Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της Αρχής του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της Αρχής του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις επισυναπτόμενες τροπολογίες και προσθήκες, περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις.
Ενσωματώνει πρωτοβουλίες για την κωδικοποίηση, την συμπλήρωση, την επικαιροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.
Πιο συγκεκριμένα, το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει διατάξεις για την αναδιαμόρφωση του πλαισίου που διέπει την παρακολούθηση, σε λογιστική μορφή, των κινητών αξιών.
Διατάξεις που ικανοποιούν κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό βασικά αιτήματα των αρμόδιων εποπτικών αρχών και της αγοράς, όπως φάνηκε άλλωστε και από τις τοποθετήσεις των φορέων κατά τη σχετική ακρόασή τους, για την πλειοψηφία των σχετικών ρυθμίσεων.
Αιτήματα τα οποία προέκυψαν μετά και την ενσωμάτωση, τα τελευταία ιδίως χρόνια, στην ελληνική έννομη τάξη μιας σειράς Κοινοτικών Οδηγιών, με πιο σημαντική την Οδηγία 2004/39/ΕΚ αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε Κοινοτικό επίπεδο.
Οδηγιών οι οποίες έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
 
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου:
1ον. Προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα ακινητοποίησης και καταχώρισης κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών και πιστοποιητικών κατάθεσης στο ελληνικό Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Κατ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ο διακανονισμός και η εκκαθάριση συναλλαγών σε αλλοδαπούς τίτλους, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς παρέχοντας στους, μεν, αλλοδαπούς εκδότες ενισχυμένες δυνατότητες διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών τους, στους, δε, επενδυτές αυξημένες επενδυτικές επιλογές.
 
2ον. Προβλέπεται, για πρώτη φορά, σε συνέχεια των σχετικών δυνατοτήτων που έδινε ο Ν. 3606/2007, ρητώς και συγκεκριμένα, η δυνατότητα του ελληνικού Συστήματος Άυλων Τίτλων να συνάπτει συμφωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή ή να δημιουργεί συνδέσμους με αλλοδαπά συστήματα ή μητρώα.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα του Συστήματος Άυλων Τίτλων με κοινοτικά συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού ή μητρώα καταχώρισης ώστε να μειωθεί το κόστος και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών συναλλαγών.
Έτσι υλοποιείται η κοινοτική υποχρέωση απελευθέρωσης των αποθετηρίων.
 
3ον. Παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα στο διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας στην Ελλάδα των δικαιούχων των αλλοδαπών κινητών αξιών, αυξάνοντας την ασφάλεια των συναλλαγών επί αυτών των τίτλων.
 
4ον. Επεκτείνεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων μπορεί να συμμετέχουν και αλλοδαπές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν έχουν άλλο σύνδεσμο με την ελληνική έννομη τάξη.
 
5ον. Αποσαφηνίζεται, περαιτέρω, το εύρος της ευθύνης των αναδόχων ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχει το Ενημερωτικό Δελτίο.
 
6ον. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3340/2005 για την κατάχρηση της αγοράς (εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση) και σε πράξεις και παραλείψεις επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης.
Η επέκταση της προστασίας που παρέχει ο Ν. 3340/2005 κρίνεται αναγκαία μετά την υιοθέτηση και ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας η οποία δίνει τη δυνατότητα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων σε αυτές τις νέες, εναλλακτικές πλατφόρμες ή «ιδιωτικά χρηματιστήρια», όπως συνήθως ονομάζονται οι Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης.
 
7ον. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά το μέρος που αφορά στον αριθμό των μελών του και αναδιαρθρώνεται ο τρόπος εκλογής αυτών.
Στόχος της διάταξης είναι η ενίσχυση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, και η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ ελεγχόντων και ελεγχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιό της.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σύμμετρη και λελογισμένη συμμετοχή των φορέων της αγοράς, και σε συνέχεια σχετικών προτάσεών μας, συνιστάται 7μελής Συμβουλευτική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η διατύπωση απόψεων σχετικά με κανονιστικές ρυθμίσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προτάσεων σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς.
 
8ον. Αναδιαρθρώνεται και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος σχηματισμού και η λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
 
9ον. Επιχειρούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ειδικού καθεστώτος εκκαθάρισης των ΑΕΠΕΥ, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού της ειδικής εκκαθάρισης.
Σκοπός των προτεινόμενων αλλαγών, οι οποίες συνιστούν και αποτέλεσμα σωρευμένης εποπτικής εμπειρίας, είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού και, κατ’ επέκταση, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Στα υπόλοιπα Κεφάλαια και σε τροπολογίες – προσθήκες του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται φορολογικά θέματα και περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
1ον. Προβλέπεται, για λόγους κοινωνικούς και ίσης μεταχείρισης των οφειλετών του Δημοσίου, η άρση ή ο περιορισμός των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα, και κατέστησαν ακατάσχετες βάσει των οριζομένων του Νόμου 3714/2008.
 
2ον. Προβλέπεται η μείωση από 3% σε 0,5% του ποσοστού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς προς τον ΕΛ.Γ.Α. των αγροτών που αναπτύσσουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον, για λόγους προσαρμογής στην πραγματικότητα και δικαιότερης μεταχείρισης αυτών.
 
3ον. Υποχρεώνονται τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας, σε περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση του 2008 αυτή να γίνεται αποκλειστικά με μετοχές.
Για το χρονικό διάστημα συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτά τα προγράμματα δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από αυτά.
 
4ον. Παρατείνεται η ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα αποφασίσουν την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών μέχρι 19.5.2009, προκειμένου να εξετασθούν αιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για συμπληρωματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, με σύνεση και ρεαλισμό, μακριά από πλειοδοσίες ανέφικτων υποσχέσεων και από εύκολες και ανέξοδες δόσεις παροχολογίας, υποσχεσιολογίας και κινδυνολογίας, εντός και εκτός χώρας, αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες και προβαίνει σε έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της βαθιάς, παρατεταμένης και διαρκώς μεταλλασσόμενης οικονομικής κρίσης.
Κύριοι άξονες δράσης είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, η τόνωση της απασχόλησης, η στήριξη, με στοχευμένες δράσεις, των κλάδων και των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
 
Τόνωση της απασχόλησης μέσα από την ενίσχυση και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, όπως αυτό της ίδρυσης μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς στην Αρκαδία.
 
Ενίσχυση κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι άνεργοι με τη χορήγηση, σε δύο δόσεις, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 500 ευρώ για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας.
 
Στήριξη κλάδων όπως είναι ο τουριστικός, ο οποίος συμβάλει με περίπου 18% στον συνολικό πλούτο της χώρας και στον οποίο απασχολείται περίπου το 1/5 του ενεργού πληθυσμού.
Συγκεκριμένα, σε διατάξεις του Σχεδίου Νόμου:
 
1ον. Μειώνεται, για τα έτη 2009 και 2010, ο συντελεστής υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στο 0,33 τοις χιλίοις επί της αξίας αυτών (από 1 τοις χιλίοις για τα κτίσματα και 6 τοις χιλίοις για τα οικόπεδα που ισχύει σήμερα).
 
2ον. Προβλέπεται ότι, κατά το τρέχον έτος, δεν θα επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν. 128/1975 τα υπόλοιπα δανείων, καθώς και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις, από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.
Κε. Υπουργέ, παρακαλώ να δείτε την επέκταση αυτού του μέτρου και για το 2010.
 
3ον. Επανακαθορίζονται και μειώνονται από 2% σε 0,5% επί του κύκλου εργασιών, από 01.01.2009, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός των εσόδων από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός καζίνο.
 
Παράλληλα, βέβαια, κρίνεται αναγκαία η οικονομική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντισταθμίζοντας την απώλεια πόρων που προκύπτει από την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία.
Στόχος πρέπει να είναι να μπορέσουν οι Ο.Τ.Α. να ανταπεξέλθουν, με επάρκεια, στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν, προς όφελος του συνόλου των πολιτών.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση:
 
1ον. Προχώρησε, αναλαμβάνοντας το σχετικό πολιτικό κόστος, στην αναπροσαρμογή (Νόμος 3697/2008) των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων κατά 20%, και στην αύξηση του αποδιδόμενου στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ποσοστού αυτών από 50% σε 90%.
 
2ον. Ρυθμίζει τις οφειλές του Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και των Κοινοτήτων έως και το 2008.
3ον. Ενισχύει το ποσό της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού περίπου στο 1,1 δισ. ευρώ για το 2009, αυξημένο κατά 362 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2008 (48,5%).
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σε αυτές τις πρωτοβουλίες για την τόνωση της απασχόλησης και τη στήριξη των κλάδων και των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε την απαραίτητη συναίνεση.
Μία συναίνεση που δεν πρέπει να παραγκωνίζεται από μικροπολιτικές προσεγγίσεις και επιλογές.
Στις σημερινές δύσκολες περιστάσεις μικροκομματικές σκοπιμότητες, μυωπικές και κοντόφθαλμες προσεγγίσεις, και προσωπικές στρατηγικές είναι κοινωνικά ανεύθυνες και επικίνδυνες.

Με αυτές τις σκέψεις καλώ όλες τις πτέρυγες της Βουλής να υπερψηφίσουν το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου.

Ακούστε το Ηχητικό της Πρωτολογίας στο http://www.youtube.com/watch?v=rxywu72ycbQ (1ο Μέρος) και στο

http://www.youtube.com/watch?v=YufYAIQVIew (2ο Μέρος)