Ερώτηση σχετικά με την Εφαρμογή Ενωσιακών Κανόνων περί Λογιστικού Ελέγχου

Ερώτηση σχετικά με την Εφαρμογή Ενωσιακών Κανόνων περί Λογιστικού Ελέγχου

 Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επισυνάπτεται), της 17ης Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εφαρμόσει τους Ενωσιακούς Κανόνες περί Λογιστικού Ελέγχου.

Η Οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (Οδηγία 2014/56/ΕΕ) θεσπίζει σειρά κανόνων στον τομέα του Λογιστικού Ελέγχου.

Η Οδηγία, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/43/ΕΚ, αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων Λογιστικού Ελέγχου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα όσον αφορά τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα πρόσωπα που εκτελούν ελέγχους, και να ενισχυθούν η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με την Οδηγία, η Ελλάδα έπρεπε να έχει θέσει σε ισχύ εν λόγω Κανόνες στο εθνικό της δίκαιο έως τις 17 Ιουνίου 2016.

Επειδή η Ελλάδα αθέτησε την αρχική προθεσμία, σύμφωνα με ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις Ελληνικές Αρχές προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2016.

Το Δελτίο Τύπου, μάλιστα, τονίζει ότι αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Για ποιον λόγο έχει καθυστερήσει η ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2014/56/ΕΕ;

2ον. Ποιές ενέργειες προτίθεται η Κυβέρνηση να αναλάβει προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

3ον. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας και των επιλογών του Κανονισμού;

4ον. Ποιες θα είναι οι πιθανές συνέπειες για τη χώρα μας σε περίπτωση παραπομπής;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας