Ερώτηση σχετικά με αθλητικά έργα στο Ν. Φθιώτιδας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων...

Ερώτηση σχετικά με αθλητικά έργα στο Ν. Φθιώτιδας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ερώτηση προς τα Υπουργεία

Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Αθλητικά έργα στο Νομό Φθιώτιδας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Ε016 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, της 06.06.2014, το έργο «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα» (κωδικός 2006ΣΕ01600001) ενετάχθη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με αρχικό προϋπολογισμό 827.000 ευρώ. Στη συνέχεια, στις 24.12.2014, με την τροποποίηση της προαναφερθείσας απόφασης Ε016 ΤΡΟΠ. 1 (κωδικός 2014ΣΕ01600001), το προϋπολογισθέν ποσό του σχετικού έργου αυξήθηκε κατά περίπου 109.000 ευρώ και διαμορφώθηκε πλέον στα 934.890 ευρώ. H σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΛΕΠΦ-Ν1Υ). Οι πληρωμές των προηγούμενων ετών (μέχρι και το 2013) ανήλθαν στο ποσό των 179.456 ευρώ, ενώ για το έτος 2014 οι αντίστοιχες πληρωμές ήταν ύψους 154.286 ευρώ. Ως εκ τούτου, από τον προϋπολογισμό του έργου έχουν δαπανηθεί συνολικά 333.742 ευρώ.

Με την ίδια δημοσιευμένη στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» απόφαση, στις 24.12.2014, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργου με κωδικό αριθμό 2014ΣΕ01600061 «Κατασκευή Στεγάστρου ΔΑΚ Λαμίας», με προϋπολογισμό 170.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα όμως, το 2015, όπως θα έπρεπε, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές για αυτό το έργο.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από τις απαντήσεις του τότε Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σε σχετικές Κοινοβουλευτικές μου Ερωτήσεις (αρ. πρωτ. 3847/25.06.2015 και αρ. πρωτ. 4156/24.07.2015) [επισυνάπτονται].

Ωστόσο, σύμφωνα και με τις απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργείου (17 Ιουλίου 2015 και 7 Αυγούστου 2015), προκειμένου να ενταχθούν τα έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή πρότασης από το φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του τότε Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, δεν είχαν υποβληθεί σχετικές προτάσεις και τα έργα δεν είχαν ενταχθεί στο ΠΔΕ 2015.

Με δεδομένο ότι το 2015 σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται χωρίς να έχει γίνει η οποιαδήποτε εκταμίευση χρηματικού ποσού, ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, με την υλοποίησή τους, πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες για συνεχή συμπλήρωση και βελτίωση των αθλητικών υποδομών της πόλης της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής της Φθιώτιδας, αλλά και του προσωπικού μου ενδιαφέροντος και της συμβολής στο επιτυχές αποτέλεσμα της υλοποίησης των έργων,

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

 

  1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί, μέσα στο 2015, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των έργων;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν το αμέσως προσεχές διάστημα για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η υλοποίηση των έργων;