Ερώτηση σχετικά με την μη κατάρτιση/επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ

Ερώτηση σχετικά με την μη κατάρτιση/επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

Θέμα: Κατάρτιση/επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και το 2014, έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά από σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ευρύτερη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής, εξυγίανσης και πειθαρχίας. Πρόκειται για διαρθρωτικές αλλαγές που, μεταξύ άλλων, αφορούσαν:

  • την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων,
  • τη θέσπιση πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και διαδικασιών παρακολούθησης και διόρθωσης για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
  • την ίδρυση και αναβάθμιση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στο Κοινοβούλιο,
  • την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  • την εφαρμογή Μητρώου Δεσμεύσεων για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών στη Γενική Κυβέρνηση,
  • την ενδυνάμωση του θεσμικού και συντονιστικού ρόλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τη θέσπιση Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών σε κάθε Υπουργείο,
  • την εφαρμογή Μητρώου Δεσμεύσεων για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών στη Γενική Κυβέρνηση,
  • την εναρμόνιση και τον εμπλουτισμό του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης με τους κανόνες, διαδικασίες, ρήτρες και διορθωτικούς μηχανισμούς που προβλέπονται στο νέο περιβάλλον οικονομικής διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), και, φυσικά,
  • τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαδικασιών και κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης στον άξονα ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο της τελευταίας θεσμικής μεταρρύθμισης, θεσπίστηκε η κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), εντός συγκεκριμένου χρονικού χρονοδιαγράμματος.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται ρητά από το άρθρο 46 του Ν. 4270/2014, Νόμο τον οποίο η σημερινή Κυβέρνηση επικαιροποίησε, κυρίως, με το N. 4337/2015, «[…] Το ΜΠΔΣ και η επεξηγηματική του έκθεση καταρτίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση το αργότερο μέχρι την 25η Απριλίου κάθε έτους. Μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιοποιεί, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, το σχέδιο του ΜΠΔΣ και της επεξηγηματικής έκθεσης. Το ΜΠΔΣ υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή προς ψήφιση μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. […]».

Επιπρόσθετα, ορίστηκε και το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση, εφ’ όσον κριθεί απαραίτητη, της επικαιροποίησης του ΜΠΔΣ, σύμφωνα πάντα με το σχετικό νομικό πλαίσιο. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4270/2014, προβλέπεται ότι «[…] Αν οι μακροοικονομικές ή οι δημοσιονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίζεται το ΜΠΔΣ και η επεξηγηματική του έκθεση χρειάζεται να αναθεωρηθούν, λόγω ιδιαίτερα σημαντικών και απρόβλεπτων μεταβολών σε ουσιώδη στοιχεία αυτού ή στο πλαίσιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 472/2013 κατά τρόπο που επηρεάζει τον προϋπολογισμό που θα υποβληθεί, ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει στη Βουλή, μέχρι την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους, επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ. Η ψήφιση από τη Βουλή του επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από την κατά­θεσή του. […]».

Παρά τις διατάξεις και τα θεσμοθετημένα χρονοδιαγράμματα από το σχετικό νομικό πλαίσιο, η Κυβέρνηση δεν προχώρησε το 2015 ούτε στην κατάρτιση του προβλεπόμενου ΜΠΔΣ 2016-2019, αλλά ούτε και στην επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ, αντιβαίνοντας τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Έτσι, το μόνο εν ισχύ ΜΠΔΣ είναι αυτό για την περίοδο 2015-2018 που καταρτίστηκε τον Απρίλιο του 2014, τηρώντας, φυσικά, τα προβλεπόμενα του σχετικού νομικού πλαισίου.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Για ποιους λόγους το 2015 το Υπουργείο Οικονομικών δεν προχώρησε στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ ή τουλάχιστον στην επικαιροποίησή του, όπως προβλέπεται από το σχετικό νομικό πλαίσιο;

2ον. Σκοπεύει, κατά τη φετινή χρονιά, το Υπουργείο Οικονομικών να εναρμονιστεί με το σχετικό νομικό πλαίσιο και να προχωρήσει στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2017-2020 εντός του προβλεπόμενου και θεσμοθετημένου χρονοδιαγράμματος;

3ον. Σε περίπτωση που εναρμονιστεί το Υπουργείο Οικονομικών με το σχετικό νομικό πλαίσιο, ποιοί θα είναι οι δημοσιονομικοί στόχοι και σε ποιές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές παραδοχές και εκτιμήσεις θα εδράζεται το ΜΠΔΣ 2017-2020;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας