Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις»

Σκοπός του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου είναι η δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που θέτει τους όρους και καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία κρίνεται αναγκαία για 3 ουσιώδεις λόγους.
 
Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την μεγάλη εγχώρια πιστωτική επέκταση της τελευταίας δεκαετίας, κυρίως προς τα νοικοκυριά, ως αποτέλεσμα
  • της θεσμικής απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος, ιδίως της καταναλωτικής πίστης,
  • της μεταβολής του πλαισίου κανόνων και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, και
  • της ενίσχυσης των ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και της επίτευξης μακροοικονομικής σταθερότητας.
Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την παρατηρούμενη χρηματοοικονομική πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά ως αποτέλεσμα
  • της διαφαινόμενης επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματός τους και
  • των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο επίπεδο απασχόλησης.
Ο τρίτος λόγος εδράζεται στην εμφάνιση φαινομένων, πρακτικών και συμπεριφορών από την πλευρά των εταιρειών είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που υπερβαίνουν τα όρια της νομιμότητας.
 
Με εφαλτήριο αυτές τις σκέψεις, τα βασικά σημεία της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι:
1ον. Η μετονομασία των εταιρειών είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
2ον. Ο καθορισμός των περιθωρίων παρέμβασης αυτών των εταιρειών μόνο στην κατεύθυνση ενημέρωσης των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι των δανειστών και διαπραγμάτευσης του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών.
3ον. Η απαγόρευση είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από αυτές τις εταιρείες. Κρίνω σκόπιμο, κύριε Υπουργέ, και το ανέφερε ο Εισηγητής της Ν.Δ., αυτή η απαγόρευση να ισχύσει για όλες τις εταιρείες.
4ον. Η θέσπιση λίστας αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών που παραβιάζουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του οφειλέτη.
5ον. Η δημιουργία ειδικού μητρώου εγγραφής και καταχώρισης των εταιρειών με στόχο την παρακολούθηση της νομιμότητάς τους.
6ον. Η θεσμοθέτηση ελάχιστων νόμιμων προϋποθέσεων των εταιρειών στη διοικητική οργάνωση, στην τεχνολογική υποδομή και στο προσωπικό, ώστε να επιτευχθεί ένα σοβαρό και επαρκές υπόβαθρο λειτουργίας τους.
7ον. Η εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν στη θεσμοθέτηση βασικών αρχών αναφορικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και την προστασία του επιχειρηματικού και προσωπικού απορρήτου από τις εταιρείες.
8ον. Η οριοθέτηση των ευθυνών των δανειστών και των εταιρειών έναντι των οφειλετών για παράβαση των κανόνων που εμπεριέχονται στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου αποτελεί μία πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία σε συνέχεια και της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-798/25.06.2008 για την απαγόρευση αναγραφής καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα και
Σκοπός του νομοσχεδίου, που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί από την υιοθέτηση και υλοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, είναι:
  • Η καλύτερη εποπτεία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
  • Η θέσπιση αρχών συναλλακτικής συμπεριφοράς και διαφάνειας που να διέπει τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, των δανειστών και των οφειλετών.
  • Η προστασία των καταναλωτών με τη διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητάς τους, της αξιοπρέπειας και της οικονομικής ελευθερίας τους.
  • Η αποτροπή και εξάλειψη φαινόμενων παραβατικής συμπεριφοράς που προσβάλλουν τις βασικές αρχές του νόμου.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις για την εισοδηματική πολιτική και την έκτακτη οικονομική εισφορά.
 
Περιλαμβάνει δύσκολα, δυσάρεστα, αλλά αναγκαία, έκτακτα μέτρα όπως επιτάσσουν οι έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση.
 
Έκτακτα μέτρα σε έκτακτες συνθήκες. Έκτακτα μέτρα με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και δικαιοσύνης.
Έκτακτα μέτρα για τη δίκαιη αναδιανομή των επιπτώσεων της κρίσης.
Ειδικότερα, με τις σχετικές ρυθμίσεις:
 
1ον. Χορηγείται εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής με βάση το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών και συντάξεων, απαλλαγμένο από κάθε φόρο, εισοδήματος, τέλος ή κράτηση.
 
2ον. Επιβάλλεται εφάπαξ έκτακτη οικονομική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα που υπερβαίνει τις €60.000 για το οικονομικό έτος 2008.
 
Με τα παραπάνω στοχευμένα μέτρα, η Κυβέρνηση με υπευθυνότητα και διορατικότητα, επιδιώκει:
 
1ον. Την ενίσχυση, στα όρια βέβαια αντοχής της Ελληνικής οικονομίας, των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων, καθώς οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι λαμβάνουν, μέσω των εφάπαξ βοηθημάτων, σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις από αυτές που θα προέκυπταν εάν εφαρμοζόταν η κλασική εισοδηματική πολιτική.
 
2ον. Τη διατήρηση της ουσιαστικής αύξησης του εισοδήματος όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα επίπεδα του 1% ως 1,5% για το 2009, όπως αυτή προέκυψε από τη μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών φόρου, με βάση τους οποίους υπολογίζονται από 1-1-2009 οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος.
 
3ον. Τη συμμετοχή όλων, ανάλογα με το εισόδημά τους, στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και στην εφαρμογή μιας μικρής κλίμακας αναδιανεμητικής πολιτικής εισοδήματος, στην κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο δίκαιης αναδιανομής των επιπτώσεων και του κόστους της οικονομικής κρίσης.
 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ και να προτείνω να εξεταστεί η περίπτωση περαιτέρω διαφοροποίησης των κλιμακίων στα υψηλότερα εισοδηματικά επίπεδα έτσι ώστε να καταστεί κοινωνικά δικαιότερη η επιβολή της έκτακτης οικονομικής εισφοράς.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να υπερψηφίσουμε το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου.