Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Ελληνικής...

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

προς το Υπουργείο Οικονομικών

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016

Θέμα: Κεφαλαιακή ενίσχυση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) ΑΕ και διασφάλιση της συμβατότητά της με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) περί κρατικών ενισχύσεων.

Με το Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α’ 51, 14.05.2015) κυρώθηκε η από 27.03.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της “Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ” και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (ΦΕΚ Α’ 35, 27.03.2015).

Σύμφωνα με τον ως άνω Νόμο, η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, νομοθέτησε την υποχρεωτική καταβολή, κατ’ εξαίρεση όλων των κείμενων διατάξεων, ποσού 30 εκατ. ευρώ εκ των μη διανεμηθέντων διαθεσίμων της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας, άμεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόμενη από το πιστωτικό ίδρυμα ΕΒΖ, έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Τότε, από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, είχαν εγερθεί σοβαρά ζητήματα σχετικά:

(α) με το κατά πόσον η σχετική ρύθμιση ήταν συμβατή με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων και εάν είχε ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδιακασία ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές διαδικαστικές εμπλοκές ή ανακτήσεις ποσών που θα επιβάρυναν τους φορολογούμενους, και

(β) με το αν η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία μπορούσε να αντιμετωπίσει, ουσιαστικά, το πρόβλημα της βιωσιμότητας της εταιρείας.

Τα ανωτέρω είχαν επισημανθεί, κατά τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων, από τον σημερινό Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκη, από τον υπογράφοντα την Ερώτηση και από άλλους Συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ενδεικτικά, ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφέρει ότι «αυτή η έκτακτη επιχορήγηση συνιστά ή όχι παράνομη κρατική ενίσχυση; Έχει ή δεν έχει εκφέρει άποψη η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών; Και αν ναι πως τοποθετείται;».

Και συμπλήρωσε ότι «δεν είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για την έκτακτη επιχορήγηση μιας βαθιά προβληματικής επιχείρησης χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αυτήν την παράμετρο. Γιατί αν όντως συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση είναι βέβαιο ότι αυτό το πρόβλημα θα το ξαναβρούμε μπροστά μας».

Ενώ, ο υπογράφων την Ερώτηση ανέφερε πως «το βασικό ζήτημα που εγείρεται, είναι εάν η εν λόγω καταβολή είναι συμβατή με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων. Ενώ, δεν φαίνεται να έχει τηρηθεί και η διαδικασία της Υποπαραγράφου Β6 του Ν. 4152/2013, δηλαδή η διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης με την αρμόδια Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και η υποβολή του σχεδίου της ρύθμισης στην αρμόδια συσταθείσα επιτροπή, προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει. Αν αυτά υπάρχουν, παρακαλούμε να κατατεθούν στην Επιτροπή».

Σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ΕΕ ζητάει διευκρινήσεις για το ζήτημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης που έλαβε, πέρυσι, η εταιρεία, καθώς φέρεται να μην έχουν τηρηθεί – από την Κυβέρνηση – οι απαραίτητες διαδικασίες.

Επίσης, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία εξακολουθεί να παρουσιάζει ζημίες και δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, ουσιαστικά, με την εν λόγω ρύθμιση, δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της Κυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Είχε προηγηθεί η προβλεπόμενη από το Ν. 4152/2013 διαδικασία διαβούλευσης με την αρμόδια Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών; Ποιά ήταν η γνωμοδότηση της ΚεΜΚΕ; Να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία.

2ον. Έχουν εγερθεί σήμερα ερωτήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΒΖ ΑΕ; Να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία.

3ον. Εάν ναι, ποιά είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών και σε ποιές ενέργειες έχει προβεί ή θα προβεί;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας