αγορών.
Το δημόσιο χρέος, παρά τη σημαντική μείωσή του, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό και να στερεί πόρους από την άσκηση αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.
Εάν μπορούσε να επιτευχθεί μείωση του δημοσίου χρέους στα μέσα επίπεδα της ευρωζώνης, θα μπορούσαν να αυξηθούν οι δαπάνες για κοινωνικές μεταβιβάσεις επιπλέον κατά 8,6% το 2007.
Η ανεργία, παρά τη μείωση της, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στις γυναίκες και στους νέους.
Το έλλειμμα των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας παραμένει υψηλό, στοιχείο που επιβαρύνει τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού τα ελλείμματα καλύπτονται με επιχορηγήσεις, όσο και το δημόσιο χρέος, μέσω της κατάπτωσης των εγγυήσεων που παρέχει το Δημόσιο για τον δανεισμό τους.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τα πεπραγμένα και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Ν.Δ., πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2008 δείχνουν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.
 
Πρώτον, η ενίσχυση των εσόδων στηρίζεται, κατά βάση, στη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
Βασικές επιδιώξεις αυτής της μεταρρύθμισης είναι
η μείωση των φορολογικών συντελεστών,
η διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης,
η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης,
η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός της φορολογίας ακινήτων, και
η αναμόρφωση του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων.
Το σχετικό σχέδιο νόμου για τη φοροδιαφυγή ήδη ψηφίστηκε στην Ολομέλεια. 
  
Δεύτερον, δίνεται έμφαση στη βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, με την περικοπή των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες πλέον εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 3,5% του ΑΕΠ (από 4,1% το 2007).
 
Τρίτον, διανέμεται σημαντικό κοινωνικό μέρισμα.
Με τις αυξημένες δαπάνες και τις πρόσθετες πιστώσεις ύψους 950 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,4% του ΑΕΠ, για την κοινωνική προστασία δίνεται περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για την εφαρμογή συγκροτημένου σχεδίου για ουσιαστική και αποτελεσματική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Βασικό και καινοτόμο στοιχείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας είναι η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, πρωτοβουλία που εγκρίθηκε χθες και από την Κυβερνητική Επιτροπή.
 
Τέταρτον, ενισχύεται το δημοσιονομικό όφελος της χώρας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Η αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης, η πλήρης απορρόφηση και η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας και στην οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας.
Η απόδοση του 82% των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην περιφέρεια επιβεβαιώνει αυτή την προτεραιότητα.
Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με οικονομετρικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Τέταρτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή στη διευρυμένη Ευρώπη των 27 κρατών-μελών, οι παρεμβάσεις της κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή σε ολόκληρη την περίοδο 2000-2013 θα έχουν ως αποτέλεσμα το επίπεδο του ΑΕΠ της Ελλάδος το 2015 να είναι υψηλότερο κατά 3,5% και το επίπεδο της απασχόλησης υψηλότερο κατά 2,3% από ότι θα ήταν χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις.
 
Πέμπτον, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ποιότητας των Δημοσίων Οικονομικών.
Είναι γεγονός, και πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) το επιβεβαιώνει, ότι το δημοσιονομικό θεσμικό πλαίσιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και μείωσης του δημοσίου χρέους.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 συνοδεύεται από έκδοση που περιλαμβάνει την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού σε λειτουργίες και προγράμματα υπό τη μορφή του Εθνικού Σχεδίου Προγραμμάτων.
Με τη νέα αυτή μορφή προϋπολογισμών καθίσταται ευκολότερη η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων και το κόστος κάθε προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού, και ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.
Έκτον, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος.
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου συμφωνούν ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας νοσεί.
Χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις, αδικίες και υπερβολές.
Όσο αναβάλλεται η δρομολόγηση λύσεων τόσο πιο δύσκολο γίνεται το πρόβλημα και αναπότρεπτη η χρεοκοπία του σημερινού συστήματος.
Η κυβέρνηση, μεθοδικά και χωρίς αιφνιδιασμούς, ανέλαβε πρωτοβουλίες και ξεκίνησε τις διαδικασίες ειλικρινούς διαλόγου και συνεννόησης για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.
Αυτός ο διάλογος απαιτεί από όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος και των κοινωνικών φορέων να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, μακριά από εδραιωμένες συμπεριφορές και ξεπερασμένες λογικές.
Να λειτουργήσει με νηφαλιότητα και πολιτική γενναιότητα, με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκαιο, σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών αποτελεί προϋπόθεση για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
Σύμφωνα όμως και με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, δεν αρκεί η δημοσιονομική εξυγίανση για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Απαιτείται η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που να επενδύουν στους νέους δυνητικούς συντελεστές ανάπτυξης.
Η επένδυση στη γνώση,
η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών,
η τόνωση της επιχειρηματικότητας,
η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,
η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού, φιλικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους
είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.
 
Απαιτείται όμως ένταση των προσπαθειών.
Χρειάζεται να κάνουμε και άλλα, πολλά, σταθερά, αποφασιστικά, υπεύθυνα βήματα προόδου.
Δεν πρέπει όμως να μην μηδενίζονται όλες οι προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης.
Ενδεικτικά, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο χώρο της δια βίου εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η Γενική Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην τοποθέτησή της μίλησε για άνοιγμα και αναβάθμιση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για πραγματική δια βίου εκπαίδευση.
Ο Νόμος 3369 του 2005 περί συστηματοποίησης της δια βίου μάθησης δίνει το πλαίσιο τακτοποίησης στο στρατηγικής σημασίας πεδίο της δια βίου μάθησης.
Για να δούμε λίγο τις επιδόσεις της κυβέρνησης.
(Βλέπετε Συνημμένους Πίνακες)
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 είναι ένας Προϋπολογισμός που βασίζεται στην πρόοδο που σταθερά σημειώνει η ελληνική οικονομία από το 2004.
Είναι ένας Προϋπολογισμός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ευθύνης, συνέπειας και συνέχειας, αποτελεσματικότητας και προοπτικής.
Για τον λόγο αυτό και πρέπει όλοι να τον στηρίξουμε.

Με την παρούσα αναφορά σας καταθέτω έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κ. Τιθορέας Νομού Φθιώτιδας. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τις ενέργειες που θα προβεί το Υπουργείο σχετικά με την δημιουργία αίθουσας πληροφορικής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κατάρτιση, υποβολή, συζήτηση και τελικά ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι ένα σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γεγονός.

Αποτελεί εφαλτήριο συζητήσεων για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική.

Η αξία του Κρατικού Προϋπολογισμού εδράζεται σε δύο ουσιαστικούς λόγους:

Ο πρώτος είναι ότι η δημοσιονομική πολιτική, η οποία περιορίζεται στο πλαίσιο των βασικών αρχών και κατευθύνσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ασκείται με τις μεταβολές στα μεγέθη του Προϋπολογισμού.

Και ο δεύτερος είναι ότι ο Προϋπολογισμός ενσαρκώνει και αντανακλά την οικονομική φιλοσοφία και το πολιτικό πλαίσιο που διαπνέει τη λογική, τις επιλογές και τις πρακτικές της εκάστοτε κυβέρνησης.

Η λογοδοσία της κυβέρνησης αναφορικά με την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού επιτελείται με την κατάθεση, συζήτηση και κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους.

Με τη διαδικασία αυτή:

 • κρίνεται κατά πόσον έχουν επαληθευτεί οι προβλέψεις για τα έσοδα και τα έξοδα του Κράτους κάθε οικονομικού έτους,
 • φωτίζονται τα σημεία του Προϋπολογισμού που χρήζουν βελτίωσης και απαιτούν ένταση των προσπαθειών,
 • αξιολογείται η χρηματική διαχείριση του Δημοσίου, και
 • συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου των δημοσιονομικών δεδομένων.

Μία τέτοια διαδικασία ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια με την κύρωση του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους για το οικονομικό έτος 2005.

Αν και η συζήτηση αφορά το οικονομικό έτος 2005, αξίζει τον κόπο:

 • να κρίνουμε το βαθμό επίτευξης των στόχων του Προϋπολογισμού, και 
 • να εξετάσουμε και να ερμηνεύσουμε τις όποιες αποκλίσεις παρατηρούνται από τους προβλεπόμενους στόχους του προϋπολογισμού.

Και αυτό διότι οι αποκλίσεις στα δημοσιονομικά στοιχεία έχουν σημασία, επειδή το μέγεθος και η κατεύθυνσή τους αντανακλούν:

 • το πόσο ρεαλιστικές είναι οι προβλέψεις, και
 • το κατά πόσο οι κυβερνήσεις είναι διατεθειμένες να πραγματοποιήσουν τις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν στους εν λόγω Προϋπολογισμούς.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο υπό κύρωση Απολογισμός και Γενικός Ισολογισμός του Κράτους για το οικονομικό έτος 2005 αφορά τον πρώτο Κρατικό Προϋπολογισμό που καταρτίστηκε και εκτελέστηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Βασικός στόχος του ήταν, με την υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικής ήπιας προσαρμογής, η εξυγίανση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

Ο περιορισμός του ελλείμματος.

Η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους.

Η πορεία επίτευξης αυτού του στόχου κρίνεται ικανοποιητική, παρά το δυσμενές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, κέρδισε το στοίχημα.

Η ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας διαμορφώθηκε στο 3,7% το 2005, παρά τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ευρωζώνης και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 5,6% του ΑΕΠ το 2005, από 7,9% του ΑΕΠ το 2004.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, και διαμορφώθηκε στο 107,5% το 2005.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 9,8% το 2005, από 10,5% το 2004.

 

Τα βασικά μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2005 δεν αποκλίνουν σημαντικά από τις αρχικές προβλέψεις.

 • Τα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 2,3% έναντι των προϋπολογισθέντων, και κατά 6,3% έναντι του 2004.
 • Ιδιαίτερα, τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 9,2% έναντι των προϋπολογισθέντων, και κατά 11,5% έναντι του 2004.
 • Έτσι, τα φορολογικά έσοδα κάλυψαν το 93,7% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού του 2005.
 • Τα πιστωτικά έσοδα αν και υψηλότερα από τα προϋπολογισθέντα κατά 10,8 δισ. ευρώ, ήταν 8,2% χαμηλότερα από 2004. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγκάστηκε να δανειστεί επί πλέον για να αντιμετωπίσει τις πολύ αυξημένες απαιτήσεις, κυρίως από χρέη παρελθουσών χρήσεων.
 • Οι δαπάνες ανήλθαν στα 90,4 δισ. ευρώ, 2,5% χαμηλότερα από το 2004.
 • Η υπέρβαση από τα προϋπολογισθέντα στον τακτικό προϋπολογισμό κατά 9,4 δισ. ευρώ αφορούσε επιπλέον πληρωμές για χρεολύσια και διαχειριστικές τακτοποιήσεις παλαιών περιόδων.
 • Η υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προχώρησε ικανοποιητικά. Οι απορροφήσεις του προγράμματος διαμορφώθηκαν στο 93,3% του αρχικά προβλεπόμενου ποσού. 
 • Η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους κάλυψε περίπου το 39% των πληρωμών του 2005, έναντι ποσοστού 44% το 2004.
 • Οι δαπάνες για τόκους του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης μειώθηκαν από 14,5 δισ. ευρώ το 2004 στα 9,6 δισ. ευρώ το 2005, και διαμορφώθηκαν στο 5,4% του ΑΕΠ.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Παρά την ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2005, υπήρξαν, και εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές αδυναμίες σε κατηγορίες εσόδων και δαπανών.

Στο σκέλος των εσόδων, υπήρξε υστέρηση κατά 2,4% έναντι των προϋπολογισθέντων στους έμμεσους φόρους, στοιχείο που καταδεικνύει το υπαρκτό και μείζον πρόβλημα της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της διαφθοράς.

Στο σκέλος των δαπανών, το δημόσιο χρέος παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και στερεί πόρους από την άσκηση αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής. Οι πληρωμές για την εξυπηρέτησή του ανήλθαν στα 35,1 δισ. ευρώ για το 2005, 5 δισ. ευρώ υψηλότερα από τα προϋπολογισθέντα, καλύπτοντας το 39% του συνόλου των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού. Από αυτό το ποσό, τα 9,6 δισ. ευρώ, ή το 22% των εσόδων του τακτικού Προϋπολογισμού, αποδίδονται για την κάλυψη των τόκων του δημόσιου χρέους.  

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι αποκλίσεις στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού είναι ένα σύνηθες, διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των κ.κ. Χαρδούβελη, Σαμπανιώτη και Δαβραδάκη στο διάστημα 1982-2005, και με εξαίρεση το έτος 1999, κάθε χρόνο το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης αποδεικνύεται μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν, με μέσο όρο απόκλισης 6,3% του συνολικού μεγέθους του Προϋπολογισμού.

Στον τακτικό Προϋπολογισμό τα έσοδα υπερεκτιμούνται και οι δαπάνες υποεκτιμούνται, με αποτέλεσμα οι αποκλίσεις των δύο επιμέρους μεγεθών να δρουν αθροιστικά στη συνολική απόκλιση του ελλείμματος.

Το ζητούμενο συνεπώς είναι η κυβέρνηση να αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για τη μείωση των αποκλίσεων μέσα από την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας.  

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα 3 τελευταία χρόνια δείχνει να γνωρίζει, να διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και να προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες αδυναμίες και αγκυλώσεις της ελληνικής οικονομίας.

Πρώτον, η ενίσχυση των εσόδων στηρίζεται, κατά βάση, στη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Βασικές επιδιώξεις αυτής της μεταρρύθμισης είναι

η μείωση των φορολογικών συντελεστών,

η διεύρυνση της φορολογικής βάσης,

η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης,

η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και

η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Το σχέδιο νόμου για τη φοροδιαφυγή ήδη ψηφίστηκε στην Ολομέλεια. 

 

Δεύτερον, ο περιορισμός των δαπανών βασίζεται στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που επενδύουν στους νέους δυνητικούς συντελεστές ανάπτυξης.

Στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στην επιχειρηματικότητα, στο αποτελεσματικό, σύγχρονο και δίκαιο κράτος.

 

Τρίτον, βελτιώνεται η διαδικασία κατάρτισης, εκτέλεσης και αξιολόγησης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ενισχύεται η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών.

Με το Νόμο 3513/2006 δημιουργήθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δύο νέες αυτοτελείς υπηρεσίες,

το Τμήμα Αναμόρφωσης του Συστήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού και

το Τμήμα Μετάβασης και Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής στο Δημόσιο.

Επίσης, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για υιοθέτηση προϋπολογισμού προγραμμάτων, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2008 θα συνοδεύεται από ειδική έκδοση που θα παρουσιάζει τον κρατικό προϋπολογισμό σε λειτουργίες και προγράμματα υπό τη μορφή ενός εθνικού σχεδίου προγράμματος.

 

Τέλος, στην κατεύθυνση τόνωσης της διαφάνειας του Προϋπολογισμού, πρόθεση της κυβέρνησης – και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες – είναι η ενσωμάτωση στο γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους όλων των ειδικών λογαριασμών.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 2004, εφαρμόζει μια συγκροτημένη πολιτική.

Πολιτική νοικοκυρέματος στα δημόσια οικονομικά και στοχευμένων μεταρρυθμίσεων στο σύνολο της οικονομίας.

Η πολιτική αυτή αποδίδει.

Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα.

Αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

Επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, ενισχύεται η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.

Ο Προϋπολογισμός του 2005 και η εκτέλεσή του αποτέλεσε ένα ουσιαστικό, ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Με αυτές τις σκέψεις καλώ όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου να υπερψηφίσουμε τον Απολογισμό και το Γενικό Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2005.