Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Ομάδα Εργασίας «Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή»...

Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Ομάδα Εργασίας «Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή» στα Κεντρικά Γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.)

Την Δευτέρα 14 Απριλίου ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ., συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Κόμματος στη Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή» στα Κεντρικά Γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.).
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεχιζόμενη κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών και οι επιπτώσεις της στη σταθερότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Σταϊκούρας ανέδειξε τις βασικές αιτίες της κρίσης:
  • Η ελλειπής αναγνώριση, παρακολούθηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας από πολλά τραπεζικά ιδρύματα.
  • Οι εσφαλμένες, σε πολλές περιπτώσεις, αξιολογήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
  • Η αδυναμία του ρυθμιστικού πλαισίου να καταγράψει και να αποτιμήσει τα εκτός ισολογισμού στοιχεία των τραπεζών και τις επενδύσεις τους σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Οι εκπρόσωποι των χωρών στην Ομάδα Εργασίας του Ε.Λ.Κ. κατέληξαν, ομόφωνα, σε μία δέσμη προτάσεων για την αποφυγή, μελλοντικά, παρόμοιων κρίσεων στον Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα. Κωδικοποιημένα, πρότειναν:
  • Να βελτιωθούν οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί παρακολούθησης και προληπτικής εποπτείας του χρηματοοικονομικού τομέα, με την εφαρμογή καλύτερων λογιστικών πρακτικών.
  • Να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
  • Να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές.
  • Να βελτιωθεί η συνεργασία εποπτικών αρχών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να υπάρξει κοινή και καλύτερη αξιολόγηση των νέων σύνθετων προϊόντων.
  • Να υπάρξει ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των χρηματαγορών.