Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής «Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εταιρείας Microsoft»

Σύμφωνα με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών δεν αρκεί για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Απαιτείται ταυτόχρονα η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που να επενδύουν στους νέους δυνητικούς συντελεστές ανάπτυξης.

Η επένδυση στη γνώση,

η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών,

η τόνωση της επιχειρηματικότητας,

η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,

η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους

έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνουν τους ρυθμούς της αειφόρου ανάπτυξης, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες, αντιμετωπίζουν την ανεργία, προωθούν την κοινωνική συνοχή.

Η κυβέρνηση με εφαλτήριο τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, και με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τη δράση που αναπτύσσει δείχνει να έχει εγκαίρως αντιληφθεί την αναγκαιότητα υλοποίησης αυτών των πολιτικών.

Σε αυτό το πνεύμα κινείται και το παρόν σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας Microsoft.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στις διατάξεις του σχεδίου νόμου μνημονεύονται οι πρωτοβουλίες και οι υποχρεώσεις της Microsoft, που περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης εξειδικεύεται σε τρεις άξονες:

1ος: στην έρευνα και την εκπαίδευση,

2ος: στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και

3ος: στις υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικές πρωτοβουλίες σε κάθε άξονα δράσης είναι:

1ος Άξονας: Έρευνα και Εκπαίδευση

1. Η ίδρυση Κέντρου Καινοτομίας, το οποίο θα λειτουργεί και ως θερμοκοιτίδα επιχειρηματικών ιδεών ενεργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.

2. Η επιμόρφωση σε ψηφιακές γνώσεις, συνδράμοντας την Κυβέρνηση στην παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης του ευρέως κοινού.

3. Η εξωτερική έρευνα της Microsoft και η συμμετοχή στο MSDN Academic Alliance, ένα ετήσιο πρόγραμμα με μέλη τμήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης.

4. Η συνεργασία της Microsoft με Πανεπιστήμια, στα οποία η εταιρία θα παρέχει υλικό για τις βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση στους υπεύθυνους των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, και επιδόματα για έρευνα σε αριστούχους διδακτορικούς φοιτητές.

5. Η συμμετοχή της Κυβέρνησης στο πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση, με το οποίο η Microsoft παρέχει τοπικούς πόρους για την παροχή εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

6. Η εγκατάσταση των Κοινωνικών Κέντρων Εκμάθησης της Τεχνολογίας προσφέροντας την τεχνική υποδομή και καλύπτοντας το κόστος των εκπαιδευτών που θα παραδίδουν μαθήματα εκπαίδευσης στην κοινωνία.

2ος Άξονας: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

1. H υποστήριξη από τη Microsoft στην Ελληνική Κυβέρνηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

2. Η δωρεάν παροχή από τη Microsoft στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Δήμους στην Ελλάδα των Εργαλείων Εκκίνησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη σχετική απαιτούμενη εκπαίδευση.

3ος Άξονας: Υπηρεσίες

1. Η παροχή από τη Microsoft πρωτότυπου σχεδίου για την βέλτιστη ανάπτυξη και εγκατάσταση των αδειών χρήσης λογισμικού.

2. Η εκπαίδευση για τα πλέον πρόσφατα προϊόντα λογισμικού.

3. Η επέκταση της συμμετοχής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Κυβερνητικής Ασφάλειας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Εκτός όμως από την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, παρέχεται υποστήριξη και του ιδιωτικού τομέα από την Microsoft.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης.

2. Η υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας του Προγράμματος «Ευρωπλάνο Ανάπτυξης».

Τέλος, στη συμφωνία στρατηγικής σημασίας περιγράφονται και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης της σύγχρονης βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών στην Ελλάδα.

Αυτές επικεντρώνονται στις εξής δράσεις:

1. Στην ενημέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων αναφορικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνέπειες της παραβίασης αυτών.

2. Στην εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης λογισμικού, προκειμένου η Microsoft να διευκολύνει την καλύτερη διαχείριση του λογισμικού που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση.

3. Στη χρήση προηγούμενης εμπειρίας που έχει αποκομίσει η Microsoft.

4. Στη σύσταση μιας Ομάδας Εργασίας η οποία μεταξύ άλλων θα προτείνει σχέδιο δράσης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορίας και πληροφορικής.

