Απογευματινή: Αναγκαία η ρύθμιση του χώρου της μη τυπικής εκπαίδευσης

Απογευματινή: Αναγκαία η ρύθμιση του χώρου της μη τυπικής εκπαίδευσης

Σε μια κοινωνία που επενδύει στη γνώση, το ανθρώπινο κεφάλαιο αναδεικνύεται στον πιο καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης της ανάπτυξης, τόνωσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση αποτελεί το βασικό μηχανισμό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει αποδώσει υψηλή προτεραιότητα στην ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος της τυπικής εκπαίδευσης και στη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Σε αυτή την κατεύθυνση πολιτικής δράσης, καίριας σημασίας κρίνεται η παρούσα νομοθετική παρέμβαση για τη ίδρυση και λειτουργία των εκπαιδευτηρίων μεταλυκειακής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
 
Αρκετά χρόνια μετά τη δημιουργία και λειτουργία των πρώτων Κέντρων ή Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, οφείλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση της κατάστασης που διαμορφώνεται στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να καταλήξουμε σε κάποιες διαπιστώσεις:
 
1η Διαπίστωση: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική ποσοτική διεύρυνση της παρεχόμενης μη τυπικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σήμερα, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 20.000 φοιτητές σπουδάζουν στα εκπαιδευτήρια μεταλυκειακής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
 
2η Διαπίστωση: Στο υπάρχον σύστημα εγκολπώνονται αρκετές διεθνείς πρωτοτυπίες οι οποίες συμβάλλουν στην υποβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα λειτουργούντα Κέντρα ή Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν εποπτεύονται από το Αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
3η Διαπίστωση: Η κρατούσα κατάσταση είναι σε μεγάλο βαθμό άναρχη, καθώς απουσιάζουν οι ουσιαστικές προδιαγραφές ίδρυσης, λειτουργίας και αξιολόγησης αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έτσι εξομοιώνονται ικανά ιδρύματα με άλλα χαμηλού ποιότητας και αμφιβόλου προέλευσης, με ανύπαρκτες υποδομές, στοιχειώδη εκπαιδευτική μεθοδολογία και περιορισμένης ικανότητας διδάσκοντες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο καθηγητής, τέως Βουλευτής, κ. Ψαχαρόπουλος στο βιβλίο του με τίτλο «Ελληνική Παιδεία: Μια σύγχρονη τραγωδία» οι ελεύθερες σπουδές παρέχονται σε μορφή a la carte.
 
Από τα ανωτέρω καθίσταται, σαφές, ότι ο θεσμός της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπος με προκλήσεις που απαιτούν παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού, ώστε να διορθωθεί η αταξία που ταλανίζει το χώρο, να προστατευθεί το κύρος και η ποιότητα των εκπαιδευτικών τους δομών, να εισαχθεί ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης και κοινωνικής λογοδοσίας και να προετοιμασθεί το έδαφος για τις επικείμενες εξελίξεις που προσδιορίζονται από την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών ή δικαστικών αποφάσεων.
 
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναλογιζόμενο την ευθύνη του έναντι της νέας γενιάς αλλά και όλων των μελλοντικών γενεών, δημιουργεί ένα σύγχρονο και αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ίδρυση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των δομών της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας. Ένα πλαίσιο απολύτως συμβατό με το Σύνταγμα, το κοινοτικό δίκαιο και την εθνική νομοθεσία. Ένα πλαίσιο που αφενός ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και σε πραγματικές ανάγκες της εποχής και αφετέρου συμβαδίζει με τις απαιτήσεις που θέτει η κοινωνία της γνώσης. Όσοι συναινούν και διαδηλώνουν υπέρ της αδράνειας με την πεποίθηση ότι επιδίδονται σε έργο προόδου ας το ξανασκεφτούν.