Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την «Κύρωση του Απολογισμού και του...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την «Κύρωση του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους για το Οικονομικό Έτος 2006»

Η κατάρτιση, υποβολή, συζήτηση και τελικά ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτελεί σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γεγονός.
Και αυτό διότι ο προσανατολισμός και το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού ενσαρκώνουν και αντανακλούν την οικονομική φιλοσοφία και το πολιτικό πλαίσιο που διαπνέει τη λογική, τις επιλογές και τις πρακτικές της εκάστοτε κυβέρνησης.
Αποτελούν το εργαλείο υλοποίησης της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής.
Η λογοδοσία της Κυβέρνησης αναφορικά με την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού επιτελείται με την κατάθεση, συζήτηση και κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους.
Διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγμα, και από την οποία:
 • κρίνεται κατά πόσον έχουν επαληθευτεί οι προβλέψεις για τα έσοδα και τα έξοδα του Κράτους κάθε οικονομικού έτους,
 • φωτίζονται τα σημεία του Προϋπολογισμού που χρήζουν βελτίωσης και απαιτούν ένταση των προσπαθειών,
 • αξιολογείται η χρηματική διαχείριση του Δημοσίου, και
 • συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου των δημοσιονομικών δεδομένων.
Μια τέτοια διαδικασία πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Ολομέλεια με την κύρωση του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους για το οικονομικό έτος 2006.
Αν και η συζήτηση αφορά παρελθούσα χρήση, αξίζει τον κόπο:
 • να κρίνουμε το βαθμό επίτευξης των στόχων του Προϋπολογισμού, και
 • να εξετάσουμε και να ερμηνεύσουμε τις όποιες αποκλίσεις παρατηρούνται από τους προβλεπόμενους στόχους του.
Και αυτό διότι οι αποκλίσεις στα δημοσιονομικά στοιχεία έχουν σημασία, επειδή το μέγεθος και η κατεύθυνσή τους αντανακλούν:
 • το πόσο ρεαλιστικές είναι οι προβλέψεις, και
 • το κατά πόσο οι κυβερνήσεις είναι διατεθειμένες να πραγματοποιήσουν τις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν στους εν λόγω Προϋπολογισμούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Βασικός στόχος του Προϋπολογισμού του 2006, του 2ου Προϋπολογισμού της διακυβέρνησης της Ν.Δ., ήταν η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστού του ΑΕΠ.
Επιπλέον επιδιώξεις ήταν:
• η ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους,
• ο περιορισμός των καταναλωτικών δαπανών και της σπατάλης, και
• η υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης.
Η πορεία επίτευξης αυτών των στόχων κρίνεται ικανοποιητική.
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, κέρδισε το στοίχημα.
Τα αποτελέσματα αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.
Πράγματι, σύμφωνα και με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
 • Η ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας διαμορφώθηκε στο 4,5% το 2006, από 2,9% το 2005.
 • Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες σταθερής αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε στο 97,2% του κοινοτικού μέσου όρου το 2006, από 96,1% το 2005.
 • Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 2,8% του ΑΕΠ το 2006, από 5,1% το 2005, για πρώτη φορά έπεσε κάτω από το κοινοτικό όριο του 3%.
 • Το χρέος της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 95,9% του ΑΕΠ το 2006 από 98,8% το 2005.
 • Ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,3% το 2006 από 3,5% το 2005.
 • Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,9% το 2006, από 9,9% το 2005.
 • Οι δαπάνες για κοινωνικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν στο 16,5% του ΑΕΠ το 2006 από 16,0% το 2005.
Τα βασικά μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2006 δεν αποκλίνουν σημαντικά από τις αρχικές προβλέψεις.
 • Τα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 6,1% έναντι των προϋπολογισθέντων και κατά 6,9% έναντι του 2005.
 • Ειδικότερα, τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 3,0% έναντι των προϋπολογισθέντων και κατά 1,8% έναντι του 2005.
 • Τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 8,3% έναντι των προϋπολογισθέντων και κατά 10,8% έναντι του 2005.
 • Τα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 9,3% έναντι των προϋπολογισθέντων, και μειώθηκαν κατά 3,6% έναντι του 2005.
 • Η απορρόφηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκε στο 97,4% του αρχικά προβλεπόμενου ποσού, υψηλότερη από προηγούμενα έτη.
Παρά την ικανοποιητική όμως εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2006, υπήρξαν, και εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές αδυναμίες και χρόνιες παθογένειες, με πιο σημαντικές το διευρυμένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και την ύπαρξη υψηλού δημόσιου χρέους.
 
Ενός ελλείμματος, στο 11,1% του ΑΕΠ το 2006, κυρίως λόγω της υψηλής ζήτησης της οικονομίας και του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας, το οποίο αν και δεν δημιουργεί πρόβλημα χρηματοδότησης, υπονομεύει τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας. Ενός δημόσιου χρέους του οποίου η εξυπηρέτηση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής στις σημερινές δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, στερώντας πόρους από την άσκηση της αναγκαίας αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πληρωμές για την εξυπηρέτησή του ανήλθαν στα 34,2 δισ. ευρώ το 2006, καλύπτοντας περίπου το 39% του συνόλου των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού.
Από αυτό το ποσό, τα 9,4 δισ. ευρώ, ή το 20,4% των εσόδων του τακτικού Προϋπολογισμού ή το (4,5% του ΑΕΠ), αποδίδονται για την κάλυψη των τόκων του δημοσίου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης.  
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τα πεπραγμένα και οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, πολλές από τις οποίες αναλήφθησαν και περιλαμβάνονται και στον Προϋπολογισμό του 2006, δείχνουν ότι η Κυβέρνηση διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο.
Ένα σχέδιο που βασίζεται στην αταλάντευτη προσήλωση της Κυβέρνησης στους στόχους της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ακολουθεί πολιτικές ευθύνης και προοπτικής.
Βασικοί άξονες δράσης είναι:
 • Η ενίσχυση των εσόδων με τη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Βασικές επιδιώξεις είναι η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.
 • Η βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, κυρίως με την περικοπή των λειτουργικών δαπανών.
 • Η ενίσχυση των πιστώσεων για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων.
 • Η ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας και η βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης, εκτέλεσης και αξιολόγησης του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Η διανομή σημαντικού κοινωνικού μερίσματος με αυξημένες δαπάνες και πρόσθετες πιστώσεις για την κοινωνική προστασία.
 • Η συνέχιση και επιτάχυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2006, ενός διαφανούς και ρεαλιστικού Προϋπολογισμού, αποτέλεσε ένα ακόμη σταθερό, αλλά σημαντικό, βήμα στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια για τη διαμόρφωση μιας υγιούς και δυναμικής οικονομίας.
Μιας δίκαιης κοινωνίας.
Με αυτές τις σκέψεις καλώ όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου να υπερψηφίσουμε τον Απολογισμό και το Γενικό Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2006.