Ερώτηση για τη διαδικασία προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία...

Ερώτηση για τη διαδικασία προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2368/30-06-2010 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Διευθυντή στα Σ.Δ.Ε., η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. προσκαλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία από το διορισμό τους και βαθμό Α΄, που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων των Διευθυντών για το σχολικό έτος 2010-2011, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.

Η εν λόγω προκήρυξη καθορίζει ότι η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. (Υπουργική Απόφαση 260/16-01-2008 – ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008) και, μεταξύ άλλων, καθορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την απόφαση 2066/03-06-2010 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Στον πίνακα μοριοδότησης της εν λόγω προκήρυξης (σελ. 5) αναφέρεται ότι από τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης ο υποψήφιος μπορεί να αποκομίσει, κατ’ ανώτατο όριο, 20 μονάδες.

Όμως, στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-05-2010) με το άρθρο 14, καθορίζεται η «…αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ…». Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι η προσωπικότητα και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου αξιολογούνται με προσωπική συνέντευξη στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να αποκομίσει, κατ’ ανώτατο όριο 15 μονάδες.

Είναι προφανές ότι, με βάση το κείμενο της προκήρυξης, διαπιστώνονται παρατυπίες και προκύπτουν ερωτήματα καθώς η διαδικασία επιλογής Διευθυντών για τα Σ.Δ.Ε. (τα οποία αποτελούν σχολικές μονάδες) της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. αντιβαίνει τα προς τούτο οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 3848/2010.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

 

  1. Για ποιο λόγο η προκήρυξη προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση στη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, σε αντίθεση με τα όσα ορίζει ο Ν. 3848/2010;
  2. Γιατί η απόφαση (2066/03-06-2010) του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. που καθορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων, αν και έχει εκδοθεί μεταγενέστερα, αγνοεί επιδεικτικά και δεν λαμβάνει υπόψη της το Ν. 3848/2010;