Ερώτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση δράσεων από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του...

Ερώτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση δράσεων από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και διάθεση ποσού για κοινωνικούς σκοπούς

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Θέμα: Χρηματοδότηση δράσεων από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και διάθεση ποσού για κοινωνικούς σκοπούς.

Το Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Δεκέμβριο του 2013, προέβη στο άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συγκεντρώνονται χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Από τη σύσταση του λογαριασμού αυτού έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2014, κατατέθηκαν ποσά ύψους 34,3 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, με το Άρθρο 180 του Ν. 4270/2014 υπό τον τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85) – Δημόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ Α’ 143, 28.06.2014), θεσμοθετήθηκε πλέον ότι τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισμού στο έτος που κατατίθενται, ενώ παράλληλα, αντίστοιχου ύψους πιστώσεις μπορούν να εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση προγραμμάτων ή την χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν, ιδίως, την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία ή την κοινωνική αλληλεγγύη.

Έτσι, με την υπ’ αριθ. οικ. 2/72673/ΔΠΓΚ/18.09.2014 (ΦΕΚ Β’ 2564) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, διατέθηκε ποσό ύψους 26,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Υπουργείο/Δράση

Ποσό
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 9.000.000
Επιχορήγηση ΑΕΙ (Κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΑΕΙ και πανεπιστημιακών νοσοκομείων − Αιγινήτειο και Αρεταίειο – καθώς και δαπάνες προμήθειας καυσίμων για θέρμανση 4.140.000
Επιχορήγηση ΤΕΙ (Κάλυψη δαπανών λειτουργίας και δαπάνης προμήθειας καυσίμων για θέρμανση) 1.600.000
Ενίσχυση ΑΕΙ − ΤΕΙ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, για τη σίτιση φοιτητών − σπουδαστών 2.000.000
Ενίσχυση ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων 1.000.000
Ενίσχυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχν/κής Εκπαίδευσης και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 260.000
Υπουργείο Υγείας 8.900.000
Χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτους και σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και για την αγορά φαρμακευτικού – υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων 8.900.000
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 8.900.000

Κάλυψη δαπανών μετακίνησης ατόμων ειδικών περιπτώσεων (πολυτέκνων, υπερήλικων κλπ.)

8.900.000
Γενικό σύνολο

26.800.000

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 (σελ. 32), στο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάθεση ποσών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, προερχόμενων από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κατατέθηκε έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 ποσό ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Ποιο είναι το ακριβές ποσό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο από την ανωτέρω πηγή από την ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού έως σήμερα, διακριτά για τα έτη 2014 και 2015;

2ον. Πως αυτό έχει αξιοποιηθεί για κοινωνικούς σκοπούς, προκειμένου η Κυβέρνηση να δείξει έμπρακτα, πέραν των συνεχών εξαγγελιών της, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ορθολογισμό στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας