Μήνυμα του Χρήστου Σταϊκούρα για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος

Μήνυμα του Χρήστου Σταϊκούρα για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος

Η 5η Ιουνίου έχει θεσπιστεί από τη Γενική Συνέλευση του OΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος. Η βιωσιμότητα του πλανήτη αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική, πολιτική και κοινωνικοοικονομική πρόκληση της εποχής, καθιστώντας την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βασική προτεραιότητα της παγκόσμιας κοινότητας. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής απεικονίζει τη δομική περιβαλλοντική αλλαγή που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της αλόγιστης κατασπατάλησης φυσικών και ενεργειακών πόρων, της αυξανόμενης ρύπανσης του εδάφους και του αέρα, και της έντονης μόλυνσης και εξάντλησης των υδάτινων πόρων. Η κατάσταση επιβάλλει, όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, την προώθηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, αποφάσεων ορθολογικής διαχείρισης των ενεργειακών πηγών και πόρων, και πολιτικών για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προωθεί μια στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Βασικοί άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής, σύμφωνα και με τη πρόσφατη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πρέπει να είναι η προώθηση της πράσινης τεχνολογίας μέσω της ενίσχυσης της σχετικής έρευνας και καινοτομίας, η μείωση της χρήσης ενεργειακών πηγών με υψηλή έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα, η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο η παραγωγή τους να αποτελέσει το 20% του ενεργειακού μίγματος μέχρι το 2020, και η διαπραγμάτευση στην αγορά των εκπομπών ρύπων ως κίνητρο για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Η Ελλάδα σεβόμενη πλήρως τις μετρήσιμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως κράτος- μέλος της ΕΕ, εναρμονίζει την περιβαλλοντική της πολιτική με τις κοινοτικές οδηγίες και τις διεθνείς συνθήκες, και προωθεί ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή. Τα άμεσα αποτέλεσμα των πολιτικών της Ελληνικής Κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η συμμετοχή της χώρας μας στις τέσσερις μόλις χώρες της ΕΕ που βρίσκονται στο στόχο του Κιότο, η απόκτηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η θεσμοθέτηση δεκαοκτώ νέων προστατευόμενων περιοχών, η απόκτηση Εθνικού Κτηματολογίου, η προώθηση 329 επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ύψους 1,2 δις ευρώ, η κατάρτιση εθνικού προγράμματος διαχείρισης και προστασίας υδάτινων πόρων, η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου για τα επικίνδυνα απόβλητα, το κλείσιμο πάνω από 2.600 παράνομων χωματερών, η επιβολή προστίμων 20 εκ. ευρώ σε βιομηχανίες κατόπιν περιβαλλοντικών ελέγχων, και η ενίσχυση των «πράσινων» μεταφορών.
Η Κυβέρνηση, ως οφείλει, συνεχίζει, με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς, να προωθεί την ενεργό και αποτελεσματική δράση για το περιβάλλον, διατυπώνοντας κανόνες και εξασφαλίζοντας την απαρέγκλιτη τήρησή τους από όλους. Ωστόσο, κάθε προσπάθεια για το περιβάλλον, έχει ως αφετηρία και θεμελιώδη προϋπόθεση την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη πρώτα απ’ όλα των ίδιων των πολιτών. Όλοι μας, λοιπόν, οφείλουμε να αποδεικνύουμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία σε κάθε πτυχή της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, προκειμένου το ανθρώπινο δικαίωμα για αειφόρο ανάπτυξη και βιώσιμο περιβάλλον να καταστεί πράξη.