Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις...

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Θέμα: Ταμειακά Διαθέσιμα και Υποχρεώσεις του Δημοσίου.

Η Κυβέρνηση, κυρίως με δική της ευθύνη, δυσκολεύεται να ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής («3ο Μνημόνιο»).

Αξιολόγηση που θα έπρεπε να είχε κλείσει από το Νοέμβριο του 2015.

Αυτή η εξέλιξη έχει επιδεινώσει, ακόμη περισσότερο, τη ρευστότητα της οικονομίας και έχει επιβαρύνει τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου.

Με αποτέλεσμα, τη διόγκωση και διεύρυνση της «εσωτερικής στάσης πληρωμών», η οποία έρχεται να προστεθεί στο «σκούπισμα» των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που κυρίως έγινε το 1ο εξάμηνο του 2015.

Τουλάχιστον, στο τέλος Φεβρουαρίου του 2016, περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο έσοδα από μερίσματα και από τη διαχείριση και διακράτηση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους 1,15 δισ. ευρώ, πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας (ELA). Έσοδα τα οποία βελτίωσαν λογιστικά και όχι ουσιαστικά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της χώρας και ταμειακά τα διαθέσιμα του Δημοσίου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Ποιές είναι μηνιαίως οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της χώρας έως το τέλος του 2016; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας.

2ον. Ποιά είναι τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας που να αποτυπώνει τις εκτιμήσεις και προβλέψεις για τις ταμειακές ροές και το διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο.

3ον. Ποιές ήταν οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού για τα έσοδα από την Τράπεζα της Ελλάδος; Πόσο αυτές επηρέασαν δημοσιονομικά και βοήθησαν ταμειακά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας