Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» (2ο Μέρος)

Στα Κεφάλαια 3 και 4 του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται φορολογικά θέματα και περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
1ον. Στο Άρθρο 17, προβλέπεται, για λόγους κοινωνικούς και ίσης μεταχείρισης των οφειλετών του Δημοσίου, η άρση ή ο περιορισμός των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα, και κατέστησαν ακατάσχετες βάσει των οριζομένων του Νόμου 3714/2008.
 
2ον. Στο Άρθρο 18, απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) που καταβάλλεται στους δικαιούχους.
 
3ον. Στο Άρθρο 28, υποχρεώνονται τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας, σε περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση του 2008, αυτή να γίνεται αποκλειστικά με μετοχές.
Για το χρονικό διάστημα συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτά τα προγράμματα δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από αυτά.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο, παρατείνεται η ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα αποφασίσουν την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών μέχρι 19.5.2009, προκειμένου να εξετασθούν αιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για συμπληρωματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό.
4ον. Στο Άρθρο 34, προβλέπεται η μείωση από 3% σε 0,5% του ποσοστού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς προς τον ΕΛ.Γ.Α. των αγροτών που αναπτύσσουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον, για λόγους προσαρμογής στην πραγματικότητα και δικαιότερης μεταχείρισης αυτών.
 
5ον. Στο Άρθρο 37, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα Όργανα Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Ειδικότερα, καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στον Πρόεδρο, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παραμένει εννεαμελές.
 
6ον. Στο Άρθρο 38, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.).
Στις δραστηριότητες που μπορεί να ασκεί η Ε.Τ.Α. προστίθεται και η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, η κατασκευή και η λειτουργία έργων εξυπηρέτησης τουριστικών σκοπών και η εκτέλεση έργων υποδομής.
Στην εταιρεία δύναται να παρέχονται επιχορηγήσεις από κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, μακριά από πλειοδοσίες ανέφικτων υποσχέσεων, αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες και προβαίνει σε έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της βαθιάς, παρατεταμένης και διαρκώς μεταλλασσόμενης οικονομικής κρίσης.
Κύριος άξονας δράσης είναι η στήριξη, με στοχευμένες δράσεις, των κλάδων και των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
 
Ενίσχυση κοινωνικών ομάδων, που θα συζητήσουμε και αύριο στις Τροπολογίες, όπως είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι άνεργοι με τη χορήγηση, σε δύο δόσεις, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 500 ευρώ για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας.
 
Στήριξη κλάδων όπως είναι ο τουριστικός, ο οποίος συμβάλει άμεσα με περίπου 15% στον συνολικό πλούτο της χώρας, στον οποίο δραστηριοποιείται το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και στον οποίο απασχολείται περίπου το 1/5 του ενεργού πληθυσμού.
Συγκεκριμένα, σε διατάξεις του Σχεδίου Νόμου:
1ον. Στο Άρθρο 22, μειώνεται, για τα έτη 2009 και 2010, ο συντελεστής υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στο 0,33 τοις χιλίοις επί της αξίας αυτών (από 1 τοις χιλίοις για τα κτίσματα και 6 τοις χιλίοις για τα οικόπεδα που ισχύει σήμερα).
 
2ον. Στο Άρθρο 23, προβλέπεται ότι, κατά το τρέχον έτος, δεν θα επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν. 128/1975 τα υπόλοιπα δανείων, καθώς και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις, από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.
Κε. Υπουργέ, θα επαναφέρω την πρόταση, λόγω του βάθους, της έκτασης και της έντασης της οικονομικής κρίσης, η συγκεκριμένη ρύθμιση να επεκταθεί και να καλύψει και το 2010.
 
3ον. Επίσης στο Άρθρο 23, επανακαθορίζονται και μειώνονται από 2% σε 0,5% επί του κύκλου εργασιών, από 01.01.2009, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός των εσόδων από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός καζίνο.
 
Βέβαια, η απώλεια πόρων που προκύπτει για τους Δήμους και τις Κοινότητες από την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία, πρέπει να αντισταθμισθεί με άμεση οικονομική ενίσχυσή τους.
Στόχος πρέπει να είναι να μπορέσουν οι Ο.Τ.Α. να ανταπεξέλθουν, με επάρκεια, στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν, προς όφελος του συνόλου των πολιτών.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση:
 
1ον. Προχώρησε, αναλαμβάνοντας το σχετικό πολιτικό κόστος, στην αναπροσαρμογή (Νόμος 3697/2008) των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων κατά 20%, και στην αύξηση του αποδιδόμενου στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ποσοστού αυτών από 50% σε 90%.
 
2ον. Στο Άρθρο 27, η Κυβέρνηση ρυθμίζει τις οφειλές του Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, που αφορούν τη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και των Κοινοτήτων έως και το 2008.
Οι οφειλές αυτές μπορούν να εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων σε 8 ετήσιες ισόποσες δόσεις, ενώ εκκρεμεί να καθορισθεί ο τύπος των ομολόγων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι έκδοσης αυτών.
3ον. Ενισχύει το ποσό της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού περίπου στο 1,1 δισ. ευρώ για το 2009, αυξημένο κατά 362 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2008 (48,5%).
 
4ον. Σε Τροπολογία που θα συζητήσουμε αύριο, κατ’ εξαίρεση για το 2009, και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., οι πόροι του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» που προέρχονται από το 10% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και το 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων αποδίδονται άμεσα, ως τακτική χρηματοδότηση, στους Δήμους και τις Κοινότητες.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Από τα ανωτέρω, καθίσταται θεωρώ σαφές, ότι το υπό συζήτηση, επί των άρθρων, Σχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει δράσεις και ενσωματώνει παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση.
Σε αυτές, τουλάχιστον, τις πρωτοβουλίες νομίζω ότι μπορούμε, ότι επιβάλλεται, να επιτύχουμε την απαραίτητη συναίνεση.

Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να υπερψηφίσουμε και επί των συγκεκριμένων άρθρων το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου.

 Ακούστε τη Δευτερολογία στο http://www.youtube.com/watch?v=fFmlXIknfpg