Εισήγηση στην Ολομέλεια για την «Κύρωση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους για...

Εισήγηση στην Ολομέλεια για την «Κύρωση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους για το Οικονομικό Έτος 2007»

Η λογοδοσία της Κυβέρνησης σχετικά με την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού επιτελείται με την κατάθεση, συζήτηση και κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους.

Διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγμα, και από την οποία:

 • Κρίνεται η αξιοπιστία του Προϋπολογισμού.
 • Εξετάζεται η επαλήθευση των προσδοκιών και προβλέψεων για τα κρατικά έσοδα και έξοδα του εν λόγω οικονομικού έτους.
 • Διευκρινίζονται τα στοιχεία του Προϋπολογισμού που παρουσιάζουν περιθώρια και δυναμική βελτίωσης, υποδεικνύοντας την εντατικοποίηση των προσπαθειών και των πολιτικών προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Αποτιμάται η χρηματική διαχείριση του Δημοσίου.
 • Συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου των δημοσιονομικών δεδομένων.

Η σχετική διαδικασία ξεκινά σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή με την κύρωση του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους για το οικονομικό έτος 2007.

Βέβαια, αν και η χρονική υστέρηση της διετίας καθιστά το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης ανεπίκαιρο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώστε:

 • Να εκτιμήσουμε την προσήλωση των κυβερνητικών πολιτικών στην πραγματοποίηση των δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού.
 • Να αξιολογήσουμε την εφικτότητα των στόχων που είχαν τεθεί.
 • Να διερευνήσουμε και να εντοπίσουμε τις ενδεχόμενες αποκλίσεις του Προϋπολογισμού από τους στόχους που είχαν τεθεί.
 • Να αναζητήσουμε τα πολιτικά και οικονομικά αίτια που οδήγησαν στις όποιες ενδεχόμενες αστοχίες των προβλέψεων.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η βασική επιδίωξη του Προϋπολογισμού του 2007 ήταν η συνέχιση της προσπάθειας της Κυβέρνησης της Ν.Δ. για το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών που ξεκίνησε με τον Προϋπολογισμό του 2005. Ειδικότερα, ο Προϋπολογισμός του 2007 επεδίωκε:

 • Την περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση μέσω της συρρίκνωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος.
 • Την δραστική αποκλιμάκωση του υπέρογκου δημοσίου χρέους που κληρονόμησε η χώρα από προηγούμενες κυβερνήσεις.
 • Την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα και παθογένειες της ελληνικής οικονομίας.

Ο Απολογισμός του Οικονομικού Έτους 2007 υποδηλώνει ικανοποιητική πορεία επίτευξης των στόχων του Προϋπολογισμού.

Οι όποιες αποκλίσεις στα βασικά μεγέθη του είναι οριακές και αποδίδονται, κυρίως, στα πρόσθετα κονδύλια που διατέθηκαν για:

 • Την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών και την ανακούφιση των πληγέντων.
 • Την διενέργεια των εθνικών εκλογών.
 • Την τακτοποίηση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ολυμπιακή Αεροπορία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.
 • Την έκτακτη απόδοση στην Ε.Ε. εξαιτίας της αναθεώρησης του Α.Ε.Π.

Ωστόσο, η μακροοικονομική εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας καταδεικνύει πως η Κυβέρνηση της Ν.Δ., με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, κατάφερε να ανταποκριθεί σε σημαντικό βαθμό στις δεσμεύσεις της.

Τα αποτελέσματα των πολιτικών της αναγνωρίσθηκαν από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς.

Σύμφωνα, και με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 • Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε στο 3,7% το 2007, από 7,5% το 2004. 
 • Το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε στο 95,6% του ΑΕΠ το 2007, από 98,9% το 2004.
 • Οι επενδύσεις ενισχύθηκαν στο 25,7% του ΑΕΠ το 2007, από 24,4% το 2004.
 • Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,3% το 2007, από 10,5% το 2004.
 • Το ποσοστό απασχόλησης ενισχύθηκε στο 61,4% το 2007, από 59,4% το 2004.
 • Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις ενισχύθηκαν στο 17,2% του ΑΕΠ το 2007, από 15,5% του ΑΕΠ το 2004.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Τα βασικά μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2007 δεν αποκλίνουν σημαντικά από τις αρχικές προβλέψεις.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα έσοδα, η υστέρηση που παρουσιάζουν τα εισπραχθέντα έσοδα έναντι των βεβαιωθέντων εμφανίζεται σε κάθε χρήση καθώς:

 • Επαναβεβαιώνονται στο τρέχον έτος τα σωρευτικά ανείσπρακτα υπόλοιπα των προηγουμένων ετών, προσαυξάνοντας τα βεβαιωθέντα έσοδα του τρέχοντος έτους.
 • Δεν εισπράττονται εξ ολοκλήρου στο τρέχον έτος τα επαναβεβαιωθέντα έσοδα, αλλά μόνο ένα μέρος τους.
 • Δεν εισπράττονται πλήρως τα βεβαιωθέντα έσοδα του τρέχοντος έτους.

