Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις»

Με το υποβαλλόμενο, υπό συζήτηση, σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τα συνταξιοδοτικά θέματα που θα ανακύψουν από την πρόωρη αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κάνουν χρήση των Διατάξεων του Νόμου 3630/2008 περί «Αποχώρησης από τη λειτουργία δικαστικών λειτουργών».

Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον συγκεκριμένο Νόμο:

«Δικαστικοί λειτουργοί της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, 12 έτη πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας και αδυνατούν να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στα δικαστικά τους καθήκοντα ή δεν είναι κατάλληλοι για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων, εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή οποιωνδήποτε άλλων λόγων, μπορούν να ζητήσουν την έξοδό τους από την υπηρεσία.»

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου:

1ον: Αναγνωρίζεται δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο στους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι θα εξέλθουν από την Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή των Διατάξεων του Νόμου 3630/2008, έστω και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χρόνου υπηρεσίας και ηλικίας τις οποίες θέτουν οι ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις.

Η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία προσαυξάνεται με 5, 6 ή 7 έτη πλασματικής υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι τη συμπλήρωση 33 ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.

2ον: Αναγνωρίζεται στους ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς δικαίωμα σύνταξης από το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς και εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ασχέτως χρόνου ασφάλισής τους στα Ταμεία αυτά.

3ον: Προβλέπεται για τους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με σχετική τροπολογία, η αναγνώριση ως συντάξιμου και η προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία, χρόνου προϋπηρεσίας τους μέχρι 3 ετών ως δικηγόρων.

Σύμφωνα και με την Εισηγητική Έκθεση «οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού κρίθηκαν επιβεβλημένες γιατί:

α. η θέσπιση υψηλών ορίων ηλικίας εισόδου στο δικαστικό σώμα,

β. η υποχρέωση αποχώρησης από αυτό χωρίς να συνδέεται η αποχώρηση με την ύπαρξη ελαχίστου χρόνου προϋπηρεσίας και

γ. η αναγνώριση μόνο ως συντάξιμης της δικηγορικής προϋπηρεσίας που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού και που δεν υπερέβαινε τα 2 έτη ή σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείτο,

λειτουργούν ως αντικίνητρο προσέλκυσης αξιόλογων και έμπειρων δικηγόρων στο δικαστικό σώμα.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το παρόν σχέδιο νόμου, ως συνέχεια του Νόμου 3630/2008, αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Στοχεύει στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της.

Στην ενίσχυση του κύρους και της ανεξαρτησίας της.

Στην απρόσκοπτη, αποτελεσματική, ταχεία και ορθή απονομή της.

Όμως, σε κάποιες τοποθετήσεις συναδέλφων κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του νομοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν ακραίες, εκτιμώ, εκφράσεις, όπως:

«Εκκαθαρίσεις και διώξεις δικαστών, με προσωπικά ή κομματικά κριτήρια»

«Αυθαιρεσία της Κυβέρνησης»

«Πλήρης κομματισμός στη δημόσια διοίκηση»

«Παρεμβάσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης»

«Εύνοιες και μεροληπτικές συμπεριφορές μέσα στο Δικαστικό Σώμα»

Νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αδικείτε την Κυβέρνηση.

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από παρεμφερείς, σχεδόν πανομοιότυπες, διατάξεις με το Νόμο 1391/1983, όταν και έγινε η τελευταία νομοθετική προσπάθεια εθελούσιας εξόδου δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

(Βλέπετε Συνημμένο 1)

Και όπου διαφέρει, διαφοροποιείται επί το αυστηρότερο.

Συνεπώς δεν θεωρώ ότι ο Νόμος που ψηφίστηκε πριν 25 χρόνια είχε ως στόχο αντίστοιχες, τότε, κομματικές εκκαθαρίσεις.

Συμπερασματικά, πιστεύω ότι το παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει θετικές διατάξεις, των οποίων η εφαρμογή, σε συνδυασμό με την πληρέστερη λειτουργία του θεσμού της επιθεώρησης, θα οδηγήσει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Εκτίμηση που επιβεβαίωσε και ο κ. Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το παρόν νομοσχέδιο επίσης προβλέπει το μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και απασχολείται σε ιδιαίτερα βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 53ου για τις γυναίκες.

Οι κατηγορίες των υπαλλήλων που υπάγονται στο προαναφερόμενο καθεστώς είναι διευρυμένες σε σχέση με αυτές των διατάξεων του Νόμου 2703/1999.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η ανωτέρω ρύθμιση είναι να έχουν συμπληρώσει οι υπάλληλοι αυτοί 15 συντάξιμα έτη, από τα οποία 12 έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές, εκ των οποίων τα 3 από τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

Με την υπό ψήφιση τροπολογία υλοποιείται ακόμη μία δέσμευση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ικανοποιείται ένα ακόμη αίτημα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

Ένα αίτημα που, και αυτό, επί χρόνια, παρέμενε σε εκκρεμότητα.

Θα μου επιτρέψετε να καταθέσω στα Πρακτικά κατάλογο από 31 αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένους στους Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), τα οποία και ικανοποίησε η Κυβέρνηση την τελευταία 4ετία.

