Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο...

Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ε.Ε το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό τομέα όσον αφορά τη δημιουργία αρχείου φακέλων»

Επιστημονικές μελέτες και εμπειρικές έρευνες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι ένα βασικό πρόβλημα των παρεχόμενων τελωνειακών υπηρεσιών είναι η ελλιπής συνεργασία αυτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει αυτό το κενό ηλεκτρονικής και συστηματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των αρμοδίων αρχών.

Με τις διατάξεις του υποβαλλόμενου νομοσχεδίου κυρώνεται το Πρωτόκολλο σύμφωνα με το Άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα όσον αφορά στη δημιουργία αρχείου φακέλων Τελωνειακών Ερευνών.

Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που στόχο έχει τη δημιουργία αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές τελωνειακών ερευνών ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασταυρώνουν στοιχεία και να επεξεργάζονται δεδομένα που συνελέγησαν και τηρούνται από έρευνες αρμόδιων αρχών άλλου κράτους – μέλους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα και με την Εισηγητική Έκθεση, οι λόγοι που οδήγησαν στην αναθεώρηση της Σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, Σύμβαση η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας νομοθεσία με το Ν.2706/1999, είναι:

 • Ο περιοριστικός χαρακτήρας του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών, αφού η ενεργοποίησή του για την υλοποίηση στόχων, πέραν των αποκλειστικά προβλεπόμενων σε αυτό, απαιτεί τη δημιουργία πρόσθετης νομικής βάσης.
 • Η έλλειψη δυνατότητας ηλεκτρονικής και συστηματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών σε σχέση με την ύπαρξη φακέλων ερευνών που διεξάγονται ή έχουν ολοκληρωθεί.
 • Η απουσία συντονισμού των ερευνών που διενεργούνται από τις διάφορες αρμόδιες αρχές.
 • Η ανάγκη συμπληρωματικότητας των κοινοτικών βάσεων δεδομένων στηριζόμενη στα πορίσματα αξιολόγησης των κοινοτικών βάσεων δεδομένων του τρίτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτά τα στοιχεία καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση της Σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα.

Με το παρόν Πρωτόκολλο επιδιώκεται:

 • Η βελτίωση της τελωνειακής συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της απάτης και των άλλων πράξεων που απειλούν την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών.
 • Η ανάδειξη του τελωνειακού ρόλου και έργου στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος μέσω της πρόληψης, του εντοπισμού, και στα πλαίσια των εθνικών αρμοδιοτήτων των τελωνειακών υπηρεσιών, μέσω της διερεύνησης και της ποινικής δίωξης των εγκληματικών δραστηριοτήτων στους τομείς της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και άλλων παράνομων προϊόντων.
 • Η παράλληλη δράση των τελωνειακών αρχών στο πλαίσιο του πρώτου και του τρίτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως λόγω των πολλαπλών καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πιο συγκεκριμένα, η υφιστάμενη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα τροποποιείται και παρεμβάλλονται 3 νέα Κεφάλαια στο υπάρχον Κεφάλαιο V, τα Κεφάλαια V A, V B και V Γ.

Πιο αναλυτικά:

Το Κεφάλαιο VA, το οποίο περιλαμβάνει το Άρθρο 12 Α, αναφέρεται στην θεσμοθέτηση ειδικού αρχείου, καλούμενου ως «αρχείο φακέλων τελωνειακών ερευνών», προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ερευνών ενός κράτους – μέλους διασταύρωσης στοιχείων και επεξεργασίας δεδομένων που συνελέγησαν και τηρούνται από έρευνες αρμόδιων αρχών άλλων κρατών – μελών.

Για τους σκοπούς του αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών, κάθε κράτος – μέλος αποστέλλει στα λοιπά κράτη – μέλη κατάλογο με τις παραβάσεις της εθνικής του νομοθεσίας που τιμωρούνται με ποινή ή μέτρο ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, ή με πρόστιμο τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

Εάν το κράτος – μέλος που συμβουλεύεται το αρχείο φακέλων τελωνειακών ερευνών χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για τον φάκελο ερευνών προσώπου ή επιχείρησης που έχει καταχωρηθεί, ζητεί τη συνδρομή του καταχωρούντος κράτους – μέλους, βάσει πράξεων περί αμοιβαίας συνδρομής.