 Τα φορολογικά έσοδα κάλυψαν το 93,2% των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και παρουσίασαν αύξηση κατά 5,5% έναντι των προϋπολογισθέντων και κατά 7,5% έναντι του 2006.

Ειδικότερα, η σύνθεση των φορολογικών εσόδων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη έναντι του οικονομικού έτους 2006, σε αναλογία 40,4% για τους άμεσους και 59,6% για τους έμμεσους.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους ανταποκρίθηκαν στις προβλέψεις, παρουσιάζοντας μικρή υστέρηση.

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους επαλήθευσαν τις προσδοκίες των προϋπολογισθέντων, σημειώνοντας εξίσου μικρή με τα έσοδα των άμεσων φόρων υστέρηση.

Τα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αποκλίνουν κατά 33,1% έναντι των προϋπολογισθέντων, και παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά  34,4% έναντι του 2006. Η αύξηση αυτή των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και η απόκλισή τους σε σχέση με τις προβλέψεις οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των χρεολυσίων από την έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων (eurocommercial papers).

Τα λοιπά έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού πλην των χρεολυσίων παρουσιάζουν αύξηση αλλά σαφώς μικρότερη έναντι των προβλέψεων κατά ποσοστό 4,7% και αύξηση σε σχέση με το 2006 κατά 9,6%. Η αύξηση των δαπανών της χρήσης 2007 (πλην των χρεολυσίων) σε σχέση με τις προβλέψεις οφείλεται κυρίως:

1ον. Στις αυξημένες δαπάνες για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών και την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων.

2ον. Στην τακτοποίηση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ολυμπιακή Αεροπορία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.

3ον. Στις δαπάνες για την διενέργεια των εθνικών εκλογών.

4ον. Στην έκτακτη απόδοση στην Ε.Ε. ποσού 1,1 δις. ευρώ λόγω της πρόσφατης αναθεώρησης του Α.Ε.Π.

5ον. Στην αύξηση των πληρωμών για προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ωστόσο, παρά την ικανοποιητική πορεία επίτευξης των στόχων του Προϋπολογισμού, υπήρξαν, και εξακολουθούν να παρουσιάζονται και σήμερα, διαχρονικές στρεβλώσεις, παθογένειες, αδυναμίες.

Αδυναμίες που οδηγούν σε υψηλά «δίδυμα» ελλείμματα (δημοσιονομικό και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) και «δίδυμα» χρέη (δημόσιο και εξωτερικό).

Δημόσιο χρέος του οποίου η εξυπηρέτηση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής στις σημερινές δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, στερώντας πόρους από την άσκηση της αναγκαίας αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους ανήλθαν στα 56,6 δις ευρώ το 2007 καλύπτοντας το 52,7% των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Απ’ αυτό το ποσό, τα 9,7 δισ. ευρώ, ή το 9% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού ή το 4,2% του Α.Ε.Π., αποδίδονται για την κάλυψη των τόκων του δημοσίου χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Την επόμενη χρονιά, το 2008, εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη και σφοδρότερη παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων 80 χρόνων.

Η κρίση πλήττει και επιβαρύνει και την Ελληνική οικονομία.

Η Κυβέρνηση, έγκαιρα και αποφασιστικά, σε συντονισμό και ευθυγράμμιση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., στο πλαίσιο των διαθέσιμων βαθμών ελευθερίας, προχώρησε στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικού εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπισή της.

Ενός σχεδίου που ενίσχυσε σημαντικά την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με άλλες οικονομίες στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση κατέδειξε, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, την αναγκαιότητα προώθησης δύσκολων αποφάσεων και ριζοσπαστικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των χρονιζουσών προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας.

Ανάληψης επώδυνων, αλλά ουσιαστικών και μόνιμων, μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Μέτρα που, προς το παρόν, απουσιάζουν από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Είναι κάτι που θα αναλύσουμε άλλωστε διεξοδικά κατά την επικείμενη συζήτηση επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2010, καθώς η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εγκλωβισμένη στις ανέφικτες προεκλογικές της υποσχέσεις, προσφεύγει σε λογιστικές πρακτικές επιζήμιες για τη χώρα και την πιστοληπτική της ικανότητα, και καταφεύγει σε υπαναχωρήσεις από τις δεσμεύσεις της.