Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της Αρχής...

Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της Αρχής του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας και Εισηγητής επί του Σχεδίου Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις και ενσωματώνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αποσκοπώντας στην κωδικοποίηση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και στην αντιμετώπιση της βαθιάς, παρατεταμένης και διαρκώς μεταλλασσόμενης οικονομικής κρίσης με άξονες δράσης την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, την τόνωση της απασχόλησης και τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
Πιο συγκεκριμένα, με το παρόν Σχέδιο Νόμου εισάγονται διατάξεις για την αναδιαμόρφωση του πλαισίου που διέπει την παρακολούθηση σε λογιστική μορφή των κινητών αξιών, μέσω των οποίων ικανοποιούνται κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό βασικά αιτήματα της αγοράς αλλά και των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Επιπλέον, ρυθμίζονται φορολογικά θέματα και περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις. Ειδικότερα:
  • Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά το μέρος που αφορά τον αριθμό των μελών του και αναδιαρθρώνεται ο τρόπος εκλογής τους, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, και την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ ελεγχόντων και ελεγχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιό της.
  • Προβλέπεται, για λόγους κοινωνικούς και ίσης μεταχείρισης των οφειλετών του Δημοσίου, η άρση ή ο περιορισμός των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα.
  • Μειώνεται, ο συντελεστής υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, επανακαθορίζονται και μειώνονται από 1.1.2009 το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων, από το 2% στο 0,5% επί του κύκλου εργασιών, και δεν επιβαρύνονται κατά το τρέχον έτος, τα υπόλοιπα δανείων με την εισφορά του

Ν. 128/1975, για τα τουριστικά καταλύματα.

  • Ρυθμίζονται οφειλές του Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Α’ Βαθμού (Ο.Τ.Α.), ύψους 1,711 δισ. ευρώ, που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και των Κοινοτήτων έως και το 2008.

  • Υποχρεώνονται τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας, σε περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση του 2008 αυτή να γίνεται αποκλειστικά με μετοχές, ενώ για το χρονικό διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών.
  • Παρατείνεται η ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα αποφασίσουν την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών μέχρι 19.5.2009.
  • Χορηγείται, σε δύο δόσεις, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ, για τους συνταξιούχους που είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ. και για τους ανέργους που έχουν λάβει επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ., για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας.»