Δελτίο Τύπου σχετικά με την Απάντηση σε Ερώτηση αναφορικά με ανακοίνωση του...

Δελτίο Τύπου σχετικά με την Απάντηση σε Ερώτηση αναφορικά με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τα στοιχεία φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Ο Βουλευτής N. Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ, κατέθεσε στις 11/04/2011 Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης (01/04/2011). Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας ερωτούσε το Υπουργείο:

  • πού οφείλεται η εσφαλμένη συμπερίληψη των εν λόγω φορέων του Νομού Φθιώτιδας, ήτοι του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας και του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης & Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Φθιώτιδας, στα ονόματα των φορέων που δεν απέστειλαν στο Υπουργείο τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, και
  • τι μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μην επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοια, τουλάχιστον ατυχή, περιστατικά.

Σε απάντησή του το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει ότι:

1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΕΚ 474Β/2011) τα μηνιαία δελτία που πρέπει να υποβάλλουν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης θα αποστέλλονται από τους υπόχρεους φορείς στο εποπτεύον Υπουργείο τους εντός 12 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς για τον οποίο παρέχονται τα στοιχεία και αφού ελέγχονται θα υποβάλλονται από τα εποπτεύοντα Υπουργεία στην 39η Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποκλειστικά εντός 16 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

2) Τα οικονομικά στοιχεία των φορέων που αναφέρονται στην Ερώτηση υποβλήθηκαν στην 39η Δ/νση στις 30/3/2011, δηλαδή μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας.  Παρόλα αυτά και λόγω της πρώτης εφαρμογής της διαδικασίας, οι παραπάνω φορείς, μαζί με άλλους εκπρόθεσμους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, περιελήφθησαν σε συμπληρωματικό έγγραφο της Δ39 (αρ. πρωτ. 2/30813/0094/11-4-2011) με το οποίο ενημερώθηκαν οι αρμόδιες ΥΔΕ ότι οι φορείς αυτοί υπέβαλαν τα απαιτούμενα στοιχεία και συνεπώς μπορούν να επιχορηγηθούν.