Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για τη διαχείριση της ακίνητης...

Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και το ρόλο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ)

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ, κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε σήμερα Τρίτη 19 Ιουλίου 2011 Επίκαιρη Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας – Ο ρόλος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ).

Ειδικότερα, αναφέρει στην Ερώτηση:

Με το Νόμο 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Ταμείο) με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.

Στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάζεται και περιέρχεται, κατά πλήρη κυριότητα, εκτός από κινητές αξίες και περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, η ακίνητη περιουσία που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (Άρθρο 6Α, Νόμος 2362/1995).

Ακίνητη περιουσία την οποία, μέχρι σήμερα, σε σημαντικό βαθμό, διαχειρίζεται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ).

Λαμβάνοντας υπόψη:

1ον. την αναγκαιότητα διασφάλισης της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του Ταμείου,

2ον. την αναγκαιότητα στρατηγικής διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου μέσω της βελτιστοποίησης της κατανομής των αναλαμβανόμενων κινδύνων και των οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας,

3ον. τη σύσταση, μέσα στον Ιούλιο σύμφωνα με το «Μνημόνιο», Γενικής Γραμματείας Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, η οποία θα έχει ως στόχο «τη βελτίωση της διαχείρισης των ακινήτων, την απαλλαγή τους από τυχόν βάρη και την προετοιμασία τους για αποκρατικοποίηση»,

4ον. την αναγκαιότητα υποστήριξης του Ταμείου με την τεχνογνωσία της ΚΕΔ (δομή συστήματος πληροφορικής και συστημάτων state-of-the-art, αρχείο τοπογραφικών σχεδίων και νομικών εγγράφων ενώ η ΚΕΔ έχει παραχωρήσει, στη διάρκεια λειτουργίας της, περίπου 2.000 Δημόσια Κτήματα, συνολικής αξίας περίπου 5 δισ. ευρώ) και την «ευέλικτη χρησιμοποίηση» της εμπειρίας του προσωπικού της (απασχολούνται περίπου 80 άτομα),

5ον. την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης κάποιων έργων της ΚΕΔ ώστε να μην υπάρξει ακύρωση δεκάδων συμβάσεων που είναι σε εξέλιξη (όπως για παράδειγμα η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού πρόσληψης Συμβούλου για την αξιοποίηση τουλάχιστον 30 σημαντικών Δημοσίων Κτημάτων στα πλαίσια 50 προγραμματικών συμβάσεων της ΚΕΔ με μεγάλους ΟΤΑ),

6ον. την αναγκαιότητα συνέχισης κάποιων δραστηριοτήτων της ΚΕΔ (όπως είναι η εξεύρεση, καταγραφή και ανάδειξη πρόσθετων Δημοσίων Κτημάτων προερχόμενα κυρίως από τα αδήλωτα ακίνητα στο Εθνικό Κτηματολόγιο [π.χ. σχολάζουσες κληρονομιές κ.α.], η επικαιροποίηση των στοιχείων και η συνεχής βελτίωση του Μητρώου Δημοσίων Ακινήτων, η επιμέλεια για τη διατήρηση στην καλύτερη δυνατή κατάσταση χιλιάδων δημοσίων ακινήτων, η συνέχιση του Προγράμματος υλοποίησης στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών με διάφορες μεθόδους, η προώθηση μεγάλου αριθμού ΣΔΙΤ στις οποίες έχει γίνει ουσιαστική προεργασία κ.α.),

7ον. τη διαδικασία μεταφοράς μιας πρώτης ομάδας ακινήτων (ακίνητα και χώροι γραφείων) από την ΚΕΔ στο Ταμείο (σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής «31 αναξιοποίητων ακινήτων διαχείρισης της ΚΕΔ με συνολική επιφάνεια 98 εκατ. τ.μ. περίπου, τα οποία αποτελούν το αρχικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με δυνατότητα αξιοποίησης σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η αναψυχή, η οικιστική ανάπτυξη, καθώς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες»),

8ον. την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (πλήρες μητρώο Δημόσιων Ακινήτων) μέχρι το τέλος του 2012,

9ον. την αναφορά στην 4η Επικαιροποίηση του Μνημονίου «περί νομοθεσίας που θα αφορά μεγάλους φορείς που θα κλείσουν και των οποίων οι αρμοδιότητες θα μεταφερθούν, και φορείς που θα συγχωνευθούν ή θα μειωθεί σημαντικά το μέγεθός τους: ΚΕΔ, ΕΤΑ, ΟΔΔΥ, ΕΟΜΜΕΧ κ.α» (2 Ιουλίου 2011),

ο κ. Σταϊκούρας, ερωτά ποιός θα είναι ο ρόλος της ΚΕΔ στη διαδικασία στρατηγικής διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και πως σκέφτεται η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της ΚΕΔ;