Εισήγηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Σύστημα Άυλων...

Εισήγηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις επισυναπτόμενες τροπολογίες και προσθήκες, περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις και ενσωματώνει στοχευμένες πρωτοβουλίες.
Ρυθμίσεις για την κωδικοποίηση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.
Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της βαθιάς, παρατεταμένης και διαρκώς μεταλλασσόμενης οικονομικής κρίσης με κύριους άξονες δράσης την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, την τόνωση της απασχόλησης και τη στήριξη των κλάδων που πλήττονται περισσότερο, όπως είναι ο τουριστικός τομέας της χώρας.
 
Πιο συγκεκριμένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 1ο Κεφάλαιο του Νομοσχεδίου περιλαμβάνει διατάξεις για την αναδιαμόρφωση του πλαισίου που διέπει την παρακολούθηση, σε λογιστική μορφή, των κινητών αξιών.
Στις σχετικές διατάξεις ικανοποιούνται κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό βασικά αιτήματα της αγοράς αλλά και των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Αιτήματα τα οποία προέκυψαν μετά και την ενσωμάτωση, τα τελευταία ιδίως χρόνια, στην ελληνική έννομη τάξη μιας σειράς Κοινοτικών Οδηγιών, με πιο σημαντική την Οδηγία 2004/39/ΕΚ αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε Κοινοτικό επίπεδο.
Οδηγιών οι οποίες έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
 
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου:
1ον. Προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα ακινητοποίησης και καταχώρισης κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών και πιστοποιητικών κατάθεσης στο ελληνικό Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Στον κανονισμό λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζονται οι διαδικασίες:
  • μετατροπής ενσώματων κινητών αξιών σε άυλες αξίες,
  • ακινητοποίησης των κινητών αξιών, και 
  • έκδοσης πιστοποιητικών κατάθεσης ως τίτλων παραστατικών κινητών αξιών
ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι αξίες έχουν εκδοθεί από ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρικές μορφές.
Κατ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ο διακανονισμός και η εκκαθάριση συναλλαγών σε αλλοδαπούς τίτλους, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς παρέχοντας στους, μεν, αλλοδαπούς εκδότες ενισχυμένες δυνατότητες διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών τους, στους, δε, επενδυτές αυξημένες επενδυτικές επιλογές.
 
2ον. Προβλέπεται, για πρώτη φορά, σε συνέχεια των σχετικών δυνατοτήτων που έδινε ο Ν. 3606/2007, ρητώς και συγκεκριμένα, η δυνατότητα του ελληνικού Συστήματος Άυλων Τίτλων να συνάπτει συμφωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή ή να δημιουργεί συνδέσμους με αλλοδαπά συστήματα ή μητρώα.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα του Συστήματος Άυλων Τίτλων με κοινοτικά συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού ή μητρώα καταχώρισης ώστε να μειωθεί το κόστος και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών συναλλαγών.
Αυτή η διάταξη έρχεται να υλοποιήσει και να ενισχύσει τη λειτουργία της προσφάτως συναφθείσας κοινοπραξίας οκτώ (8) Ευρωπαϊκών Κεντρικών Αποθετηρίων (Link Up Markets) που αντιπροσωπεύουν το 50% των συναλλαγών επί κινητών αξιών στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ελληνικό Αποθετήριο (αναμένεται να λειτουργήσει από τα τέλη του μήνα).
 
3ον. Παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα στο διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων να τηρεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό τρίτων δικαιούχων του, συγκεντρωτικό λογαριασμό (omnibus account) στο αλλοδαπό μητρώο άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων, απευθείας ή μέσω πιστωτικού ιδρύματος που ενεργεί ως θεματοφύλακας.
 
4ον. Επεκτείνεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, εκτός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών, και σε όποιο πρόσωπο, μέλος ή μη του διοικητικού συμβουλίου, έχουν τυχόν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες αυτού.
 
5ον. Αποσαφηνίζεται, περαιτέρω, το εύρος της ευθύνης των αναδόχων ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχει το Ενημερωτικό Δελτίο.
Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμός Αναδοχών με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις των φορέων που διαμεσολαβούν στη δημόσια προσφορά ή στην εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών.
 
6ον. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3340/2005 για την κατάχρηση της αγοράς (εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση) και σε πράξεις και παραλείψεις επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης.
Η επέκταση της προστασίας που παρέχει ο Ν. 3340/2005 κρίνεται αναγκαία μετά την υιοθέτηση και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ η οποία δίνει τη δυνατότητα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων σε αυτές τις νέες, εναλλακτικές πλατφόρμες ή «ιδιωτικά χρηματιστήρια», όπως συνήθως ονομάζονται οι Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης.
 
7ον. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά το μέρος που αφορά στον αριθμό των μελών του και αναδιαρθρώνεται ο τρόπος εκλογής των μελών του.
Στόχος της διάταξης (ουσιαστικά τροποποίησης του Άρθρου 77 του Νόμου 1969/1991) είναι η ενίσχυση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, και η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ ελεγχόντων και ελεγχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προβλέπεται ότι θα απαρτίζεται από 7 αντί 9 μελών, με τον Πρόεδρο να εξακολουθεί να διορίζεται κατόπιν εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεδομένου ότι οι εποπτικές της αρμοδιότητες συμπλέκονται με αυτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ένα μέλος από το Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σύμμετρη και λελογισμένη συμμετοχή των φορέων της αγοράς και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αθέμιτου επηρεασμού των εποπτών από τους εποπτευόμενους, σκόπιμο θα ήταν να εισαχθεί με σχετική τροπολογία η δυνατότητα έκφρασης μη δεσμευτικής γνώμης από τους φορείς της αγοράς (π.χ. Σ.Ε.Β., Σ.Μ.Ε.Χ.Α., Ε.Ε.Τ.) επί των προτεινόμενων μελών για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
8ον. Αναδιαρθρώνεται και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος σχηματισμού του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, σκοπός του οποίου είναι η παροχή διασφάλισης στους μετόχους σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων κάποιας χρηματιστηριακής ή επενδυτικής εταιρείας.
Η τροποποίηση του Άρθρου του Νόμου 2533/1997 σχετικά με το Κεφάλαιο του Συνεγγυητικού κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου για λόγους ισότητας και αποτελεσματικού ανταγωνισμού των Μελών του Συνεγγυητικού και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των Μελών του να εναρμονιστεί με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στο αντίστοιχο προς το Συνεγγυητικό Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), όπως πρόσφατα θεσμοθετήθηκε με το Ν. 3746/2009.
 