(Βλέπετε Συνημμένο 2)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο παρόν σχέδιο νόμου επίσης ρυθμίζεται το θέμα 4.500 αγωγών περίπου, οι οποίες έχουν κατατεθεί από δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, και παραμένουν εκκρεμείς.

Αντικείμενο των αγωγών είναι η βελτίωση των αποδοχών ή της σύνταξής τους.

Προτείνεται η αρχειοθέτηση των αγωγών αυτών για όσους έχουν παραιτηθεί των σχετικών αξιώσεών τους.

Με τη ρύθμιση αυτή θα αποδεσμευτούν τα πινάκια του Ειδικού Δικαστηρίου, έτσι ώστε να μπορέσει να εκδικάσει το Δικαστήριο άλλες εκκρεμείς υποθέσεις της δικαιοδοσίας του.

Επίσης, με ρύθμιση του παρόντος σχεδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) να επιχορηγεί φορείς που εκτελούν προγράμματα αποκατάστασης ζημιών.

Έτσι απλουστεύονται οι διαδικασίες και υλοποιούνται ταχύτερα οι στόχοι του Ταμείου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τα τελευταία άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν τη λειτουργία των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.), του μοναδικού παραγωγού ζάχαρης στην Ελλάδα.

Με βάση τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 2004, όπου το κυρίαρχο πνεύμα ήταν οι ανοικτές και ελεύθερες αγορές, διαμορφώθηκε μια νέα κατάσταση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να εναρμονισθεί.

Η τελευταία έθεσε ως βασικό στόχο της στρατηγικής της τη συρρίκνωση της παραγωγής ευρωπαϊκής ζάχαρης.

Παρά τη σθεναρή αντίδραση μιας ομάδας χωρών, και, ιδιαίτερα, του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυριάρχησε τελικά η άποψη ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν μια σκληρή αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) της ζάχαρης.

Αυτή η σθεναρή αντίδραση της χώρας μας είχε ως αποτέλεσμα να γίνει, το 2007, τροποποίηση της πολιτικής συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση του τομέα.

Έτσι για όσους αποχώρησαν από την καλλιέργεια τεύτλου:

1.Η εφάπαξ αποζημίωση από το Ταμείο Αναδιάρθρωσης, ενώ αρχικά ήταν 13,5 €/τον. Χ 6,4 τον./στρ. (μέση παραγωγή κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2006) = 86,40 €/στρ., διαμορφώθηκε στα 38,0 €/τον. Χ 6,4 τον./στρ. = 243,00 €/στρ.

Το 40% της αποζημίωσης θα αποδοθεί τον Ιούνιο του 2008 (97,5 €/στρ.), και το υπόλοιπο 60% της αποζημίωσης τον Φεβρουάριο του 2009 (145,5 €/στρ.).

2. Θα υπάρξει, ταυτόχρονα με την πρώτη δόση της εφάπαξ ενίσχυσης από το Ταμείο Αναδιάρθρωσης (Ιούνιος 2008), εφάπαξ απευθείας ενίσχυση των παραγωγών μέσα από την πρόσθετη διαφοροποίηση, της τάξης των 9 €/τόνο τεύτλων ή 58 €/στρ.

3. Θα υπάρξει, μέσω των Δράσεων του Κανονισμού 1698/2005 ενισχύσεις της τάξεως των 17,3 εκατ. € για εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων στις περιοχές που εθίγησαν.

4. Τέλος, υπάρχουν και τα δικαιώματα τα οποία συνοδεύουν τους παραγωγούς και ξεκίνησαν από 40 €/στρ. για  το 2006 (1ος χρόνος), για να διαμορφωθούν στα 65 €/στρ. 2009 (4ος χρόνος), ποσό που θα διατηρηθεί μέχρι το 2013.

Η αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για τη ζάχαρη ανάγκασε αρκετές χώρες να προβούν σε παύση λειτουργίας των εργοστασίων και ορισμένες από αυτές στην απόσυρση ποσόστωσης ζάχαρης.

(Βλέπετε Συνημμένο 3)

Όπως ήταν φυσικό, αυτές οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των νέων κανονισμών επηρέασαν και την Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Παράλληλα, η ίδια η πορεία της εταιρείας δεν ήταν ικανοποιητική.

Η εταιρεία παρουσίαζε χαμηλή βιομηχανική απόδοση σε σύγκριση με τις βιομηχανίες ανταγωνιστικών χωρών (80% σε σχέση με 88% μέσο όρο της 5ετίας 2000/01-2004/05 για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

(Βλέπετε Συνημμένο 4)

Η παραγωγή ζάχαρης ανά εργοστάσιο και εργαζόμενο ήταν σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

(Βλέπετε Συνημμένο 5)

Τα ίδια τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας όπως αποτυπώνονται στις ετήσιες, με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης των περιόδων περιόδου 1/7/2001 – 30/6/2004 επιβεβαιώνουν την άσχημη πορεία της επιχείρησης.

(Βλέπετε Συνημμένο 6)

Η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. δεν ακολούθησε τον δρόμο των πιο ανταγωνιστικών ζαχαροβιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αξιοποίηση της υψηλής κερδοφορίας που απολάμβανε επί δεκαετίες, όταν και λειτουργούσε ως μονοπώλιο στην ελληνική αγορά υπό την προστασία του καθεστώτος ζάχαρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές οι ενδογενείς αδυναμίες και οι εξωγενείς μεταβολές επέβαλαν στην Ε.Β.Ζ. Α.Ε. να προβεί σε επιχειρησιακό πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της.

Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η μετατροπή των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης (βιοαιθανόλης), χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες τεύτλα και σιτηρά.

Η χρήση πρώτων υλών εγχώριας προέλευσης εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό από το Νόμο 3325/2005 για τα βιοκαύσιμα και το θεσμικό πλαίσιο για τη βιοαιθανόλη που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει επιπλέον την πλήρη απορρόφηση και διαθεσιμότητα της παραγόμενης βιοαιθανόλης στην κατανάλωση και έμμεσα συνεισφέρει στη βιωσιμότητα των μονάδων.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

1ος: Η συνέχιση της καλλιέργειας τεύτλου στην Ελλάδα, αφού θα απαιτηθούν μεγάλες εγχώριες ποσότητες στα εν λόγω εργοστάσια.

2ος: Η ενίσχυση της βιομηχανοποιημένης γεωργίας και του οικονομικού ιστού των ευρύτερων περιοχών Θράκης και Θεσσαλίας.

3ος: Η αναδιάρθρωση της παραγωγής ζάχαρης, ώστε η εταιρεία, κάτω από τις νέες συνθήκες κατάργησης οποιασδήποτε προστασίας της τιμής της ζάχαρης, να είναι βιώσιμη. Σχετική τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας γερμανικού οίκου συγκλίνει σε αυτή την εκτίμηση (IPRO Γερμανίας).

4ος: Η ένταξη της χώρας μας στις ομάδες των κρατών που με την παραγωγή βιοαιθανόλης από εγχώριες πρώτες ύλες προωθούν:

 • τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο,
 • την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού,
 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Με τις διατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου προωθείται η υπαγωγή εργαζομένων, που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός πενταετίας, σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα μετατάξεων του πλεονάζοντος προσωπικού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διάταξη που ρυθμίζει την επικείμενη εισαγωγή, και στη χώρα μας, του νέου ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET2.

Η χώρα μας περιλαμβάνεται στην τρίτη ομάδα χωρών, στο τρίτο παράθυρο μετάπτωσης, στο νέο σύστημα πληρωμών από τις 19 Μαΐου 2008.

(Βλέπετε Συνημμένο 7)

Η αιτιολογική βάση της επικείμενης αλλαγής του συστήματος συνίσταται αφενός μεν στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, αφετέρου δε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας του συστήματος.

Παρά το γεγονός ότι το νέο σύστημα θα έχει συγκεντρωτικό και ομογενοποιημένο χαρακτήρα, οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν το σημερινό ρόλο τους, ρόλο άσκησης νομισματικής πολιτικής και προληπτικής εποπτείας του τραπεζικού συστήματος.

Το νέο σύστημα πληρωμών θα αναπτυχθεί σε συμμόρφωση με:

 • τα αιτήματα πολιτικής και επιχειρησιακών αναγκών των χρηστών του συστήματος,
 • την αρχή της αποκέντρωσης αναφορικά με τις λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών,
 • την ανάπτυξη εξελιγμένων συστημάτων για τη διασφάλιση της λειτουργικής βιωσιμότητας σε ακραίες συνθήκες, και
 • την αρχή της ουδετερότητας.

Το νέο σύστημα πληρωμών για τις τράπεζες που θα το υιοθετήσουν εγγυάται:

 • ταχύτητα στις συναλλαγές,
 • χαμηλότερο και ίσο κόστος στις συναλλαγές των κεφαλαιαγορών όλης της Ευρώπης,
 • διαφάνεια στις συναλλαγές με τη δυνατότητα εντοπισμού της πορείας μια συναλλαγής,
 • καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της ρευστότητας των Κεντρικών Τραπεζών,
 • διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και εύρυθμης λειτουργίας των Κεντρικών Τραπεζών σε περιόδους κρίσεων με την άμεση παροχή ρευστότητας.

Επίσης, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διάταξη, η οποία καταδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης, και η οποία χορηγεί σε πρώην εργαζόμενους/ες στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις της Νάουσας και τις θυγατρικές εταιρείες των Κλωστηρίων Ναούσης, ΟΤΤΟ Έβρος και Κλωστήρια Πέλλας που έχουν απολυθεί, καθώς και σε όσους θα απολυθούν από τις ανωτέρω επιχειρήσεις μέχρι 31/12/2008 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τη δυνατότητα μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης.

Μέλημα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εργαζομένων που βρέθηκαν σε κάποια φάση της ζωής τους σε δύσκολη θέση και που ζουν σε περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στον τομέα της απασχόλησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με βάση τα ανωτέρω προτείνω την υπερψήφιση του εν λόγω σχεδίου νόμου και των συνοδευτικών τροπολογιών του.