Απογευματινή: Με κοινωνική ευθύνη απέναντι στην κρίση

Απογευματινή: Με κοινωνική ευθύνη απέναντι στην κρίση

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση αγγίζει και επιβαρύνει, έστω και σε μικρότερο βαθμό λόγω της ανθεκτικότητάς της, και την Ελληνική οικονομία. Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, κατέθεσε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, επιδιώκοντας αφενός την προστασία της πραγματικής οικονομίας, μέσω της τόνωσης της πιστωτικής επέκτασης και της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και αφετέρου την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσω της κάλυψης των αναγκών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας των ιδρυμάτων. Ένα σχέδιο που εναρμονίζεται στη φιλοσοφία του και ευθυγραμμίζεται στις συγκεκριμένες δράσεις του με τα αντίστοιχα σχέδια παρέμβασης που έχουν ανακοινώσει και οι λοιπές οικονομίες της ευρωζώνης. Άλλωστε, η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα, ειδικά σε μία τραπεζοκεντρική (bank-based) χώρα όπως είναι η δική μας, αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας, την ευημερία της κοινωνίας και την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων υπό καθεστώς ατελών αγορών και ασύμμετρης πληροφόρησης.

Με την υιοθέτηση και εφαρμογή αυτού του σχεδίου προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, καθώς:
  • δημιουργείται επαρκές περιθώριο κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θωρακίζει τη φερεγγυότητα και τη χρηματοδοτική σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος,
  • αμβλύνονται οι πιέσεις στα διατραπεζικά επιτόκια, και, κατ’ επέκταση, στα επιτόκια χορηγήσεων,
  • διοχετεύεται ρευστότητα στην οικονομία, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ώστε να αποφευχθεί η πιστωτική ασφυξία,
  • τίθενται, σε συνεννόηση επίσης με την Τράπεζα της Ελλάδος, αυστηρότεροι όροι στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ότι αφορά τα κεφάλαιά τους, τα χρηματοδοτικά τους ανοίγματα στο εξωτερικό, και την εγχώρια πιστωτική τους επέκταση,
  • παρέχεται ισότιμη πρόσβαση στις αγορές χρήματος, δεδομένου ότι τα ίδια μέτρα και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις υιοθετούνται πανευρωπαϊκά με την εποπτεία και το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
  • εξασφαλίζεται ουσιαστική διαφύλαξη των συμφερόντων του Δημοσίου και περιορίζεται ο ηθικός κίνδυνος,
  • δε χαρίζονται κεφάλαια στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς οι πράξεις παροχής ρευστότητας αναστρέφονται και ακυρώνονται στην ημερομηνία λήξης τους, και
  • εξασφαλίζονται κεφάλαια, μέσω μερισμάτων και προμηθειών, που θα αξιοποιούνται για την ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και των Δημόσιων Επενδύσεων.
Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, αποδεικνύει την αυξημένη κοινωνική ευθύνη της Κυβέρνησης. Κοινωνική ευθύνη που πρέπει να επιδείξουμε όλοι μας, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ενδεχομένως, θα μπορούσαν και τα τραπεζικά ιδρύματα, ως ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας, να συνεισφέρουν μερίδιο των κερδών τους που θα προκύψουν από τη χρήση του πακέτου ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας στο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, συμβάλλοντας άμεσα στην ενδυνάμωση του βιοτικού επιπέδου των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και στην απελευθέρωση πόρων για δημόσιες επενδύσεις.