Ερώτηση σχετικά με την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2009

Ερώτηση σχετικά με την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2009

Στις 31.03.2009 εκδόθηκε η 3K/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 145/31.3.2009, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορούσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Στις 09.03.2010 εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας ΤΕ και στις 26.08.2010 εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας ΠΕ.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία τοποθέτησης των επιτυχόντων του διαγωνισμού δεν έχει ολοκληρωθεί.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

Με δεδομένη την τήρηση της αναλογίας 1:5 για τις προσλήψεις στο Δημόσιο όπως ισχύει, πότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των επιτυχόντων του διαγωνισμού;