Εισήγηση στο Σχεδίο Νόμου «Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής,...

Εισήγηση στο Σχεδίο Νόμου «Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου έκτακτης εισφοράς, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

Η παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινότητα διάγει μία περίοδο σοβαρών οικονομικών κλυδωνισμών και ανακατατάξεων.
Η ισχυρότερη μεταπολεμική οικονομική κρίση έχει ήδη υπερβεί τις αρχικές εκτιμήσεις, κλονίζει τα θεμέλια των ευρωπαϊκών οικονομιών, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη εισέλθει στη φάση της ύφεσης, και υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προσαρμόζουν, να αναπροσαρμόζουν συνεχώς, τις πολιτικές τους στις νέες δυσμενέστερες συνθήκες.
Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ιδιαίτερες αντοχές, στοιχείο που αποτυπώνεται και στις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
 • Η οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας αναμένεται να είναι, μαζί με αυτή της Κύπρου, η καλύτερη στην Ευρωζώνη το 2009 (-4%).
 • Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τη διετία 2008-2010 που είναι, με εξαίρεση τη Μάλτα, η μικρότερη προβλεπόμενη αύξηση στην Ευρωζώνη.
 • Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί κατά 0,7 ποσοσταίες μονάδες τη διετία 2008-2010, η οποία είναι, με εξαίρεση τη Μάλτα, η μικρότερη προβλεπόμενη αύξηση στην Ευρωζώνη.
Αλλά ακόμη και με τις τελευταίες προβλέψεις του ιδιαιτέρως αυστηρού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας είναι πολύ υψηλότερη από την εκτίμηση για την Ευρωζώνη.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Αυτή η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας εδράζεται, μεταξύ άλλων, και στις δράσεις και πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Ενός συγκροτημένου και ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, με στέρεους και σταθερούς άξονες δράσης, αλλά και με συνεχείς συμπληρώσεις και προσαρμογές επί αυτού, ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στα νέα δεδομένα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Μία νομοθετική πρωτοβουλία, με έντονη τη διάσταση της κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης.
Μία νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί
 • στην προώθηση της δημοσιονομικής εξισορρόπησης,
 • στη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών,
 • στην αντιμετώπιση στρεβλώσεων της φορολογικής διαδικασίας,
 • στην ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων,
 • στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
 • στην αναβάθμιση σημαντικών δημοσίων θεσμών.
 
Ειδικότερα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου προβλέπεται:
1ον. Η υπαγωγή του δημοσίου τομέα σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την κατάρτιση, εξοικείωση και προσαρμογή στο λειτουργικό καθεστώς των επιχειρήσεων των ανέργων, συμβάλλοντας άμεσα και καθοριστικά στην τόνωση της απασχόλησης και στην οικονομική στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων συμπολιτών μας.
2ον. Η θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επιδιώκοντας την προσαρμογή του στις απαιτήσεις, δυνατότητες και προκλήσεις του σύγχρονου ρόλου του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.
3ον. Η σύσταση του Τμήματος «Ελέγχου των Ρευστών Διαθεσίμων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες» στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των αρμοδίων αρχών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων διακίνησης και νομιμοποίησης «μαύρου χρήματος».
4ον. Η ίδρυση ειδικής μορφής νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση ιδιωτικού σκάφους αναψυχής, επιδιώκοντας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Νηολογίου σε σχέση με τα αντίστοιχα αλλοδαπά.
5ον. Η επιβολή ειδικού φόρου στα, σχετικά μεγάλα, ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ως αντιστάθμισμα των αυξημένων κοινωνικών δαπανών για λιμενικές υποδομές και υποστηρικτικές δομές που επιβάλλει η σημαντική αύξηση των εν λόγω σκαφών.
6ον. Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα, σχετικά μεγάλα, σκάφη αναψυχής, λαμβάνοντας υπόψη:
 • τη φοροδοτική ικανότητα του ιδιοκτήτη,
 • τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα περιοχών της πατρίδας μας, και
 • το ενδεχόμενο επιστροφής του συνόλου της έκτακτης εισφοράς σε υπόχρεους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
7ον. Η αναγνώριση, για πρώτη φορά, της έκπτωσης από το εισόδημα ολόκληρου του ποσού των δαπανών των φορολογουμένων για ιατρική περίθαλψη και για παροχή νομικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας, αφενός στην οικονομική ελάφρυνση κοινωνικών ομάδων, και αφετέρου στη συρρίκνωση των περιθωρίων φοροδιαφυγής των εν λόγω ελεύθερων επαγγελματιών.
Σύμφωνα με παλαιότερες αλλά και πιο πρόσφατες μελέτες του ΙΟΒΕ, οι δικηγόροι και οι γιατροί συμπεριλαμβάνονται στις πέντε ομάδες επαγγελματιών που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα φαινόμενα φοροδιαφυγής, είτε αποφεύγοντας συστηματικά να εκδώσουν απόδειξη είτε εκδίδοντας απόδειξη με χαμηλότερο τίμημα.
                                                 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και μία ιδιαιτέρως σημαντική τροπολογία για την προώθηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.
Μία τροπολογία που θέτει τις βάσεις για τον εξορθολογισμό και την αναθεώρηση του συστήματος βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Μία τροπολογία που στοχεύει
 • στη διευθέτηση των διαχρονικών παθογενειών του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος,
 • στην προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος στα σύγχρονα δεδομένα,
 • στην αποκατάσταση των σοβαρών αδικιών του αναχρονιστικού συστήματος προσέγγισης των εργασιακών συνθηκών και
 • στον απεγκλωβισμό του ασφαλιστικού συστήματος από πολιτικές δοσοληψίες που το ταλάνισαν τις προηγούμενες δεκαετίες.
Πρόκειται για μία τροπολογία που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναθεώρηση ενός συστήματος χαρακτηρισμού των επαγγελμάτων που
 • θεσμοθετήθηκε το 1951,
 • διευρύνθηκε και στρεβλώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, και
 • καθιστά την Ελλάδα την μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που από σύνολο περίπου 2.000.000 εργαζομένων 700.000 εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η πορεία εξόδου από την κρίση και ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας απαιτεί δύσκολες αποφάσεις.
Επιβάλλει γενναίες πολιτικές επιλογές.
Προϋποθέτει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διορατικότητα στη λήψη των αποφάσεων.
Επιβάλλει νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, και επιτάσσει διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, που θα θωρακίσουν την οικονομία και θα διασφαλίσουν την πορεία της προς την πρόοδο και την ευημερία.
Η Κυβέρνηση, με συνέπεια, παραμένει αταλάντευτη σ’ αυτή την πορεία.
Μία πορεία μακριά από τις εύκολες και ανώδυνες λύσεις του λαϊκισμού, της δημαγωγίας, της πολιτικής δοσοληψίας και της αοριστολογίας.
Παραμένει σταθερή στο δρόμο της ευθύνης και της χρησιμότητας προς την κοινωνία.
Στο δρόμο που θα μετατρέψει τη διεθνή κρίση σε εθνική ευκαιρία.