Εισήγηση στην Ολομέλεα της Βουλής «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την...

Εισήγηση στην Ολομέλεα της Βουλής «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις» 2ο μέρος, συζήτηση επί των άρθρων

Στο Άρθρο 1 του σχεδίου νόμου αναγνωρίζεται δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο στους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας και θα εξέλθουν από την Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή των Διατάξεων του Νόμου 3630/2008.

Η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία αυτών των δικαστικών λειτουργών προσαυξάνεται με 5, 6 ή 7 έτη πλασματικής υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι τη συμπλήρωση 33 ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Ορίζεται επίσης ότι σε όσους από τους παραπάνω δικαστικούς λειτουργούς απονεμηθεί ο αμέσως επόμενος βαθμός, για τον υπολογισμό της σύνταξής τους λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος βασικός μισθός του βαθμού αυτού.

Στο Άρθρο 2 αναγνωρίζεται στους ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς δικαίωμα σύνταξης από το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς και εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ασχέτως χρόνου ασφάλισής τους στα Ταμεία αυτά.

Δεν δικαιούνται σύνταξης από το Ταμείο Νομικών, όσοι διορίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικηγόροι, οπότε δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο Ταμείο στην Α’ Τάξη των αμίσθων.

Για τον καθορισμό της σύνταξης από το Ταμείο Νομικών παρέχεται προσαύξηση κατά 10 έτη επιπλέον των όσων δικαιούνται ο καθένας να αναγνωρίσει, με τον περιορισμό ο συνολικός χρόνος ασφάλισής τους, πραγματικής και αναγνωριζόμενης, να μην υπερβαίνει τα 40 έτη.

Η σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και το εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισής τους στο αντίστοιχο Ταμείο και με την ίδια κλιμάκωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο Άρθρο 3 προβλέπεται για τους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με τροπολογία, η αναγνώριση ως συντάξιμου και η προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία, χρόνου προϋπηρεσίας τους μέχρι 3 ετών ως δικηγόρων.

Για να αποφευχθεί η έξοδος μεγάλου αριθμού δικαστικών λειτουργών εξαιτίας αυτής της ρύθμισης:

1ον: Τίθεται ως όρος για την προσμέτρηση της δικηγορικής προϋπηρεσίας ως συντάξιμης, ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και 20ετή τουλάχιστον δικαστική υπηρεσία.

2ον: Κατά την πρώτη τριετία εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, τα έτη της δικηγορικής προϋπηρεσίας που μπορούν να αναγνωρισθούν ανέρχονται σε 1 για το 1ο έτος και σε 2 για το 2ο έτος.

Για τη συμπλήρωση της τριετίας αυτής συμπεριλαμβάνεται και αφαιρείται ο τυχόν χρόνος προσόντος διορισμού τους, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας των δικαστών ως ασκούμενων δικηγόρων.

Συμπερασματικά, πιστεύω ότι τα 3 πρώτα Άρθρα περιλαμβάνουν θετικές διατάξεις, των οποίων η εφαρμογή, σε συνδυασμό με την πληρέστερη λειτουργία του θεσμού της επιθεώρησης, θα ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Θα βοηθήσει στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Άρθρο 4 προβλέπει το μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και απασχολείται σε ιδιαίτερα βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 53ου για τις γυναίκες.

Οι κατηγορίες των υπαλλήλων που υπάγονται στο προαναφερόμενο καθεστώς είναι διευρυμένες σε σχέση με αυτές των διατάξεων του Νόμου 2703/1999.

Σύμφωνα με την 1η Παράγραφο, περιλαμβάνεται το προσωπικό το οποίο απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών καθώς και οι οδοκαθαριστές, εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών και οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η ανωτέρω ρύθμιση είναι να έχουν συμπληρώσει οι υπάλληλοι αυτοί 15 συντάξιμα έτη, από τα οποία 12 έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές, εκ των οποίων τα 3 από τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

Με την ψήφιση αυτού του Άρθρου ικανοποιείται ένα ακόμη αίτημα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

Ένα αίτημα που, και αυτό, επί χρόνια, παρέμενε σε εκκρεμότητα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Άρθρο 5 ρυθμίζει το θέμα 4.500 αγωγών περίπου, οι οποίες έχουν κατατεθεί από δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, και παραμένουν εκκρεμείς.

Αντικείμενο των αγωγών είναι η βελτίωση των αποδοχών ή της σύνταξής τους.

Προτείνεται η αρχειοθέτηση των αγωγών αυτών για όσους έχουν παραιτηθεί των σχετικών αξιώσεών τους.

Με τη ρύθμιση αυτή θα αποδεσμευτούν τα πινάκια του Ειδικού Δικαστηρίου, έτσι ώστε να μπορέσει να εκδικάσει το Δικαστήριο άλλες εκκρεμείς υποθέσεις της δικαιοδοσίας του.

Επίσης, με το Άρθρο 6 παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) να επιχορηγεί φορείς που εκτελούν προγράμματα αποκατάστασης ζημιών.

Έτσι απλουστεύονται οι διαδικασίες και υλοποιούνται ταχύτερα οι στόχοι του Ταμείου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τα Άρθρα 7, 8 και 9 αφορούν τη λειτουργία των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.).

Στο Άρθρο 7 προβλέπεται η μετατροπή των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης, με βάση και το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 320/2006.

Η φορολογική ζημία της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που υφίσταται κατά την ημερομηνία απόσχισης του κλάδου παραμένει σε αυτή, ενώ επιχορηγήσεις και αφορολόγητα αποθεματικά δύναται να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία και δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς.

Με τις διατάξεις του Άρθρου 8 προωθείται η υπαγωγή εργαζομένων, που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός πενταετίας, σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας.

Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται οι μισθωτοί.

Τέλος, στο Άρθρο 9 προβλέπεται το τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο και πλεονάζει με βάση την αναδιάρθρωση της εταιρείας, να δύναται να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, αποκλειστικά στις Περιφέρειες, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Θα πρότεινα οι μετατάξεις να μπορούν να πραγματοποιούνται σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως προβλέπεται και για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., επιδεικνύοντας ιδιαίτερη, αλλά όχι απλοκλειστική, μέριμνα για τους εργαζομένους στα εργοστάσια της Λάρισας και της Ξάνθης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και 2 τροπολογίες.

Η πρώτη τροπολογία ρυθμίζει την επικείμενη εισαγωγή, και στη χώρα μας, του νέου ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET2.

Η χώρα μας περιλαμβάνεται στην τρίτη ομάδα χωρών, στο τρίτο παράθυρο μετάπτωσης, στο νέο σύστημα πληρωμών από τις 19 Μαϊου 2008.

Η αιτιολογική βάση της επικείμενης αλλαγής του συστήματος συνίσταται αφενός μεν στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, αφετέρου δε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας του συστήματος.

Η δεύτερη τροπολογία περιλαμβάνει ρύθμιση η οποία χορηγεί σε πρώην εργαζόμενους/ες στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις της Νάουσας και τις θυγατρικές εταιρείες των Κλωστηρίων Ναούσης, ΟΤΤΟ Έβρος και Κλωστήρια Πέλλας που έχουν απολυθεί, καθώς και σε όσους θα απολυθούν από τις ανωτέρω επιχειρήσεις μέχρι 31/12/2008 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τη δυνατότητα μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης.

Μέλημα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εργαζομένων που βρέθηκαν σε κάποια φάση της ζωής τους σε δύσκολη θέση και που ζούν σε περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στον τομέα της απασχόλησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με βάση τα ανωτέρω προτείνω την υπερψήφιση όλων των άρθρων του εν λόγω σχεδίου νόμου, καθώς και των συνοδευτικών τροπολογιών του.