Δελτίο Τύπου από την Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων «Κύρωση του Πρωτοκόλλου...

Δελτίο Τύπου από την Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό τομέα»

Επιστημονικές μελέτες και εμπειρικές έρευνες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι ένα βασικό πρόβλημα των παρεχόμενων τελωνειακών υπηρεσιών είναι η ελλιπής συνεργασία αυτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κύρωση του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό τομέα όσον αφορά τη δημιουργία αρχείου φακέλων Τελωνειακών Ερευνών έρχεται να καλύψει αυτό το κενό ηλεκτρονικής και συστηματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των αρμοδίων αρχών. Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που στόχο έχει τη δημιουργία αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές τελωνειακών ερευνών ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασταυρώνουν στοιχεία και να επεξεργάζονται δεδομένα που συνελέγησαν και τηρούνται από έρευνες αρμόδιων αρχών άλλου κράτους – μέλους.
Συγκεκριμένα, με το παρόν Πρωτόκολλο επιδιώκεται α) η βελτίωση της τελωνειακής συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της απάτης και των άλλων πράξεων που απειλούν την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών, β) η ανάδειξη του τελωνειακού ρόλου και έργου στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος μέσω της πρόληψης, του εντοπισμού, και στα πλαίσια των εθνικών αρμοδιοτήτων των τελωνειακών υπηρεσιών, μέσω της διερεύνησης και της ποινικής δίωξης των εγκληματικών δραστηριοτήτων στους τομείς της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και άλλων παράνομων προϊόντων, και γ) η παράλληλη δράση των τελωνειακών αρχών στο πλαίσιο του πρώτου και του τρίτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως λόγω των πολλαπλών καθηκόντων που τους ανατίθενται.
Η κύρωση του συγκριμένου πρωτοκόλλου για τη χρήση της πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα αναμένεται να ενισχύσει την τελωνειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών, στην οποία συμπυκνώνεται η ουσία της τελωνειακής συνεργασίας, αποσκοπεί σε μια ισόρροπη ανάπτυξη μέτρων κατά της εγκληματικότητας και ταυτόχρονης προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και των οικονομικών παραγόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.