Αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με την...

Αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με την ένταξη της Κοιλάδας του Σπερχειού Ποταμού στις Ευπρόσβλητες από Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης Περιοχές

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού, και σας επισυνάπτω τα αποτελέσματα μετρήσεων που διεξήχθησαν, αναφορικά με τα επίπεδα των νιτρικών και την ποιότητα των υπογείων νερών της λεκάνης του Σπερχειού.
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας Υδάτων (ΑΠ:115116/06-02-2007) γνωστοποιήσατε στους ενδιαφερόμενους φορείς ότι η περιοχή της ευρύτερης λεκάνης του Σπερχειού, σύμφωνα με αποτελέσματα των μετρήσεων του Προγράμματος «Παρακολούθηση Ποιότητας Υπόγειων Νερών» δε δικαιολογεί την ένταξή της στις ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης περιοχές της χώρας.
Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, η υπηρεσία της Νομαρχίας, σε συνεργασία και με τοπικούς φορείς, συγκέντρωσε ενδεικτικά στοιχεία μετρήσεων, στα οποία εμφανίζονται περιοχές της κοιλάδας του Σπερχειού με προβλήματα υπέρβασης των ορίων των νιτρικών.
Κατόπιν τούτου, οι ανωτέρω, επιθυμούν να επανέλθετε για νέες μετρήσεις της ποιότητας των υπόγειων νερών, στις θέσεις που ήδη έχουν εντοπιστεί, ώστε να προσδιοριστεί εάν η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης του Σπερχειού ανήκει ή όχι στις ευπρόσβλητες από νιτρικά περιοχές.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.