Ερώτηση για την υπ’ αριθμόν 107/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ερώτηση για την υπ’ αριθμόν 107/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σύμφωνα  με το υπ’ αριθμόν πρωτόκολλο Υ10β/Γ.Π. 152705/ 20-11-2009, η Υπουργός Υγείας αποδέχεται την υπ’ αριθμόν 107/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι «νοσηλευτές υπηρετούντες με σχέση δημοσίου δικαίου στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ ασκούν νομίμως τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς τους ανεξαρτήτως αν έχουν εγγραφεί στην ΕΝΕ».

Η ως άνω γνωμοδότηση παραγνωρίζει ευθέως τις διατάξεις του Νόμου 3252/2004 περί συστάσεως της ΕΝΕ, ενώ αγνοεί επιδεικτικά τον ρόλο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που λειτουργούν ως επαγγελματικοί σύλλογοι και προβλέπουν την υποχρεωτική εγγραφή  στα μητρώα τους του συνόλου των εργαζομένων που ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, με άμεσο και πρωταρχικό σκοπό την περιφρούρηση και θεσμική περιχαράκωση των επαγγελμάτων αυτών. Επισημαίνεται, ότι η νομιμότητα και η συνταγματικότητα της σύστασης παρόμοιων επαγγελματικών συλλόγων έχει αναγνωριστεί και από τη σταθερή νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2260/1982 και 3354/1988).

Κατόπιν των ανωτέρω και δοθέντος ότι η ΕΝΕ αποτελεί τον επαγγελματικό σύλλογο των νοσηλευτών (Ν. 3252/2004), υπογραμμίζεται, ότι η αποδοχή της ως άνω contra legem γνωμοδότησης θα απαξιώσει τον ρόλο της ΕΝΕ και θα δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση και ανασφάλεια δικαίου στην ήδη πολύπαθη νοσηλευτική κοινότητα των δημόσιων νοσοκομείων.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός,

1)      Τί προβλέπεται σχετικά με την υποχρεωτική ή μη,  εγγραφή στην ΕΝΕ  των υπηρετούντων,  με σχέση δημοσίου δικαίου  στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, νοσηλευτών, ώστε να ασκούν νομίμως τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς τους;

2)      Τι προβλέπεται για την περιφρούρηση  του ρόλου της ΕΝΕ και την αποφυγή αναστάτωσης και ανασφάλειας δικαίου στη νοσηλευτική κοινότητα των δημοσίων νοσοκομείων, που προκλήθηκε  λόγω της υπ’ αριθμόν 107/2009 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ;