Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις»

Την τελευταία εικοσαετία οι διεθνείς οικονομίες έχουν εισέλθει σε μια φάση απελευθέρωσης των αγορών τους.
Των αγορών αγαθών και υπηρεσιών.
Των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
Βασικοί στόχοι αυτής της διαδικασίας είναι:
 • η βέλτιστη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων,
 • η ενδυνάμωση της παραγωγικής διαδικασίας,
 • η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
Η απελευθέρωση όμως των αγορών, όπως καταδεικνύει και η τρέχουσα σοβαρή, παρατεταμένη και διαρκώς μεταλλασσόμενη χρηματοοικονομική κρίση, πρέπει να συνοδεύεται και από την ύπαρξη και λειτουργία ενός επαρκούς ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου.
Ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, όχι όμως της ασύδοτης αγοράς.
Ενός πλαισίου που θα αποσκοπεί:
 • στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού,
 • στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρατηρούνται στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,
 • στην αποτροπή φαινομένων κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας,
 • στη διασφάλιση των κοινωνικών αιτημάτων για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Στη χώρα μας, η εναρμόνιση των κανόνων στην λειτουργία των αγορών με τους αντίστοιχους στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες συνέτεινε:
 • στην ενδυνάμωση των κινήτρων και στην προώθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους,
 • στην ενίσχυση των προσπαθειών των παραγωγικών και εμπορικών μονάδων για την επίτευξη συγκριτικού τιμολογιακού πλεονεκτήματος,
 • στην τόνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και του επιπέδου κοινωνικής ευημερίας.
Ωστόσο, φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και υψηλών τιμών εξακολουθούν να πλήττουν τον Έλληνα καταναλωτή.
Τα αίτια αυτών, πέρα από συγκυριακά λόγω της δυσμενούς παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, είναι και συστηματικά.
Διαχρονικά, στρεβλώσεις, παθογένειες και αγκυλώσεις της ελληνικής οικονομίας δεν επιτρέπουν στον υγιή ανταγωνισμό να λειτουργήσει καταλυτικά στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά.
Πράγματι, παρατηρούνται:
1ον: Αποκλίσεις στις τιμές προϊόντων που πωλούνται στη χώρας μας σε σχέση με αντίστοιχες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2ον: Διακίνηση προϊόντων σε μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές αγορές.
3ον: Κρούσματα κερδοσκοπίας και αθέμιτες πρακτικές από μεσάζοντες.
4ον: Πολυνομία, πολυδιάσπαση και έλλειψη συντονισμού στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, στοιχεία που οδηγούν στη διάχυση των ευθυνών.
5ον: Νοοτροπίες ατιμωρησίας, που εμπεδώθηκαν διαχρονικά, μέσα από την ανυπαρξία ή την πλημμελή εφαρμογή ελέγχων και κυρώσεων.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας αυτές τις αδυναμίες, έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, όπως είναι:
 • το νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού,
 • η ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή,
 • η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή,
 • η αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον εντοπισμό περιπτώσεων εναρμονισμένων πρακτικών και συνεννοημένων ανατιμήσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας ενιαίας ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς.
Υπηρεσία στην οποία περιλαμβάνονται τα τμήματα κοστολόγησης, αγορανομικών ελέγχων και τιμοληψίας των Διευθύνσεων Τιμών Τροφίμων και Ποτών, Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων και Τιμών Παροχής Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Υπηρεσία η οποία θα πραγματοποιεί ελέγχους, θα διεξάγει κοστολογικές έρευνες, θα διενεργεί τιμοληψίες.
Υπηρεσία η οποία θα έχει ως στόχο την πάταξη της κερδοσκοπίας και την προστασία του καταναλωτή.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση, στην τρέχουσα δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία:
Επιδεικνύει πολιτική βούληση.
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προωθεί κατάλληλες πολιτικές για τη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής αγοράς.
Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στη λειτουργία της αγοράς.
Επιδιώκει την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στη λειτουργία των αγορών.
Δημιουργεί νέο, ενιαίο, ολοκληρωμένο και ισχυρό θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας της αγοράς.
Μεριμνά για τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, ενισχύοντας έτσι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους.
 
Η μάχη, όμως, για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας, της αισχροκέρδειας, της ασυδοσίας και της αδιαφάνειας πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική.
Απαιτείται ένταση των προσπαθειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Απαιτείται πιο ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία της νέας Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Απαιτείται πιο ενεργής συστράτευση της κοινωνίας, προτάσσοντας καταναλωτικό ορθολογισμό.
 
Οι πολίτες δικαιούνται να αναμένουν χειροπιαστά αποτελέσματα από την καλύτερη λειτουργία της αγοράς.
Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τις σχετικές πρωτοβουλίες.
Προωθεί τις κατάλληλες πολιτικές.
Η προσπάθεια όμως συνεχίζεται.
Η μάχη έναντι στις στρεβλώσεις της αγοράς και την ακρίβεια δεν πρόκειται να σταματήσει.
Η μάχη έναντι στην ακρίβεια δεν πρόκειται να σταματήσει.