Απογευματινή: Ασφαλιστική μεταρρύθμιση – Μια πραγματική προοδευτική κυβερνητική πρωτοβουλία

Απογευματινή: Ασφαλιστική μεταρρύθμιση – Μια πραγματική προοδευτική κυβερνητική πρωτοβουλία

Το ασφαλιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι βαθύτατα δομικό και οξύτατα διαρθρωτικό. Εγκολπώνονται στο σύστημα παράγοντες, ενδογενείς και εξωγενείς, που, διαχρονικά, τροφοδοτούν, αναπαράγουν, διογκώνουν και διαιωνίζουν το πρόβλημα. Οι αντοχές όμως του συστήματος περιορίζονται σοβαρά και από φαινόμενα των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν γίνει ακόμη, σε πλήρη έκταση, ορατά, όπως είναι οι μακροχρόνιες δημογραφικές εξελίξεις, η ανεργία και η αδήλωτη εργασία, και η επιμήκυνση του χρόνου εκπαίδευσης. Αυτά τα στοιχεία επιδεινώνουν συνεχώς τη σχέση ισορροπίας εργαζομένων και συνταξιούχων.
Εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, οικονομικού και αναλογιστικού περιεχομένου, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα δεν είναι βιώσιμο, με μικρές ίσως αποκλίσεις ως προς τον χρονικό ορίζοντα εκδήλωσης του προβλήματος. Συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη, επιτακτικά αναγκαία, κοινωνικά επιβεβλημένη.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση του κ. Κώστα Καραμανλή, προχωράει στην αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με ουσιαστικό και ήπιο τρόπο. Βασικοί άξονες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι:
  • Η προώθηση μιας τολμηρής και αποτελεσματικής διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης με την ενοποίηση φορέων και κλάδων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις.
  • Η θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για την προστασία της μητρότητας, όπως είναι η αύξηση του συνολικού χρόνου της άδειας μητρότητας, η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και η επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης επιπλέον πλασματικού χρόνου. 
  • Η δημιουργία κινήτρων για την παραμονή στην εργασία μέσω της αναπροσαρμογής του ποσοστού προσαύξησης των συντάξεων.
  • Η προώθηση θεσμικών καινοτομιών, όπως είναι το Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.
Είναι γεγονός ότι η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος είναι εγχείρημα σύνθετο και απαιτητικό. Η διεθνής εμπειρία από τις μεταρρυθμίσεις σε άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα διδακτική. Σημειώνεται σχετικά ότι από το 1990 πάνω από 17 χώρες του ΟΟΣΑ έχουν προχωρήσει σε συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις.
Σε αυτό το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο κινείται και η Κυβέρνηση της Ν.Δ. Με τόλμη, υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και ρεαλισμό. Με την απαιτούμενη πολιτική βούληση και την επιβαλλόμενη κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία.
Γιατί, όπως καταλήγει η τελευταία Έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών: «τα περιθώρια βελτίωσης της βιωσιμότητας και επάρκειας του συνταξιοδοτικού συστήματος υπάρχουν. Το σχετικό κόστος για την προσπάθεια κίνησης προς αυτή την κατεύθυνση είναι μεν σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα εφικτό και μικρότερο του συνολικού και μακροχρόνιου οφέλους που θα προκύψει από την αναδιάρθρωσή του. Τα οφέλη αυτά μοιράζονται σε ολόκληρη την κοινωνία, τόσο στο άμεσο μέλλον και ανάμεσα στις υπάρχουσες γενεές, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ανάμεσα στις μελλοντικές γενεές.»