Ερώτηση για την προσωρινή απαγόρευση κυνηγιού

Ερώτηση για την προσωρινή απαγόρευση κυνηγιού

Σύμφωνα με απόφασή του, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέστειλε προσωρινά την υπ’ αριθμόν 103382/2740/4.8.2009 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθοριζόταν, από 20.8.2009 έως 28.2.2010, η κυνηγετική περίοδος καθώς και τα είδη και ο αριθμός των θηραμάτων ανά κυνηγό. Η απόφαση αυτή του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στην κοινότητα των κυνηγών, οι οποίοι δε θεωρούν την απαγόρευση του κυνηγιού προσωρινή, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για να εκδοθεί τελική απόφαση του ΣτΕ είναι αρκετά μεγάλος και στην ουσία απαγορεύει το κυνήγι επ’ αορίστου. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται και από τους κυνηγούς, η θηρευτική δραστηριότητα στη χώρα μας, σύμφωνη και με την εσωτερική και κοινοτική νομοθεσία, δε θα πρέπει να θεωρείται πληγή στην προστασία του περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι η αναστολή της απόφασης στηρίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, που προβλέπει την υποχρέωση προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο περιλαμβάνεται και η υποχρέωση προστασίας της άγριας πανίδας, κρίνεται απαραίτητη η αντικειμενική απεικόνιση  των σύγχρονων αντιλήψεων του κυνηγετικού κόσμου περί προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνουν γνωστές οι οικολογικές δραστηριότητες των κυνηγετικών συλλόγων και ομοσπονδιών, που μεταξύ άλλων, έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και βελτίωση των βιοτόπων για την ανάπτυξη της θηραματοπανίδας, προτάσεις μελετών σχετικά με τη διατήρηση και ανάπτυξη των πληθυσμών ενδημικών θηραμάτων της χώρας, την οργάνωση της ομοσπονδιακής θηροφυλακής, την επιμόρφωση των κυνηγών μέσω σεμιναρίων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένης της μεταφοράς της αρμοδιότητας για το κυνήγι  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

1)      Στην περίπτωση έκδοσης νέας υπουργικής απόφασης, εάν ακυρωθεί η ρυθμιστική  στο σύνολό της, τι θα ισχύσει για την προστασία της νομιμότητας της θηρευτικής δραστηριότητας και την εναρμόνιση των φιλοθηραματικών επιδιώξεων στα πλαίσια του Νόμου;

2)      Ποια θα είναι η θηραματική πολιτική που θα ακολουθήσει το Υπουργείο, ώστε να αναδειχθεί το κυνήγι σε σύγχρονη δραστηριότητα, φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα και ως  αποτέλεσμα ορθολογικού και επιστημονικού σχεδιασμού;

3)      Τι προβλέπεται για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων κρατικών οργάνων και  των ομοσπονδιών, όσον αφορά την άσκηση εποπτείας και ελέγχου για την προστασία των θηραμάτων με κάθε νόμιμο μέσο, με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση του θηραματικού πλούτου της χώρας;

4) Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για το φαινόμενο της λαθροθηρίας;