Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στο Σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για...

Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στο Σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς»

Με το υποβαλλόμενο, υπό συζήτηση, σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τα συνταξιοδοτικά θέματα που θα ανακύψουν από την πρόωρη, εθελούσια, αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κάνουν χρήση των Διατάξεων του Νόμου 3630/2008 περί «Αποχώρησης από τη λειτουργία δικαστικών λειτουργών».

Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον συγκεκριμένο Νόμο:

«Δικαστικοί λειτουργοί της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, 12 έτη πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας και αδυνατούν να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στα δικαστικά τους καθήκοντα ή δεν είναι κατάλληλοι για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων, εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή οποιωνδήποτε άλλων λόγων, μπορούν να ζητήσουν την έξοδό τους από την υπηρεσία.»

Ο συνολικός αριθμός των δικαστικών λειτουργών, όλων των κλάδων, που δύναται να εξέλθουν από την υπηρεσία δεν μπορεί να υπερβεί τους 100, και όχι τους 80 όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση.

Σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου:

1ον: Αναγνωρίζεται δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο στους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι θα εξέλθουν από την Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή των Διατάξεων του Νόμου 3630/2008, έστω και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χρόνου υπηρεσίας και ηλικίας τις οποίες θέτουν οι ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις (Άρθρο 1).

Η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία προσαυξάνεται με 5, 6 ή 7 έτη πλασματικής υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι τη συμπλήρωση 33 ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Ορίζεται επίσης ότι σε όσους από τους παραπάνω δικαστικούς λειτουργούς απονέμεται ο επόμενος βαθμός, για τον υπολογισμό της σύνταξής τους λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του βαθμού αυτού.

2ον: Αναγνωρίζεται στους ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς δικαίωμα σύνταξης από το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς και εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ασχέτως χρόνου ασφάλισής τους στα Ταμεία αυτά (Άρθρο 2).

Δεν δικαιούνται σύνταξης από το Ταμείο Νομικών, όσοι διορίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικηγόροι.

Για τον καθορισμό της σύνταξης από το Ταμείο Νομικών παρέχεται προσαύξηση κατά 10 έτη επιπλέον των όσων δικαιούνται ο καθένας να αναγνωρίσει, με τον περιορισμό ο συνολικός χρόνος ασφάλισής τους, πραγματικής και αναγνωριζόμενης, να μην υπερβαίνει τα 40 έτη.

Η σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και το εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισής τους στο αντίστοιχο Ταμείο και με την ίδια κλιμάκωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3ον: Προβλέπεται για τους δικαστικούς λειτουργούς η αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου προϋπηρεσίας τους μέχρι 3 ετών ως δικηγόρων (Άρθρο 3).

Σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση «οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού κρίθηκαν επιβεβλημένες γιατί:

α. η θέσπιση υψηλών ορίων ηλικίας εισόδου στο δικαστικό σώμα,

β. η υποχρέωση αποχώρησης από αυτό χωρίς να συνδέεται η αποχώρηση με την ύπαρξη ελαχίστου χρόνου προϋπηρεσίας και

γ. η αναγνώριση μόνο ως συντάξιμης της δικηγορικής προϋπηρεσίας που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού και που δεν υπερέβαινε τα 2 έτη ή σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείτο,

λειτουργούν ως αντικίνητρο προσέλκυσης αξιόλογων και έμπειρων δικηγόρων στο δικαστικό σώμα.»

Για να αποφευχθεί η έξοδος μεγάλου αριθμού δικαστικών λειτουργών εξαιτίας αυτής της ρύθμισης:

1ον: Τίθεται ως όρος για την προσμέτρηση της δικηγορικής προϋπηρεσίας ως συντάξιμης, ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και 20ετή τουλάχιστον δικαστική υπηρεσία.

2ον: Κατά την πρώτη τριετία εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, τα έτη της δικηγορικής προϋπηρεσίας που μπορούν να αναγνωρισθούν ανέρχονται σε 1 για το 1ο έτος και σε 2 για το 2ο έτος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το σχέδιο νόμου, ως συνέχεια του Νόμου 3630/2008, αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Στοχεύει στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης.

