Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με τη μη συμπερίληψη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην...

Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με τη μη συμπερίληψη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ)

Είναι γνωστή η σημασία της ΔΒΜ, τόσο από την πλευρά της επιστήμης όσο και από την πλευρά της εφαρμοσμένης πολιτικής, και αποτελεί  βασικό μηχανισμό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρώπινου αλλά και του κοινωνικού κεφαλαίου.

Επακόλουθο αυτού είναι ότι αποτελεί συντελεστή διαχρονικής προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μη συμπερίληψη του Άξονα Προτεραιότητας 9 (που περιλαμβάνει και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) στην επικαιροποιημένη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» (2364/14.02.2012) αναμφισβήτητα αποτελεί μια δυσμενή εξέλιξη, καθώς η παγιοποίησή της θα οδηγήσει σε αδυναμία υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων ΔΒΜ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και κατ’ επέκταση στο Νομό Φθιώτιδας.

Mε δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος τόσο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσο και για το Νομό Φθιώτιδας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

 Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου:

1. Να επαναλειτουργήσει, έστω με καθυστέρηση, ο τομέας της ΔΒΜ δεδομένου τόσο του ότι υπάρχουν και αναξιοποίητοι κοινοτικοί πόροι (ΕΣΠΑ) όσο και της δυνητικής συμβολής της στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή;

2. Να εντάξει και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε δράσεις υλοποίησης προγραμμάτων ΔΒΜ; Εξετάζεται ως λύση η μεταφορά πιστώσεων από άλλους Άξονες Προτεραιότητας;