Χαιρετισμός στην Ημερίδα με Θέμα: «Ενεργειακές και Βιολογικές Καλλιέργειες: Παρελθόν – Παρόν...

Χαιρετισμός στην Ημερίδα με Θέμα: «Ενεργειακές και Βιολογικές Καλλιέργειες: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον»

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση που μου έκαναν να παραστώ στην ημερίδα και να καταθέσω κάποιες σκέψεις σχετικά με την θέμα των βιολογικών και ενεργειακών καλλιεργειών.
Μια ιδιαιτέρως αξιέπαινη πρωτοβουλία στα πλαίσια ενημέρωσης των αγροτών του Νομού μας για τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών τους, μέσα από την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διάδοση των σύγχρονων τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων.
Πράγματι, σε αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια, οι βιολογικές και ενεργειακές καλλιέργειες συνιστούν δυναμικούς αγροτικούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αποτελούν ελκυστική εναλλακτική πρόταση για τις αγροτικές οικονομίες.
Συνιστούν στροφή προς καλλιέργειες – δραστηριότητες που:
 • ανταποκρίνονται στην αυξημένη εσωτερική και εξωτερική ζήτηση,
 • προσφέρουν υψηλή ακαθάριστη πρόσοδο,
 • είναι επικερδείς,
 • μπορούν να προσαρμοστούν στις εδαφοκλιματικές συνθήκες, και
 • αξιοποιούν το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό.
Φίλες και φίλοι,
Από τη θέση σε ισχύ των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία το 1992, δεκάδες χιλιάδες γεωργικών εκμεταλλεύσεων μετατράπηκαν προς αυτό το σύστημα, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της ζήτησης για προϊόντα που καλλιεργούνται με βιολογικές μεθόδους.
Σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό (Ε.Ε. 2092/91), η βιολογική γεωργία μπορεί να ορισθεί ως ένα σύστημα διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που συνεπάγεται σημαντικούς περιορισμούς στη χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών λιπασμάτων ή φαρμάκων.
Είναι η παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων με ήπια μέσα καλλιέργειας, φυτοπροστασίας και λίπανσης, και με όσο το δυνατόν φυσικές διεργασίες, χωρίς τη χρήση ουσιών όπως είναι τα λιπάσματα, τα χημικά γεωργικά φάρμακα, οι συνθετικές ζωοτροφές και οι ρυθμιστικές ουσίες.
Η βιολογική καλλιέργεια αποσκοπεί:
 • στην αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης,
 • στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας,
 • στη μείωση της ρύπανσης γεωργικής προέλευσης,
 • στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων,
 • στην αειφορική διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων και
 • στη διασφάλιση της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.
Η κατάσταση της αγοράς των βιολογικών προϊόντων μάλιστα αναμένεται να βελτιωθεί αφού από την 1η Ιανουαρίου 2009 θα τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος στοχεύει στην εναρμόνιση, την απλοποίηση και την ενίσχυση της διαφάνειας των κανόνων στη βιολογική καλλιέργεια.
 
Φίλες και φίλοι,
Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιομάζα ως κύριο προϊόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς, όπως παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων κτλ.
Τα οφέλη της ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών είναι:
 • η θετική συνεισφορά σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
 • η προστασία έναντι της διάβρωσης του εδάφους,
 • η διαχείριση νερού,
 • οι χαμηλές εισροές σε λιπάσματα,
 • η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η εκμετάλλευση εδαφών χαμηλής γονιμότητας,
 • η προσφορά εναλλακτικών καλλιεργητικών λύσεων,
 • η ενδυνάμωση του γεωργικού ιστού,
 • η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και αναζωογόνηση των λιγότερο ανεπτυγμένων γεωργικών οικονομιών,
 • η εξασφάλιση αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και η μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.
Φίλες και φίλοι,
Αμφότερες οι βιολογικές και ενεργειακές καλλιέργειες αποτελούν εναλλακτική πρόταση για τους αγρότες του Νομού Φθιώτιδας.
Από την 1/1/2007 μέχρι τέλους του έτους ισχύουν 877 συμβάσεις από ισάριθμους παραγωγούς για 56.775 στρέμματα τα οποία κατανέμονται κατά καλλιέργεια ως εξής:
 • Ελιές:  20.038 στρέμματα
 • Δενδρώδη:  652 στρέμματα
 • Αρδευόμενες αροτραίες: 22.091 στρέμματα
 • Αμπέλια: 853 στρέμματα
 • Σιτηρά, όσπρια κ.α.:  13.140 στρέμματα
 
Η ελιά θεωρείται εύκολη καλλιέργεια για τη μετατροπή της από συμβατική σε βιολογική, γιατί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα λίπανσης.
Ήδη, στο Νομό Φθιώτιδας δραστηριοποιούνται 500 βιοκαλλιεργητές ελιάς με περίπου 20.000 στρέμματα έκταση, οι οποίοι παράγουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τις τοπικές ποικιλίες ελιάς.
Σύμφωνα με Μελέτη του Ινστιτούτου Γεωργικοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών (2007) με τίτλο: «Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις», οι προτεινόμενες καλλιέργειες για την παραγωγική στροφή των καπνοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας είναι οι βιολογικές καλλιέργειες των κτηνοτροφικών φυτών, της βρώσιμης ελιάς και του ελαιολάδου.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2006 και 2007) είναι πολύ ενθαρρυντικά αναφορικά με την προσαρμοστικότητα, παραγωγικότητα και οικονομικότητα της καλλιέργειας του φυτού Stevia rebaudiana, σε αντικατάσταση του καπνού, σε δέκα αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Λαμία και η Τιθορέα.
Αποτελεί μία καινοτόμο και εναλλακτική καλλιέργεια, αποφέρει ικανοποιητικά εισοδήματα στους καλλιεργητές του, καλλιεργείται με μειωμένες απαιτήσεις σε εισροές (νερό, λιπάσματα, κανένα φυτοφάρμακο), προσιδιάζει στη βιολογική γεωργία.
Σε ότι αφορά τις ενεργειακές καλλιέργειες, μελέτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Εφαρμογή της Κ.Α.Π. (2007) υποστηρίζει ότι  η Στερεά Ελλάδα μπορεί να καλύψει το 17,5% των εγχώριων απαιτήσεων για την παραγωγή βιοντίζελ, δηλαδή περίπου 350.000 στρέμματα.
Έτσι προτείνεται η καλλιέργεια σιτηρών και ζαχαρότευτλου για παραγωγή βιοαιθανόλης, προκειμένου να τροφοδοτηθούν αντίστοιχα εργοστάσια.
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή σας ημερίδα.