Στην ενίσχυση του κύρους και της ανεξαρτησίας της.

Στην απρόσκοπτη, αποτελεσματική, ταχεία και ορθή απονομή της.

Αποτελείται από παρεμφερείς διατάξεις με το Νόμο 1391/1983, όταν και έγινε η τελευταία προσπάθεια εθελούσιας εξόδου δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

(Βλέπετε Συνημμένο 1)

Πιστεύω συνεπώς ότι το παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει θετικές διατάξεις, και η εφαρμογή του, σε συνδυασμό με την πληρέστερη λειτουργία του θεσμού της επιθεώρησης, θα οδηγήσει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το σχέδιο νόμου συνοδεύεται και από 4 τροπολογίες – προσθήκες:

1η Τροπολογία – Προσθήκη

Με την τροπολογία αυτή ρυθμίζεται το θέμα της εκκρεμότητας 4.500 αγωγών περίπου, οι οποίες έχουν κατατεθεί από δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, και παραμένουν εκκρεμείς.

Αντικείμενο των αγωγών είναι η βελτίωση των αποδοχών ή της σύνταξής τους.

Προτείνεται η αρχειοθέτηση των αγωγών αυτών για όσους έχουν παραιτηθεί των σχετικών αξιώσεών τους.

Με τη ρύθμιση αυτή θα αποδεσμευτούν τα πινάκια του Ειδικού Δικαστηρίου, έτσι ώστε να μπορέσει να εκδικάσει το Δικαστήριο άλλες εκκρεμείς υποθέσεις της δικαιοδοσίας του.

2η Τροπολογία – Προσθήκη

Με την τροπολογία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών να επιχορηγεί φορείς που εκτελούν προγράμματα αποκατάστασης ζημιών.

Δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης από το Ταμείο Υπουργείων, Περιφερειών, Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου Βαθμού, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για την αποκατάσταση ζημιών και την ενίσχυση πληγόμενων από κάθε είδους φυσικές καταστροφές ή ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καταθέσει υπό όρους δωρεές στο λογαριασμό του Ταμείου, απευθείας διάθεσης των ποσών της δωρεάς στους δικαιούχους για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων αποκατάστασης.

Με αυτή την τροπολογία απλουστεύονται οι διαδικασίες και υλοποιούνται ταχύτερα οι στόχοι του Ταμείου.

3η Τροπολογία – Προσθήκη

Με τις διατάξεις αυτής της προσθήκης – τροπολογίας προβλέπεται ότι το μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και απασχολείται σε ιδιαίτερα βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 53ου για τις γυναίκες.

Οι κατηγορίες των υπαλλήλων που υπάγονται στο προαναφερόμενο καθεστώς είναι διευρυμένες σε σχέση με αυτές των διατάξεων του Νόμου 2703/1999.

Περιλαμβάνεται το προσωπικό το οποίο απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών καθώς και οι οδοκαθαριστές, εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών και οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η ανωτέρω ρύθμιση είναι να έχουν συμπληρώσει οι υπάλληλοι αυτοί 15 συντάξιμα έτη, από τα οποία 12 έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές, εκ των οποίων τα 3 από τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

Με την υπό ψήφιση τροπολογία υλοποιείται ακόμη μία δέσμευση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ικανοποιείται ένα ακόμη αίτημα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

Ένα αίτημα που, και αυτό, επί χρόνια, παρέμενε σε εκκρεμότητα.

Θα μου επιτρέψετε να καταθέσω στα Πρακτικά κατάλογο από 31 αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένους στους Ο.Τ.Α., τα οποία και ικανοποιήθηκαν την τελευταία 4ετία.

(Βλέπετε Συνημμένο 2)

4η Τροπολογία – Προσθήκη

Η τροπολογία αυτή αφορά τη λειτουργία των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ Α.Ε.), της σημαντικότερης γεωργικής βιομηχανίας της χώρας και του μοναδικού παραγωγού ζάχαρης στην Ελλάδα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) Ζάχαρης, παρά την αντίδραση ομάδας χωρών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (Πολωνία, Λετονία), οδηγεί στη μείωση της πλεονασματικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ταυτόχρονη μείωση της τιμής ζάχαρης και τεύτλων.

