Το Παρόν: Η πραγματική εικόνα για την Ελληνική οικονομία

Το Παρόν: Η πραγματική εικόνα για την Ελληνική οικονομία

Οι Ευρωπαϊκές οικονομίες, τους ερχόμενους μήνες, καλούνται να αντιμετωπίσουν, με αποτελεσματικότητα και διορατικότητα, τις επιπτώσεις της τρέχουσας, ιδιαιτέρως έντονης και διαρκώς μεταλλασσόμενης, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η ένταση και η έκταση των επιπτώσεων της κρίσης αποτυπώνονται και στις πρόσφατες εαρινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αναθεωρούν επί το δυσμενέστερο, για 2η φορά μέσα στο 2009 και για 6η φορά από τις αρχές του 2008, τις σχετικές προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη. Η αναθεώρηση των προβλέψεων αποσκοπεί στην πληρέστερη απεικόνιση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης με στόχο την αντίστοιχη προσαρμογή της κοινής Ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, αλλά, κυρίως, της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών-μελών της.
 
Η τελευταία απεικόνιση της κατάστασης της Ευρωπαϊκής οικονομίας επιβεβαιώνει τις αντοχές και την ανθεκτικότητα της Ελληνικής οικονομίας απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης, σε σχέση με την εικόνα που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν τα άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την Ελλάδα:
  • Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παρουσιάσει τη μικρότερη συρρίκνωση μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης (-0,9% για το 2009, με μόνη εξαίρεση τη θετική επίδοση της Κύπρου), ο μέσος όρος της οποίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο -4,0%.
  • Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 9,1% για το 2009, χαμηλότερα από το μέσο όρο της ευρωζώνης (9,9%). Οι σχετικές εκτιμήσεις για την Ισπανία διαμορφώνονται στο 17,3% και για την Ιρλανδία στο 13,3%.
  • Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τη διετία 2008-2010 (από 7,7% στο 9,7%), η οποία είναι, με εξαίρεση τη Μάλτα, η μικρότερη προβλεπόμενη αύξηση μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης. Την ίδια περίοδο η αύξηση στην ευρωζώνη εκτιμάται στις 4 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,1% για το 2009, χαμηλότερα από το μέσο όρο της ευρωζώνης (5,3%). Οι σχετικές εκτιμήσεις για την Ιρλανδία διαμορφώνονται στο 9,2%, για την Ισπανία στο 8,6%, για τη Γαλλία στο 6,6% και για την Πορτογαλία στο 6,5%.
  • Το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να διευρυνθεί κατά 0,7 ποσοσταίες μονάδες τη διετία 2008-2010 (από 5,0% στο 5,7%), η οποία είναι, με εξαίρεση τη Μάλτα, η μικρότερη προβλεπόμενη αύξηση μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης. Την ίδια περίοδο η αύξηση στην ευρωζώνη εκτιμάται στις 4,6 ποσοστιαίες ομάδες.
Οι ανωτέρω εκτιμήσεις σε καμία περίπτωση δεν ωραιοποιούν τη δύσκολη, και επώδυνη για τους πολίτες, κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η Ελληνική οικονομία. Οικονομία η οποία, εκτός της τρέχουσας έκτακτης κατάστασης, καλείται να αντιμετωπίσει χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες, παθογένειες και στρεβλώσεις. Αδυναμίες που γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως το υψηλό δημόσιο χρέος το οποίο στερεί πόρους από την άσκηση αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ανέξοδους λαϊκισμούς και μυωπικές προσεγγίσεις, η πραγματική εικόνα της Ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή προκύπτει και από τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανταποκρίνεται σε μία οικονομία με περισσότερες, σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, αντοχές και δυνατότητες για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, αλλά και προοπτικές για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψή της. Δυνατότητες και προοπτικές που είναι αποτέλεσμα των υπεύθυνων, και επώδυνων ορισμένες φορές, πρωτοβουλιών και δράσεων της Ελληνικής κυβέρνησης με απώτερο στόχο η διεθνής κρίση να μετατραπεί σε εθνική ευκαιρία.