5. Στην προμήθεια αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού της Microsoft από την Δημόσια Διοίκηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στην τοποθέτηση που προηγήθηκε προσπάθησα να συνοψίσω τα βασικότερα σημεία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Θα ήθελα όμως να καταθέσω και ορισμένες παρατηρήσεις επί της συμφωνίας.

1η Παρατήρηση: Παρόμοιες στρατηγικές συμφωνίες (M.O.U.) έχουν συναφθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρωτοβουλίες και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία και αναλαμβάνονται από τη Microsoft είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν αναληφθεί από την εταιρεία στις άλλες χώρες.

2η Παρατήρηση: Η εν λόγω συμφωνία δεν αποτελεί αποκλειστική και δεσμευτική συνεργασία, προκύπτει από διαγωνιστικές διαδικασίες και εξαρτάται από τις ανάγκες του Δημοσίου στο άμεσο μέλλον.

Η Κυβέρνηση έχει και θα διατηρήσει την πλήρη και διακριτική ευχέρεια να προκηρύξει διαγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, για προϊόντα λογισμικού ή/και υπηρεσίες από προμηθευτές άλλους εκτός από την Microsoft.

3η Παρατήρηση: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία έτη το «ανοιχτό λογισμικό» έχει φθάσει σε σημαντική ωριμότητα.

Προσφέρει τεχνολογικές λύσεις υψηλού  επιπέδου, με χαμηλό κόστος.

Το δίλημμα «εμπορικό ή ανοιχτό λογισμικό» δεν έχει μονοσήμαντη απάντηση, αλλά εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ή οργανισμού.

Και αυτό βεβαίως αφορά και στις ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσουν οι κυβερνήσεις για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Το κράτος, χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία καιπροφανώς χωρίς την απαιτούμενη ταχύτητα, αποδεδειγμένα δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει σαν ρόλο του την επιλογή τεχνολογίας.

Οφείλει να ακολουθεί την πολιτική της «τεχνολογικής ουδετερότητας» ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός.

Ταυτόχρονα όμως οφείλει να προσδιορίζει σαφώς τις ζητούμενες ψηφιακές υπηρεσίες σε όρους ποιότητας και κόστους, και σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας στις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο αρχών, η Ελληνική Κυβέρνηση συνήψε τη στρατηγική μη-δεσμευτική συμφωνία με τη Microsoft.

Η Ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πληροφορικής, στη βάση και του ανοικτού λογισμικού, εφ’ όσον:

1ον: εξασφαλίζονται πρόσθετα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο,

2ον: πληρούνται οι όροι του εκάστοτε ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, και

3ον: δεν προκαλούνται δεσμεύσεις για το ελληνικό κράτος.

Σε καμία χώρα δεν υπάρχει αποκλεισμός καμιάς εταιρείας ή κατηγορίας λογισμικού, καθώς αυτό θα ήταν αντίθετο στους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Συνεπώς, θα ήταν εύλογο η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποιαδήποτε αντιπολίτευση, να ζητήσει επίσπευση παρόμοιων συμφωνιών και με άλλες εταιρείες για την ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

4η Παρατήρηση: Ενισχύεται η ασφάλεια και διασφαλίζεται η διαφάνεια της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην Δημόσια Διοίκηση. Όπως ήδη ανέφερα προβλέπεται η επέκταση της συμμετοχής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Κυβερνητικής Ασφάλειας σε περισσότερες κρατικές διοικητικές μονάδες ή/και υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συμμετέχει επί του παρόντος σε αυτό το πρόγραμμα.

Η Κυβέρνηση αποκτά πια πρόσβαση στον κώδικα των προϊόντων Microsoft, και μπορεί να συνεκτιμά προς ίδιον όφελος αν τα προϊόντα της εταιρίας πληρούν τα πρότυπα και τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια.

5η Παρατήρηση: Με ερωτήσεις στη Βουλή η αντιπολίτευση ζητούσε από την Κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Microsoft.

Τώρα που κατατέθηκε, ας αξιολογήσουμε λίγο τις πληροφορίες που είχαν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους κομιστές αυτών.

Εξηγούμε:

Ερώτηση Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ (26.07.2006): «Σύμφωνα, τέλος, με ακριβείς πληροφορίες, η σύμβαση αυτή δεν είναι μόνο επιζήμια, αλλά ακόμη χειρότερο είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη, επειδή εμπεριέχει ρήτρα NDA (NonDisclosureAgreement), δηλαδή μη αποκάλυψης των όρων και εφαρμογών της, ρήτρα την οποία πλέον δεν υιοθετούν, ούτε οι εμπορικές επιχειρήσεις. Εάν έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο της συμφωνίας τέτοια ρήτρα, πρόκειται περί εξευτελισμού του ελληνικού κράτους, το οποίο έτσι, στους διεθνείς οίκους, εμφανίζεται ως κράτος-“μπανανία”.»

Ερώτηση Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ (02.02.2007): «Μάλιστα, επειδή εγώ τη σύμβαση τη βρήκα από την αμερικανική πλευρά, διαπίστωσα ότι εμπεριέχει όρο – ακούστε, κύριοι συνάδελφοι – απόκρυψης των δεδομένων της σύμβασης ακόμα και από την ελληνική Βουλή. Γι’ αυτό και δεν μου τη δίνουν.»

Το κείμενο της σύμβασης καταδεικνύει το ανυπόστατο των ισχυρισμών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η παρούσα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας εκτιμάται ως χρήσιμη και επωφελής για τη χώρα.

1.    Εξασφαλίζονται προνομιακοί οικονομικοί όροι απόκτησης λογισμικού για το ελληνικό δημόσιο.

Επιτυγχάνονται καλύτερες τελικές τιμές λόγω οικονομιών κλίμακας.

Η έκπτωση από τις υφιστάμενες κυβερνητικές τιμές από τον Ειδικό Τιμοκατάλογο για το Δημόσιο, φτάνει το 20% στις τιμές αγοράς του, ανάλογα με τον όγκο των προμηθειών.

Παράλληλα εξασφαλίζεται η απόκτηση όλων των νέων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft με ορίζοντα 3ετίας, χωρίς πρόσθετο κόστος.

2. Επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού στο δημόσιο τομέα.

Μέχρι πρόσφατα, το ελληνικό δημόσιο εκτός από λίγα μεγάλα έργα πληροφορικής, δεν ήταν δυνατόν να ελέγξει εάν όλοι οι φορείς που έκαναν προμήθειες αγόραζαν με τις προνομιούχες κυβερνητικές τιμές.

Επίσης δεν ήταν βέβαιο ότι πάντα τα προϊόντα που αγοράζονταν καλύπτονταν από εγγύηση ή αν αναβαθμίζονταν τακτικά.

Η έλλειψη των παραπάνω, συνεπαγόταν για κάθε φορέα μεγάλο κόστος διαχείρισης και συντήρησης, και σίγουρα δεν υπήρχε σαφής εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης.

Αυτό προσπαθεί η Κυβέρνηση να το αλλάξει με τις σχετικές προβλέψεις της συμφωνίας.

3.    Το υπό ίδρυση Κέντρο Καινοτομίας θα υποστηρίζει τη «γνώση στην πράξη».

Έτσι η διαχείριση της γνώσης θα συντελείται σε κάθε κομμάτι της αλυσίδας της γνώσης, από τη δημιουργία της μέσω της έρευνας, τη μετάδοσή της μέσω της παιδείας και της κατάρτισης, τη διάδοσή της μέσω των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και τη χρήση της σε καινοτομικές δράσεις.

4. Ενισχύονται ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες μέσα από την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων υπολογιστών στο πλαίσιο του προγράμματος «Απεριόριστες Δυνατότητες», το οποίο παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και βελτίωσης της απασχολησιμότητας.

5. Ενισχύονται και επιταχύνονται  οι στόχοι της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας για την περίοδο 2006-2013.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση του κου. Κώστα Καραμανλή με ένα ιδιαίτερα συγκροτημένο σχέδιο επαναπροσδιορίζει το ρόλο των νέων τεχνολογιών σε νέα βάση, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου διαρθρωτικών αλλαγών που εισάγει προκειμένου η χώρα μας να πραγματοποιήσει ένα ψηφιακό άλμα στην παραγωγικότητα, ένα ψηφιακό άλμα στην ποιότητα ζωής.

Για την Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι το μέσο για μια οικονομία πιο δυναμική και για πολίτες με καλύτερη ποιότητα καθημερινής ζωής.

Για το λόγο αυτό και εισηγούμαι την κύρωση της συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Microsoft που στόχο έχει τη βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα, και την προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα.