Ερώτηση σχετικά με προβλήματα σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ερώτηση σχετικά με προβλήματα σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων

Την τελευταία διετία αναπτύσσεται στη χώρα μας με υψηλούς ρυθμούς η αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, ειδικότερα, των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο ευρύτερο πλαίσιο αναζήτησης νέων αναπτυξιακών και εισοδηματικών πηγών.

Προς την κατεύθυνση αυτή πολλοί, ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, επιδίωξαν και διαμόρφωσαν δεσμούς συνεργασίας με εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου στην προσπάθεια ανάπτυξης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Όμως, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η συρρίκνωση της ρευστότητας στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και, κυρίως, η λανθάσουσα επιχειρηματική τακτική ορισμένων εταιριών του χώρου που παρασύρθηκαν από το αρχικό κλίμα υπερεπένδυσης φαίνεται να έχουν επηρεάσει δυσμενώς αυτούς τους δεσμούς επενδυτικής συνεργασίας.

Την τελευταία περίοδο, είναι έντονη η κινητοποίηση και αντίδραση δεκάδων ιδιωτών και επιχειρήσεων της Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος που επιχείρησαν να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνάπτοντας επενδυτικές συμφωνίες με την εταιρία «Κλιμαλεβητεχνική KLT Α.Ε.». Ωστόσο, η, επί της ουσίας, αδυναμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών συμφωνιών από την πλευρά της εν λόγω εταιρίας, σύμφωνα με κατηγορίες των συνεργαζόμενων ιδιωτών και επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των επιταγών των τελευταίων από την εταιρία για την άντληση χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, φαίνεται να έχουν φέρει σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική και κοινωνική θέση τους δεκάδες επενδυτές. Και αυτό διότι, πλέον, καλούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι των επιταγών που είχαν χορηγήσει αρχικώς ως εγγύηση, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει ή υλοποιηθεί τα συμφωνηθέντα επενδυτικά σχέδια.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν σκοπεύουν τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν σε ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστεί το εν λόγω οικονομικό, και με έντονες κοινωνικές και τοπικές διαστάσεις, πρόβλημα;