Αυτές οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των νέων κανονισμών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εταιρεία έχει υψηλότερο έναντι των ευρωπαϊκών βιομηχανιών κόστος παραγωγής, επέβαλαν στην ΕΒΖ Α.Ε. να προβεί σε επιχειρησιακό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι:

1ος: Η απόσυρση παραγωγής ζάχαρης ίσης με το 50,01% της εθνικής ποσόστωσης από το εμπορικό έτος 2007/2008, κάνοντας χρήση των κινήτρων που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 320/2006.

2ος: Η μετατροπή των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης (βιοαιθανόλης), χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες τεύτλα και σιτηρά.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή της απομένουσας ποσόστωσης ζάχαρης (158.750 τόνοι), θα πραγματοποιείται από τα άλλα 3 εργοστάσια της εταιρείας (Πλατέος, Σερρών, Ορεστιάδας).

Στόχοι του προγράμματος είναι:

1ος: Η συνέχιση της καλλιέργειας τεύτλου στην Ελλάδα, αφού θα απαιτηθούν μεγάλες εγχώριες ποσότητες στα εν λόγω εργοστάσια.

2ος: Η ενίσχυση της βιομηχανοποιημένης γεωργίας και του οικονομικού ιστού των ευρύτερων περιοχών Θράκης και Θεσσαλίας.

3ος: Η αναδιάρθρωση της παραγωγής ζάχαρης, ώστε η εταιρεία, κάτω από τις νέες συνθήκες κατάργησης οποιασδήποτε προστασίας της τιμής της ζάχαρης, να είναι βιώσιμη. Σχετική μελέτη γερμανικού μελετητικού οίκου συγκλίνει σε αυτή την εκτίμηση (IPRO Γερμανίας).

4ος: Η ένταξη της χώρας μας στις ομάδες των κρατών που με την παραγωγή βιοαιθανόλης από εγχώριες πρώτες ύλες προωθούν:

  • τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο,
  • την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού,
  • την προστασία του περιβάλλοντος,
  • τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διατηρεί σε εξέλιξη Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό από τον Μάϊο του 2007 για την προσέλκυση και επιλογή στρατηγικού επενδυτή, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια μεγάλη επένδυση ύψους περίπου €200 εκατ.

Ο διαγωνισμός προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα, καθώς έχει ολοκληρωθεί και ψηφιστεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση βιοαιθανόλης ως καύσιμο κίνησης.

Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο προβλέπει την πλήρη απορρόφηση της παραγωγής βιοαιθανόλης υποχρεωτικά από τα ελληνικά διυλιστήρια και τους εισαγωγείς πετρελαιοειδών έως και το 2016, στοιχείο που ενθαρρύνει την επένδυση στα 2 εργοστάσια.

Παράλληλα, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο στρατηγικός επενδυτής δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, να διατηρήσει και να εκπαιδεύσει το υφιστάμενο προσωπικό.

(Βλέπετε Συνημμένο 3)

Ήδη η εταιρεία, την τελευταία τριετία, παρέχοντας κίνητρα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων κατά 36% (από 1.041 μόνιμα εργαζόμενους το 2004 σε 630 στο τέλος του 2007).

Το κόστος των κινήτρων ανήλθε σε €21,5 εκ., γεγονός που επιβάρυνε μεν τις 2 τελευταίες χρήσεις, δημιούργησε όμως συνθήκες ανταγωνιστικού κόστους για τα επόμενα χρόνια.

Με τις διατάξεις της εν λόγω τροπολογίας προωθείται η υπαγωγή 150 εργαζομένων, που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός πενταετίας, σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας.

Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσε η ένταξη στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας να ξεκινάει από 1.6.2008 (αντί για 1.4.2008), και να περιλαμβάνει την περίοδο μέχρι 30.6.2013 (αντί για 31.3.2013).

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα μετατάξεων του πλεονάζοντος προσωπικού στις Περιφέρειες. Οι μετατάξεις θα μπορούσαν να επεκταθούν στους Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου Βαθμού, κατά προτεραιότητα για τους εργαζόμενους στα ζαχαρουργεία Λάρισας και Ξάνθης [πρακτικά της Συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση προγράμματος στήριξης των εργαζόμενων 11.07.2007].