Δελτίο Τύπου σχετικά με την ένταξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας σε καθεστώς...

Δελτίο Τύπου σχετικά με την ένταξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με την ένταξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης:

«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης αλλά και εγγενών αδυναμιών του,  αντιμετωπίζει και πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα και προκλήσεις.

Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για τον κλάδο των συνεταιριστικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων είναι και η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας.

Μια τράπεζα, η οποία, όπως και πολλές άλλες, παρουσιάζει προβλήματα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.

Μια τράπεζα με ιστορική διαδρομή και προσφορά στην οικονομία και την κοινωνία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μια τράπεζα, η οποία, δυστυχώς, εντάχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και ανακλήθηκε η άδειά της.

Το ζητούμενο πλέον είναι, και αυτό ήταν το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης στην Τράπεζα της Ελλάδος:

1ον. Η Τράπεζα της Ελλάδος να δώσει τις βέλτιστες οδηγίες προς τον εκκαθαριστή για την υιοθέτηση των εναλλακτικών μέτρων εξυγίανσης που προβλέπει ο Νόμος.

2ον. Αν οι συνεταιριστικές τράπεζες υπαχθούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και αυτό θα πρέπει άμεσα να γίνει σαφές, είναι αυτονόητο ότι αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλες, ακόμα και για αυτές που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Σε διαφορετική περίπτωση, εάν προχωρήσει μέχρι τέλους η διαδικασία εκκαθάρισης, πρέπει:

1ον. Να διασφαλιστούν πλήρως οι καταθέσεις ώστε να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα (όπως έγινε με την Proton Bank και την Τ-Bank).

2ον. Να επιδιωχθεί μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις να μεταβιβασθούν και οι εργασιακές σχέσεις (περίπτωση T-Bank) των εργαζομένων, δεδομένης ιδίως της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2258/2.11.1993, ως ισχύει, βάσει της οποίας προβλέπεται ότι «οι διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην  Ελλάδα  εφαρμόζονται  ανάλογα  και  στα πιστωτικά ιδρύματα υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών» καθώς και ότι «οι διατάξεις που αφορούν την εποπτεία  και  τον  έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζονται και στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς». Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο, και τα διάφορα μέτρα εξυγίανσης που δύναται να υιοθετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για τα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμοσθούν και στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς στο πλαίσιο εύρεσης της βέλτιστης δυνατής λύσης για τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ., καταθέτες, εργαζόμενοι, συνεταιριστικά μέλη) και τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

3ον. Να γίνει ορθολογική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση, πρώτη επιλογή είναι η επιβίωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, ασφαλώς, σε υγιέστερη χρηματοοικονομική βάση».