Το Κεφάλαιο VΒ, το οποίο αποτελείται από τα Άρθρα 12Β, 12Γ, 12Δ, περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και χρήσης του αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών, και θέτει τις περιπτώσεις εξαιρέσεων.

Τα δεδομένα τα οποία εισάγονται στα αρχεία φακέλων αφορούν πρόσωπο ή επιχείρηση έναντι των οποίων διεξάγεται ή διεξήχθη έρευνα από την αρμόδια αρχή ενός κράτους – μέλους, και:

 • για το οποίο / την οποία, βάσει της εθνικής νομοθεσίας του οικείου κράτους – μέλους, υπάρχουν υπόνοιες ότι διαπράττει, έχει διαπράξει, συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στην τέλεση σοβαρής παράβασης των εθνικών νόμων ή
 • για τον οποίο / την οποία υπάρχει αναφορά σχετικά με το ότι μία εκ των παραβάσεων αυτών έχει σημειωθεί, ή
 • στο οποίο / στην οποία επεβλήθη διοικητική ή δικαστική κύρωση για μία εκ των παραβάσεων αυτών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται στο αρχείο φακέλων  περιορίζονται:

 • για μεν τα πρόσωπα στο επώνυμο, στο γένος, στο όνομα και στο ψευδώνυμο, στην ημερομηνία και στον τόπο γέννησης, στην ιθαγένεια και στο φύλο,
 • για δε τις επιχειρήσεις στην επωνυμία, στην επωνυμία που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στις εμπορικές της δραστηριότητες, στην έδρα της επιχείρησης και στον αριθμό ΦΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Άρθρο 12Γ αναφέρεται ότι ένα κράτος – μέλος δεν υποχρεούται να κάνει την καταχώρηση στο αρχείο φακέλων ερευνών, εάν η εν λόγω καταχώρηση βλάπτει τη δημόσια τάξη ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ιδίως σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, του ενδιαφερομένου κράτους – μέλους.

Τέλος, το Κεφάλαιο VΓ, το οποίο περιλαμβάνει το Άρθρο 12Ε, οριοθετεί τον χρόνο, τον τρόπο και τους λόγους διατήρησης των δεδομένων στο αρχείο φακέλων τελωνειακών ερευνών.

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται σύμφωνα με τις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις και διαδικασίες του κράτους – μέλους που εισάγει τα δεδομένα.

Ωστόσο, γίνεται ρητή αναφορά στα μέγιστα επιτρεπόμενα χρονικά όρια διατήρησης των δεδομένων των ερευνών, ανάλογα με το αποτέλεσμα στο οποίο αυτές οδήγησαν:

 • 3 έτη αν δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση,
 • 6 έτη αν διαπιστώθηκε παράβαση αλλά δεν έχει καταλήξει μέχρι τότε σε καταδικαστική απόφαση ή σε διοικητική κύρωση, και
 • 10 έτη αν οδήγησαν σε καταδικαστική απόφαση ή πρόστιμο.

Προβλέπεται, επίσης, η άμεση διαγραφή των δεδομένων στην περίπτωση που ένα πρόσωπο ή επιχείρηση απαλλάσσεται από τις κατηγορίες, καθώς και η αυτόματη διαγραφή των δεδομένων από την ημερομηνία υπέρβασης των ανωτέρω μεγίστων χρονικών ορίων φύλαξης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η ενσωμάτωση αυτών των Κεφαλαίων στη Σύμβαση για τη χρήση της πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα αναμένεται να ενισχύσει την τελωνειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών, στην οποία συμπυκνώνεται η ουσία της τελωνειακής συνεργασίας, αποσκοπεί σε μια ισόρροπη ανάπτυξη μέτρων κατά της εγκληματικότητας και ταυτόχρονης προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και των οικονομικών παραγόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους λόγους αυτούς προτείνω την Κύρωση του Πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα.