Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Κύρωση της Συνθήκης...

Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την ΕΕ»

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, γνωστή και ως «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη», ολοκληρώνει τις πολυετείς προσπάθειες της ΕΕ για τη διαμόρφωση της θεσμικής δομής και τον καθορισμό της ταυτότητάς της, επισφραγίζει την έξοδο της Ένωσης από μια παρατεταμένη περίοδο σκεπτικισμού, στασιμότητας και εσωστρέφειας, και επιδιώκει να ενισχύσει την ενοποιητική διαδικασία, ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες, μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Αν και σημειολογικά δεν φαντάζει τόσο φιλόδοξη όσο το σχέδιο Συντάγματος, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη έχει διατηρήσει πολλές από τις καινοτομίες του, κάνοντας όμως την απαραίτητη στροφή προς τον πραγματισμό, ενώ δεν αλλάζει βασικές αρχές, κανόνες, θεσμούς και κατανομές εξουσιών που ρυθμίζουν τη συνεργασία στην οικονομική πολιτική, δηλαδή την εσωτερική αγορά και την πολιτική ανταγωνισμού, τη νομισματική ένωση και το ευρώ, την κοινωνική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Όπως τονίζεται και στο Άρθρο 2 της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης, η Ένωση εργάζεται για τη βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, μέσω μιας ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Παράλληλα, η νέα ευρωπαϊκή συνθήκη υπογραμμίζει την «κοινωνική διάσταση» της Ένωσης, παραπέμποντας στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τοποθετώντας ρητά τη κοινωνική συνοχή και πτυχές της κοινωνικής πολιτικής στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ένωσης, και διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε νέα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.
Η Ελλάδα συνεπής στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, υποστηρίζει και ενισχύει την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την ενδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της αποτελεσματικής λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών, τη διατήρηση της ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη, και την ενίσχυση της ευημερίας των πολιτών της. Με βάση αυτές τις αρχές και προτεραιότητες, οι Ελληνικές κυβερνήσεις διατήρησαν ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ολοκλήρωση αυτής της μακράς, επίπονης, αλλά καθοριστικής διαδικασίας για το μέλλον της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της οποίας είναι θετικά για τα ελληνικά συμφέροντα, καθώς, σύμφωνα με τη νέα Συνθήκη, προβλέπεται α) η ενδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ, β) η διασφάλιση της ισότιμης εκπροσώπησης των κρατών-μελών στην Επιτροπή, γ) η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ, δ) η θέσπιση των θεμελίων για την άσκηση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, και ιδιαίτερα για την άσκηση Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, ε) η ενίσχυση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων για την ένταξη ενός κράτους στην ΕΕ, ζ) η προώθηση ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα εξωτερικών συνόρων, μετανάστευσης και ασύλου, η) η προσθήκη της εδαφικής διάστασης στο πλαίσιο προαγωγής της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ένωσης και η ρητή αναφορά στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, και θ) η ενίσχυση παραγωγικών τομέων, όπως είναι ο πολιτισμός και ο τουρισμός, κρίσιμων για την ανάπτυξη της χώρας.
Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, αν και δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αποτελεί ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα προόδου ώστε να μπορέσει η Ένωση να ανταποκριθεί με επάρκεια στις προκλήσεις και απαιτήσεις μιας διευρυμένης και δημοκρατικής Ευρώπης, προσεγγίζοντας σημαντικά το όραμα της πολιτικής Ένωσης. Η Ελλάδα – για ακόμα μία φορά – συνεπής στο όραμα της ισχυρής, ευημερούσας και κοινωνικής ΕΕ, καλείται και οφείλει να προχωρήσει στην κύρωση της νέας ευρωπαϊκής Συνθήκης.