Η Ναυτεμπορική: Η αναγκαιότητα αναθεώρησης του Άρθρου 16

Η Ναυτεμπορική: Η αναγκαιότητα αναθεώρησης του Άρθρου 16

Σε μία διεθνοποιημένη οικονομία και κοινωνία, σύμφωνα με τις θεωρίες ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, η επένδυση στη γνώση συμβάλλει στην επιτάχυνση των ρυθμών βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με υπευθυνότητα απέναντι στις αναγκαιότητες και προκλήσεις της νέας εποχής, έχει αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην ποσότητα και την ποιότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου, θέτοντας ως βασική της προτεραιότητα την ανασυγκρότηση, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης.
 
Είναι γεγονός πως η ανώτατη εκπαίδευση σε θεσμικό, δομικό και λειτουργικό επίπεδο παρουσιάζει ελλείμματα, δυσλειτουργίες και αναχρονιστικές αγκυλώσεις, με συνέπεια να μην μπορεί να συμβάλλει, όσο δυνητικά μπορεί, στην επιτυχή προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας στο ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Παρά ταύτα, είναι άδικη μια ισοπεδωτική αρνητική κριτική για το ελληνικό πανεπιστήμιο, στους κόλπους του οποίου έχουν αναπτυχθεί κάποιες σημαντικές νησίδες ποιότητας. Αυτές όμως είναι οι εξαιρέσεις, και όχι ο κανόνας, καθώς το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν εμφανίστηκε έτοιμο και πρόθυμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.
 
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την πρόταση για την αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Ελληνικού Συντάγματος θέτει τις βάσεις για την αποκατάσταση της ποιότητας του ελληνικού πανεπιστημίου, παρέχοντας τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας. Στόχοι της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι:
α) η ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης με τη διαρκή αξιολόγηση, την αποσυμφόρηση των κρατικών πανεπιστημίων και την ορθολογική κατανομή του φοιτητικού δυναμικού, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τον περιορισμό της απόλυτης κρατικής εξάρτησης και της λογικής της συντεχνίας,
β) η συμβολή στην αντιμετώπιση της παραπαιδείας, στον περιορισμό της φοιτητικής μετανάστευσης και της διαρροής εγκεφάλων με τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών επιλογών και ευκαιριών,
γ) ο επαναπατρισμός, η αξιοποίηση και η ανάδειξη διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων,
δ) η δημιουργία καινούργιων εισοδημάτων και νέων θέσεων απασχόλησης για τη στελέχωση των ιδρυμάτων,
ε) η εξοικονόμηση πόρων ώστε να βελτιωθεί το κόστος ανά φοιτητή στη δημόσια εκπαίδευση,
ζ) η προσέλκυση φοιτητών από γειτονικές χώρες, με συνέπεια την εισροή συναλλάγματος και τη δυνατότητα εξαγωγής της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού, και
η) η καθιέρωση αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας σε κάθε είδους ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία αναπτύσσονται άναρχα και χωρίς επαρκή έλεγχο.
Η αναθεώρηση του Άρθρο 16 του Συντάγματος, φυσικά, δεν πρόκειται από μόνη της να λύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Είναι όμως αναμφίβολα μια πρωτοβουλία που αναβαθμίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο θεσμικό του ρόλο, με ετοιμότητα, εγκυρότητα, δυναμισμό και αυτοπεποίθηση.
 
Μία πραγματικά προοδευτική πρωτοβουλία που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.