Ερώτηση σχετικά με την αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων της χώρας

Ερώτηση σχετικά με την αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων της χώρας

Áðü ôçí Óõíåäñßáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ óôçí Áßèïõóá Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, óôç ÂïõëÞ, ÊõñéáêÞ 13 Ìáñôßïõ 2011. ÁÐÅ ÌÐÅ/www.papandreou.gr/ÂÁÓÉËÇÓ ÖÉËÇÓ

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αθήνα, 18.07.2016

 Θέμα: Παρεμβάσεις στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων της χώρας».

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων της χώρας», το οποίο ετέθη ήδη σε δημόσια διαβούλευση, η αρχική πρόταση της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία 41 έμμισθων υποθηκοφυλακείων, ένα ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας.

Έτσι, για παράδειγμα, στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, η οποία εξυπηρετείται – επί του παρόντος – από 10 υποθηκοφυλακεία, δημιουργείται ένα, έμμισθο, στη Λαμία.

Πέρα από την οποία αξιολόγηση και κριτική μπορεί κανείς να ασκήσει σε διατάξεις του σχεδίου νόμου (π.χ. εξυπηρέτηση πολίτη, ανταποδοτικότητα υπηρεσιών, διοικητική οργάνωση, προσόντα προϊσταμένων, μεταφορά προσωπικού, κ.α.), προκαλεί εντύπωση ο οριζόντιος – πανελλαδικά – τρόπος αντιμετώπισης των άμισθων υποθηκοφυλακείων.

Ιδιαίτερα όταν, σύμφωνα με απάντηση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 17ης Μαρτίου 2016, σε σχετική αναφορά μου, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, «η Ειδική Επιτροπή [με αντικείμενο την εξέταση περιπτώσεων συγχώνευσης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας] δεν έχει ως τώρα προβεί σε εξέταση ειδικών θεμάτων και περιοχών».

Συνεπώς, από την απάντηση στην αναφορά και το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου προκύπτει, είτε ότι η Κυβέρνηση βιάστηκε να καταθέσει ένα σχέδιο νόμου χωρίς να ενσωματώσει την κατά τόπους αξιολόγηση της Ειδικής Επιτροπής, είτε ότι δεν υπήρξαν τελικά υποδείξεις της Ειδικής Επιτροπής για «ειδικά θέματα και περιοχές».

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Υπήρξε τελικά Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για «τα ειδικά θέματα και τις περιοχές»; Αν ναι, ποιό το περιεχόμενό της;

2ον. Εκτός της συνολικής αξιολόγησης του σχεδίου νόμου, τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση για περιοχές της χώρας με ιδιαιτερότητες, όπως είναι, για παράδειγμα στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, το υποθηκοφυλακείο Αταλάντης, όπου έχουν εκφραστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς εύλογοι προβληματισμοί για την επικείμενη κατάργησή του;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας