Απογευματινή: Το βάθος και η έκταση της κρίσης μέσα από τις αναθεωρήσεις...

Απογευματινή: Το βάθος και η έκταση της κρίσης μέσα από τις αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων

Σήμερα, η παγκόσμια κοινότητα διανύει μία περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, σοβαρών αναταράξεων και ισχυρών κλυδωνισμών. Η οικονομική κρίση που βιώνουμε είναι μεγάλη, παρατεταμένη, πολυδιάστατη και διαρκώς μεταλλασσόμενη. Το βάθος και η έκτασή της δεν μπορούν με επάρκεια να προσδιοριστούν.
Οι εκτιμήσεις και αναθεωρήσεις, επί το δυσμενέστερο, των προβλέψεων των διεθνών οικονομικών οργανισμών για την πορεία της Ευρωπαϊκής οικονομίας επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω (Πίνακας 1).
 
[Πίνακας 1]
 
Οι ίδιες οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στα Επικαιροποιημένα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναθεωρούν, προς το δυσμενέστερο, τις εκτιμήσεις για τις εθνικές οικονομίες τους. Η προσαρμογή των Προγραμμάτων στα νέα δεδομένα έχει οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις των εκτιμήσεων των μακροοικονομικών μεγεθών των ευρωπαϊκών οικονομιών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Λετονία, είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές της Ελλάδας (Πίνακας 2).
 
[Πίνακας 2]
 
Σε αυτό το αβέβαιο και ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί, κεντρικές τράπεζες και ρυθμιστικές αρχές, αναπτύσσουν, εμπλουτίζουν και αναπροσαρμόζουν εθνικές δράσεις, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ασκούν συντεταγμένες πολιτικές, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομισματικό και δημοσιονομικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Η Ελληνική κυβέρνηση, έγκαιρα, σε συντονισμό και πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με υπευθυνότητα, σύνεση, ρεαλισμό και διορατικότητα, μακριά από εύκολες και ανέξοδες δόσεις υποσχεσιολογίας και παροχολογίας, ανέπτυξε στοχευμένες δράσεις για τη θωράκιση και ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας.
Προχώρησε στην κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης της Κρίσης, με βασικούς άξονες δράσης και στόχους τη διατήρηση των θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και τη στήριξη της απασχόλησης, τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο τη μακροχρόνια, σύμφωνα και με το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την ενίσχυση των περισσότερο ευάλωτων στην κρίση κοινωνικών ομάδων.
Πρόκειται για ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο, με σταθερούς άξονες δράσης, αλλά και με συνεχείς διορθώσεις και προσαρμογές ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στα νέα δεδομένα.
Εν τέλει, η επιτυχία του Εθνικού Σχεδίου θα κριθεί όχι μόνο από τις αναληφθείσες δράσεις, αλλά και από την ευελιξία και προσαρμοστικότητά τους στις απαιτήσεις των καιρών.
 
Πίνακας 1: Εκτιμήσεις για την Ευρωζώνη (2008 – 2009)
 
Μήνας
Ρυθμός Ανάπτυξης
Ποσοστό Ανεργίας
Δημοσιονομικό Έλλειμμα
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
 
2008
2009
2008
2009
2008
2009
Ιαν 09
0,9
-1,9
7,5
9,3
-1,7
-4,0
Νοε 08
1,2
0,1
7,6
8,4
-1,3
-1,8
Σεπ 08
1,3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Απρ 08
1,7
1,5
7,2
7,3
-1,0
-1,1
Φεβ 08
1,8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Νοε 07
2,2
2,1
7,1
7,1
-0,9
-0,8
 
 
ΔΝΤ
Νοε 08
1,0
-0,6
7,4
8,6
-1,4
-2,2
Ιουν 08
1,7
1,4
7,2
7,4
-1,1
-1,2
Δεκ 07
1,9
2,0
6,4
6,4
-0,7
-0,6
 
 
ΟΟΣΑ
Ιαν 09
1,0
-2,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Νοε 08
1,2
-0,5
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Οκτ 08
1,3
0,2
n.a.
n.a.
-1,5
-2,0
Ιουλ 08
1,7
1,2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Απρ 08
1,4
1,2
n.a.
n.a.
-1,1
-1,1
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό ταμείο (ΔΝΤ) και Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
 
Πίνακας 2: Αποκλίσεις στις Εκτιμήσεις των Επικαιροποιημένων Προγραμμάτων Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣ)
 
Εκτιμήσεις για
Πραγματικό ΑΕΠ (%) του 2009
Εκτιμήσεις για
Δημοσιονομικό Έλλειμμα (%) του 2009
 
ΠΣ Δεκ 07
ΠΣ Ιαν 09
Απόκλιση
ΠΣ Δεκ 07
ΠΣ Ιαν 09
Απόκλιση
Ιρλανδία
3,5
-4,0
7,5
-1,1
-9,5
8,4
Ελλάδα
4,0
1,1
2,9
-0,8
-3,7
2,9
Ισπανία
3,0
1,1
4,6
1,2
-5,8
7,0
Γαλλία
2,5
0,2-0,5
2,0
-1,7
-3,9
2,2
Λετονία
7,0
-5,0
12
1,0
-5,3
6,3
Δανία
1,1
-0,2
1,3
2,0
0,0
2,0
Γερμανία
1,5
-2,2
3,7
0,0
-3,0
3,0
Σουηδία
2,5
1,3
1,2
3,1
1,0
2,1
Μεγ. Βρετανία
2,0
-0,5
2,5
-2,4
8,2
5,8
Πηγή: Επικαιροποιημένα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)