9ον. Επιχειρούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ειδικού καθεστώτος εκκαθάρισης των ΑΕΠΕΥ, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού της ειδικής εκκαθάρισης.
Σκοπός των προτεινόμενων αλλαγών, οι οποίες συνιστούν και αποτέλεσμα σωρευμένης εποπτικής εμπειρίας, είναι η περαιτέρω θωράκιση της προστασίας των επενδυτών των ΑΕΠΕΥ των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί και, επομένως, τίθενται σε ειδική εκκαθάριση, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού και, κατ’ επέκταση, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.
 
Το 2ο Κεφάλαιο του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου αφορά την κύρωση της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την υπαγωγής της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 περί «Κινήτρων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση».
Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς, τεχνολογίας thin Film μικροκρυσταλλικού πυριτίου, συνολικού ύψους 130.500.000 ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί με ιδία συμμετοχή του φορέα σε ποσοστό 25% (32.625.000 ευρώ), με λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου σε ποσοστό 52,10% (67.995.500 ευρώ), ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με κρατική επιχορήγηση (29.879.500 ευρώ).
Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης θα καταβληθεί σε 6 δόσεις με δυνατότητα προκαταβολής 10%.
Αναφέρονται ρητά οι ειδικοί όροι που πρέπει να πληρούνται για την υπαγωγή του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του σχετικού Νόμου και αναφέρονται στον τόπο εγκατάστασης (Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης), στην υποχρέωση δημιουργίας 140 νέων θέσεων απασχόλησης, στην επίτευξη της παραγωγικής δυναμικότητας και στην υποχρέωση έκδοσης των απαιτούμενων αδειών.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Στο 3ο και 4ο Κεφάλαιο και σε τροπολογίες – προσθήκες του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται φορολογικά θέματα και περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
1ον. Προβλέπεται, για λόγους κοινωνικούς και ίσης μεταχείρισης των οφειλετών του Δημοσίου, η άρση ή ο περιορισμός των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα, και κατέστησαν ακατάσχετες βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του Άρθρου 4 του Νόμου 3714/2008.
 
2ον. Απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) που καταβάλλεται στους δικαιούχους.
 
3ον. Μειώνεται, για τα έτη 2009 και 2010, ο συντελεστής υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στο 0,33 τοις χιλίοις επί της αξίας αυτών (από 1 τοις χιλίοις για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα και 6 τοις χιλίοις για τα οικόπεδα που ισχύει σήμερα).
 
4ον. Επανακαθορίζονται και μειώνονται από 1.1.2009 το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων.
Προβλέπεται ότι, κατά το τρέχον έτος, δεν θα επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν. 128/1975 τα υπόλοιπα δανείων, καθώς και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις, από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.
Στόχος των 2 τελευταίων ρυθμίσεων είναι η στήριξη του τουριστικού τομέα στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.
 
5ον. Ρυθμίζονται οι οφειλές του Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (Ο.Τ.Α.), ύψους 1,711 δισ. ευρώ, που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και των Κοινοτήτων έως και το 2008.
Οι οφειλές αυτές μπορούν να εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων σε 8 ετήσιες ισόποσες δόσεις.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι που αποδόθηκαν στους Δήμους και τις Κοινότητες αυξήθηκαν την περίοδο 2003 – 2008 κατά 59%, ενώ το ποσό της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για την χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού ανέρχεται στο 1,107 δισ. ευρώ για το 2009, αυξημένο κατά 362 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2008 (48,5%).
 
6ον. Μειώνεται από 3% σε 0,5% το ποσοστό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των αγροτών που αναπτύσσουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον, για λόγους προσαρμογής στην πραγματικότητα και δικαιότερης μεταχείρισης αυτών.
 
7ον. Υποχρεώνονται τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας, σε περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση του 2008 αυτή να γίνεται αποκλειστικά με μετοχές.
Σχετική παρότρυνση – σύσταση στα πιστωτικά ιδρύματα είχε διατυπώσει και η Τράπεζα της Ελλάδος.
 
8ον. Για το χρονικό διάστημα συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από αυτά.
 
9ον. Παρατείνεται, μετά και από σχετική πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, η ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα αποφασίσουν την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών μέχρι 19.5.2009, προκειμένου να εξετασθούν αιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για συμπληρωματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό.
 
10ον. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα Όργανα Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τη λειτουργία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.).
Ειδικότερα, καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στον Πρόεδρο, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραμένει εννεαμελές.
Παράλληλα, στις δραστηριότητες που μπορεί να ασκεί η Ε.Τ.Α. προστίθεται και η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, η κατασκευή και η λειτουργία έργων εξυπηρέτησης τουριστικών σκοπών και η εκτέλεση έργων υποδομής στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.
Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να υπερψηφίσουμε το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου.