Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στη B΄ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των...

Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στη B΄ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Αναθεώρηση Διατάξεων του Ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην Εισήγησή του στη B΄ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Αναθεώρηση Διατάξεων του Ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού», μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:
 
«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την τελευταία τροποποίηση του Νόμου 703/1977 το 2005, απέκτησε διακριτή νομική οντότητα, διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές της αρμοδιότητες, ενισχύθηκε υλικοτεχνικά και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, και προχώρησε σε πραγματικούς ελέγχους σε κρίσιμες υποθέσεις.
 
Όμως, παρά τη σχετική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στην αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει αντιανταγωνιστικά φαινόμενα, να εμπεριέχει νοσηρές αντιλήψεις, συμπεριφορές και πρακτικές, να παρουσιάζει στρεβλώσεις. Στρεβλώσεις που οφείλονται σε χρόνιες αδυναμίες, αγκυλώσεις και παθογένειες της εσωτερικής αγοράς, και που επιβαρύνονται από την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος.
 
Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού, σε θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο, καθώς και στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εφαρμογής της. Στην κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση, με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, ολοκληρώνει τη νομοθετική της παρέμβαση στην οργάνωση και λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου της τήρησης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.
 
Οι βασικοί πυλώνες των κυβερνητικών πρωτοβουλιών στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής δράσης τα τελευταία πέντε χρόνια είναι δύο. Ο πρώτος αφορά την αδιαπραγμάτευτη αντιμετώπιση φαινομένων που αφορούν, είτε σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, είτε σε εναρμονισμένες πρακτικές, είτε σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις, και ο δεύτερος την απελευθέρωση των αγορών και τη λειτουργία του ανταγωνισμού με βάση αυστηρούς και ξεκάθαρους κανόνες.
 
Το υπό συζήτηση και ψήφιση Σχέδιο Νόμου εδράζεται επάνω σ’ αυτούς ακριβώς τους πυλώνες. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την καλύτερη θεσμική οργάνωση και λειτουργία των μηχανισμών εποπτείας του ανταγωνισμού. Πρόκειται για μία νομοθετική πρωτοβουλία που βελτιώνει την αποτρεπτική, την αναγνωριστική και τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανταγωνισμού και που αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της με την οποία κρίνεται η ποιότητα των μηχανισμών εφαρμογής της Επιτροπής Ανταγωνισμού.»