Δελτίο Τύπου από την Αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων...

Δελτίο Τύπου από την Αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με το θέμα της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης στη λεκάνη του Σπερχειού Ποταμού

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έπειτα από αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού, σχετικά με τα επίπεδα των νιτρικών και την ποιότητα των υπογείων νερών της λεκάνης του Σπερχειού.

Σύμφωνα με παλαιότερο έγγραφο της, η Υπηρεσία Υδάτων του Υπουργείου είχε γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους φορείς ότι η περιοχή της ευρύτερης λεκάνης του Σπερχειού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Προγράμματος «Παρακολούθηση Ποιότητας Υπόγειων Νερών» δε δικαιολογεί την ένταξή της στις ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης περιοχές της χώρας. Παρόλα αυτά, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, η υπηρεσία της Νομαρχίας, σε συνεργασία και με τοπικούς φορείς, συγκέντρωσε ενδεικτικά στοιχεία μετρήσεων, στα οποία εμφανίζονται περιοχές της κοιλάδας του Σπερχειού με προβλήματα υπέρβασης των ορίων των νιτρικών. Έπειτα από τα σχετικά αποτελέσματα, οι φορείς επιθυμούσαν να επανέλθει η υπηρεσία με νέες μετρήσεις, στις θέσεις που ήδη είχαν εντοπιστεί.
Στην απάντησή του το Υπουργείο επεσήμανε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για τη νιτρορύπανση, στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης του Σπερχειού έχουν ενταχθεί δύο σημεία δειγματοληψίας, στις Μεξιάτες και στην Ανθήλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων των προηγουμένων περιόδων, η εξέλιξη της νιτρορύπανσης στα σημεία αυτά παρουσιάζει σταθερότητα, με τις τιμές των νιτρικών να κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης.
Παράλληλα, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων τόνισε ότι παρακολουθεί και την ποιότητα των υπογείων υδάτων και ως προς ορισμένες επικίνδυνες ουσίες ανθρωπογενούς προέλευσης, πέραν των μετρήσεων για την παρακολούθηση της νιτρορύπανσης. Από τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψε ότι το υπόγειο υδατικό σύστημα του Σπερχειού εμφανίζει τοπικά την παρουσία νιτρικών καθώς και λίγα χλωριόντα στο αξονικό κομμάτι της λεκάνης και στο ανατολικό της τμήμα, ενώ το υπόγειο υδατικό σύστημα της Λαμίας εμφανίζει παρουσία νιτρικών στις δυτικές-νότιες περιοχές του.
Κλείνοντας την απάντησή του το Υπουργείου ανέφερε ότι το σύνολο των παραπάνω ευρημάτων θα αξιολογηθεί και θα αξιοποιηθεί κατά την επικείμενη κατάρτιση των σημαντικών Σχεδίων Διαχείρισης και Προγραμμάτων Μέτρων.