Ερώτηση σχετικά με την έγγραφη αξίωση του Υπουργού Αναπληρωτή Υγείας για τη...

Ερώτηση σχετικά με την έγγραφη αξίωση του Υπουργού Αναπληρωτή Υγείας για τη μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων του ΕΟΠΥΥ σε Συνεταιριστικές Τράπεζες

ÌÝëç ôïõ öáñìáêåõôéêïý óõëëüãïõ ÁôôéêÞò âñßóêïíôáé ìðñïóôÜ áðü ôá ãñáöåßá ôïõ ÅÏÐÐÕ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá äéáìáñôõñßáò. ÁèÞíá,Ôñßôç 27 Íïåìâñßïõ 2012 ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÖÙÔÇÓ ÐËÅÃÁÓ Ã.

Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ (Α.Π. 7909/5-9-2016)

ΠΡΟΣ:  

τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο

τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό

ΘΕΜΑ: Αυθαίρετη παρέμβαση κυβερνητικού στελέχους για μεταφορά χρηματικών πόρων του ΕΟΠΥΥ σε Συνεταιριστικές Τράπεζες

Στις 11 Αυγούστου 2016 ο διευθυντής του γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας απέστειλε έγγραφο προς το γραφείο Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δια του οποίου ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει χρηματικούς πόρους (χωρίς να προσδιορίζονται τα ποσά) σε Συνεταιριστικές Τράπεζες (χωρίς να προσδιορίζονται οι Τράπεζες) «στο πλαίσιο άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής»!

Στην ουσία ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, σε μια άνευ προηγουμένου παρέμβαση κυβερνητικού στελέχους στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, ζήτησε εγγράφως τη μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων του Οργανισμού σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της επιλογής και  αρεσκείας του, καταστρατηγώντας κατά τρόπο πρωτοφανή κάθε σχετική νόμιμη διαδικασία.

Επειδή το θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων Οργανισμών όπως ο ΕΟΠΥΥ εδράζεται σε συναφείς διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Δικαίου περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Επειδή η ανάθεση της διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων Οργανισμών όπως ο ΕΟΠΥΥ προβλέπει μεταξύ άλλων, τη διενέργεια Ανοικτού Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ασφαλώς όχι την αυθαίρετη βούληση του εκάστοτε Υπουργού, πολιτικού προϊσταμένου του Οργανισμού.

Επειδή βρίσκεται σε ισχύ ήδη από το 2012 σύμβαση πενταετούς διαρκείας με τίτλο «Ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ και συναφών με αυτήν υπηρεσιών σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα». Συμβαλλόμενοι αφενός ο ΕΟΠΥΥ ως αναθέτουσα αρχή και αφετέρου Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ως ανάδοχος.

Επειδή επιπροσθέτως η Βουλή των Ελλήνων έχει κυρώσει την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έφερε προς ψήφιση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μέλος της οποίας διατελεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, δια της οποίας ΠΝΠ ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταθέτουν υποχρεωτικά τα ταμειακά τους διαθέσιμα και κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επειδή η έγγραφη «οδηγία» του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας προς το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να μεταφερθούν χρηματικοί πόροι του Οργανισμού προς Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι εντελώς αόριστη και ασαφής ως προς τα ποσά, τους ειδικούς όρους και το πλαίσιο άσκησης «υπεύθυνης Κοινωνικής Πολιτικής».

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι αρμόδιοι Υπουργοί

  1. Σε ποιο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στηρίζεται η προτροπή/οδηγία του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας;
  2. Τελούν σε γνώση της ως άνω πρωτοβουλίας του Αναπληρωτή υπουργού Υγείας α) ο Υπουργός Οικονομικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιοι για την έκδοση της άνω ΠΝΠ και β) ο Υπουργός Εργασίας και η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, συναρμόδιοι για την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής στη χώρα;
  3. Ποια είναι τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία κατά επιθυμία του Αναπληρωτή Υπουργού ζητείται να μεταφερθούν σε Συνεταιριστικές Τράπεζες; Σε ποιες ειδικά Συνεταιριστικές Τράπεζες; Με ποιους ειδικούς όρους;
  4. Πώς αντιλαμβάνεται ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και ο πολιτικός του προϊστάμενος Υπουργός Υγείας την άσκηση «υπεύθυνης Κοινωνικής Πολιτικής» δια της μεταφοράς πόρων του ΕΟΠΥΥ σε Συνεταιριστικές Τράπεζες;
  5. Πώς συνάδει η άσκηση «υπεύθυνης Κοινωνικής Πολιτικής» δια της μεταφοράς χρηματικών διαθεσίμων του ΕΟΠΥΥ με τις υπάρχουσες και εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 1,8 δις ευρώ περίπου (στοιχεία Ιουνίου 2016) του ΕΟΠΥΥ προς εκατοντάδες δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, υγείας και πρόνοιας στη χώρα μας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Καβάλας – Συντονιστής Κοινωνικών Υποθέσεων Νέας Δημοκρατίας
  1. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας – Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων Νέας Δημοκρατίας