Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» (1ο Μέρος)

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου αποτελείται από 4 Κεφάλαια και μία σειρά από σημαντικές τροπολογίες.
Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την κωδικοποίηση, την συμπλήρωση, την  επικαιροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.
Ενσωματώνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της βαθιάς, παρατεταμένης και διαρκώς μεταλλασσόμενης οικονομικής κρίσης με κύριους άξονες δράσης την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, την τόνωση της απασχόλησης, τη στήριξη, με στοχευμένες δράσεις, των κλάδων και των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.
 
Πιο συγκεκριμένα, το 1ο  Κεφάλαιο χωρίζεται σε 2 μέρη.
Το πρώτο μέρος (Άρθρα 1-7) περιλαμβάνει νέες διατάξεις.
Διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες αναδιαρθρώνεται το πλαίσιο για την παρακολούθηση, σε λογιστική μορφή, των κινητών αξιών.
Στον κανονισμό λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 1, και ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζονται οι σχετικές διαδικασίες:
  • ακινητοποίησης των κινητών αξιών (Άρθρο 2),
  • μετατροπής των ενσώματων κινητών αξιών σε άυλες αξίες (Άρθρο 3), και
  • έκδοσης πιστοποιητικών κατάθεσης ως τίτλων παραστατικών κινητών αξιών (Άρθρο 4),
ανεξάρτητα από το εάν οι αξίες αυτές έχουν εκδοθεί από ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρικές μορφές.
 
Το δεύτερο μέρος του 1ου Κεφαλαίου (Άρθρα 8-15) περιλαμβάνει τροποποιήσεις, προσαρμογές και συμπληρώσεις που ρυθμίζουν θέματα Κεφαλαιαγοράς.
Ενδεικτικά, στο Άρθρο 8 τροποποιείται ο Ν. 3371/2005 για να διευκολυνθεί η ίδρυση και εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.).
Ειδικότερα, μειώνεται σημαντικά το απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο για τη σύστασή τους αλλά διατηρείται: 1ον, ο χρονικός περιορισμός των 6 μηνών για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, και 2ον, το ελάχιστο μέγεθος των 10 εκατ. ευρώ που απαιτείται ως ελάχιστο κεφαλαιακό κριτήριο για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο.
Στο Άρθρο 9 επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3340/2005 για την κατάχρηση της αγοράς (εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση) και σε πράξεις και παραλείψεις επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης.

Στο Άρθρο 10 επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά το μέρος που αφορά στον αριθμό των μελών
του και αναδιαρθρώνεται ο τρόπος εκλογής των μελών του.

Στο Άρθρο 11 αναδιαρθρώνεται και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος σχηματισμού και η λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Kυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το 2ο Κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου (Άρθρο 16) αφορά την κύρωση της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την υπαγωγή της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 περί «Κινήτρων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση».
Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς, συνολικού ύψους 130.500.000 ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί με ιδία συμμετοχή του φορέα σε ποσοστό 25%, με λήψη μεσο-μακροπρόθεσμου δανείου σε ποσοστό 52,10%, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με κρατική επιχορήγηση (29.884.500 ευρώ).

Αναφέρονται ρητά οι ειδικοί όροι που πρέπει να πληρούνται για την υπαγωγή του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του σχετικού Νόμου και αναφέρονται στον τόπο εγκατάστασης (Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης), στην υποχρέωση δημιουργίας 140 νέων θέσεων απασχόλησης, στην επίτευξη της παραγωγικής δυναμικότητας και στην υποχρέωση έκδοσης των απαιτούμενων αδειών.

Ακούστε το ηχητικό της Πρωτολογίας στο  http://www.youtube.com/watch?v=I0_ZkTYWOZs (1ο Μέρος)

και στο http://www.youtube.com/watch?v=GGG_M2i8l_4&feature=channel_page (2ο Μέρος)

και τη Δευτερολογία στο http://www.youtube.com/watch?v=t07WpQTJ_D4