Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την καταβολή της συνδεδεμένης...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος για το έτος 2011 στους πληγέντες παραγωγούς του Νομού Φθιώτιδας ανεξαρτήτως ηρτημένης παραγωγής

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας είχε καταθέσει στις 18/1/2012, Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος για το έτος 2011, στους πληγέντες παραγωγούς του Νομού Φθιώτιδας, ανεξαρτήτως ηρτημένης παραγωγής.

Στην Απάντησή του το ΥΠΑΑ&Τ (647/12-3-2012) πληροφορεί για τα εξής:

«Α. Λόγω των πλημμυρών και των υπερβολικών βροχοπτώσεωv τον Μάιο 2011 σε· πολλές περιοχές της Περιφερειακής Eνότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας πολλές βαμβακοκαλλιέργειες επανασπάρθηκαν. Για τις ζημιές αυτές ο ΕΛ.Γ.Α. διενήργησε εξατομικευμένες εκτιμήσεις και παρακολούθησε την πορεία εξέλιξης των νέων φυτειών.

Επισημαίνεται ότι έχουν κοινοποιηθεί τα πορίσματα των εκτιμήσεων, σύμφωνα με τα οποία δίδονται στους βαμβακοκαλλιεργητές τα έξοδα επανασπopάς. Στις περιπτώσεις, όμως, που διαπιστώθηκε μείωση του προσδοκόμενου εισοδήματος, ο ΕΛΓΑ, με συμπληρωματικό πόρισμα, κατέβαλλε τη διαφορά.

Β. Σύμφωνα με την αριθμ. 35235/26.04.10 ΚΥΑ «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης; για. το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του συσπόρου βάμβακος», η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς βάμβακος που καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις; ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστή στρεμματική .απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά καλλιεργητική ζώνη καθορίστηκε με βάση το μέσο όριο της πραγματικής στρεμματικής; απόδοσης κάθε ζώνης (2000/01 – 2003/04) μειωμένο κατά 30%.

Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους, αφού, προηγουμένως, διασταυρωθούν τα στοιχεία των παραδόσεων του συσπόρου βάμβακος κάθε παραγωγού, ·που ολοκληρώνονται στις 31 Ιανουαρίου 2012, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η  συγκομιδή της καθορισμένης; κατά ζώνη ελάχιστης παραγωγής.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να τύχουν της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης, υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να διατηρούν τη φυτεία τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων (προσπαρτικές, φροντίδες, λίπανση, καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, άρδευση κλπ).

Στις περιπτώσεις που οι παραδοθείσες από τους παραγωγούς ποσότητες δεν καλύπτουν την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται η συνδεδεμένη ενίσχυση.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαιώσουν επίσημα την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών ή ζημιών από πράσινο σκουλήκι, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής του συσπάρτου βάμβακος σε επίπεδα κατώτερα από την προσδιορισθείσα ελάχιστη στρεμματική απόδοση, ο ΟΙΊΕΚΕΙΊΕ λαμβάνει υπόψη του τα ανωτέρω, ώστε να αποδοθεί, όπως πρέπει, η συνδεδεμένη ενίσχυση στους παραγωγούς βάμβακος που υπέστησαν τη ζημία».