Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: «Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της...

Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: «Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited και Μάικροσοφτ Ελλάς”

Σύμφωνα με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, κυρίως της θεωρίες της ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών αποτελεί προϋπόθεση, αλλά δεν αρκεί, για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Απαιτείται η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που να επενδύουν στους νέους δυνητικούς συντελεστές ανάπτυξης.
Η επένδυση στη γνώση,
η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών,
η τόνωση της επιχειρηματικότητας,
η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,
η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους
έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνουν τους ρυθμούς της αειφόρου ανάπτυξης, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες, αντιμετωπίζουν την ανεργία, προωθούν την κοινωνική συνοχή. 
Η κυβέρνηση με εφαλτήριο τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, και με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τη δράση που αναπτύσσει δείχνει να έχει εγκαίρως αντιληφθεί την αναγκαιότητα υλοποίησης αυτών των πολιτικών.
Σε αυτό το πνεύμα κινείται και το παρόν σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας Microsoft.
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται, μεταξύ άλλων:
  • η βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα, και
  • η προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η παρούσα σύμβαση θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για:
  • τη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Microsoft αναφορικά με τη χρήση των τεχνολογιών της Microsoft σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση,
  • τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με εθνικά έργα που αφορούν τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών για την Δημόσια Διοίκηση,
  • την υποστήριξη της Microsoft για τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της Κυβέρνησης που αφορούν τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, και
  • τη συμβολή της Microsoft στην ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών.
Ειδικότερα, στις διατάξεις του σχεδίου νόμου μνημονεύονται οι πρωτοβουλίες και οι υποχρεώσεις της Microsoft, που περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.
Η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης εξειδικεύεται σε τρεις άξονες:
α) στην έρευνα και την εκπαίδευση,
β) στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και
γ) στις υπηρεσίες.
 
Πιο συγκεκριμένα οι βασικές πρωτοβουλίες σε κάθε άξονα δράσης είναι:
 
1ος Άξονας: Έρευνα και Εκπαίδευση (3.1.1.)
1. Η ίδρυση Κέντρου Καινοτομίας (3.1.1.1.). Το κέντρο θα δώσει τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε εγχώριες εταιρείες λογισμικού, σε επιχειρηματίες και σε νέες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (startups) να δοκιμάσουν, να εφαρμόσουν πιλοτικά και να ενσωματώσουν τις τεχνολογικές καινοτομίες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Το Κέντρο Καινοτομίας θα επικεντρωθεί σε τρεις (3) τομείς:
  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (μέσω εκπαίδευσης στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων και προγραμματισμού).
  • Προώθηση Συνεργασιών (μέσω συνεδρίων συνεργατών και συνεταιρισμών).
  • Προώθηση Καινοτομιών (μέσω λειτουργίας εργαστηρίων).
Επιπλέον, το Κέντρο θα λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα επιχειρηματικών ιδεών ενεργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.
2. Η επιμόρφωση σε Ψηφιακές Γνώσεις (3.1.1.2.), συνδράμοντας την Κυβέρνηση στην παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης του ευρέως κοινού σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακών γνώσεων.
3. Η Εξωτερική Έρευνα της Microsoft (3.1.1.3.), με την υποστήριξη της συμμετοχής σε αυτήν ενός διδακτορικού φοιτητή.
4. Η συμμετοχή στο MSDN Academic Alliance (3.1.1.4.), ένα ετήσιο πρόγραμμα με μέλη τμήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς της επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των μηχανικών και των συστημάτων πληροφορικής.
5. Η συνεργασία της Microsoft με Πανεπιστήμια (3.1.1.5.), στα οποία η Microsoft θα παρέχει υλικό για τις βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση στους υπεύθυνους των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, και επιδόματα για έρευνα σε αριστούχους διδακτορικούς φοιτητές.
6. Η συμμετοχή της Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση (Partners in Learning) (3.1.1.6.), με το οποίο η Microsoft παρέχει, σε Κυβερνήσεις και σε εκείνους που έχουν ηγετικό ρόλο σε θέματα εκπαίδευσης, τοπικούς πόρους για την παροχή εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης σε δασκάλους και καθηγητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σε διευθυντές σχολείων, και στους μαθητές εντός της χώρας τους.
7. Η ανάπτυξη του Προγράμματος Microsoft Unlimited Potential (3.1.1.7.), μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογίας σε νέους και ενήλικες με περιορισμένους πόρους και πρόσβαση μέσω δημοτικών ή κοινοτικών τεχνολογικών και εκπαιδευτικών κέντρων. Για τις ανάγκες του προγράμματος, η Microsoft, μέσω της κατάλληλης συγγενούς της εταιρείας, θα εγκαταστήσει Κοινωνικά Κέντρα Εκμάθησης της Τεχνολογίας προσφέροντας την τεχνική υποδομή αλλά και καλύπτοντας το κόστος των εκπαιδευτών που θα παραδίδουν μαθήματα εκπαίδευσης στην κοινωνία (νέοι άνεργοι, ηλικιωμένοι πολίτες, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ).  
 
Επομένως, ο πρώτος άξονας δράσης (Παράγραφος 3.1.1.) της συμφωνίας προσφέρει πολλές και σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης της έρευνας και της εκπαίδευσης στους τομείς των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για πολίτες και επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, και συμβάλλει έμπρακτα στην επίτευξη του Στόχου 1 «Προώθηση Χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις», του Στόχου 3 «Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ», του Στόχου 4 «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας» και του Στόχου 5 «Βελτίωση της Καθημερινής ζωής των πολιτών με ΤΠΕ» της ελληνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.
 
2ος Άξονας: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) (3.1.2.)
1. H υποστήριξη από τη Microsoft στην Ελληνική Κυβέρνηση, με τεχνογνωσία από εξειδικευμένο προσωπικό, για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο υλοποίησης δύο (2) πιλοτικών προγραμμάτων (3.1.2.1.).
2. Η δωρεάν παροχή από τη Microsoft στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Δήμους στην Ελλάδα των Εργαλείων Εκκίνησης (e-Government Starter Kit) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη σχετική απαιτούμενη εκπαίδευση (3.1.2.2.).
3. Η παροχή στη Δημόσια Διοίκηση συνολικά πενήντα (50) προϊόντων “Visual Studio 2005 Professional με συνδρομή MSDN Premium” που αποτελούνται από εργαλεία ανάπτυξης και τεκμηρίωσης για όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα οποία η Κυβέρνηση θα διανείμει σε πενήντα (50), κατ΄ ανώτατο όριο, κορυφαίους προγραμματιστές λογισμικού που εργάζονται στη Δημόσια Διοίκηση (3.1.2.3.).
 
Επομένως, η παράγραφος 3.1.2 της συμφωνίας προσφέρει στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δυνατότητες για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην επίτευξη του Στόχου 2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις» και του Στόχου 6 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη» της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.
 
3ος Άξονας: Υπηρεσίες (3.1.3.)
Αυτός ο άξονας συνεργασίας περιλαμβάνει
1. την παροχή από τη Microsoft πρωτότυπου σχεδίου για την βέλτιστη ανάπτυξη και εγκατάσταση των αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft (3.1.3.1.),
2. την εκπαίδευση για τα πλέον πρόσφατα προϊόντα λογισμικού (3.1.3.2.), και
3. την επέκταση της συμμετοχής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Κυβερνητικής Ασφάλειας σε περισσότερες κρατικές διοικητικές μονάδες ή/και υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συμμετέχει επί του παρόντος σε αυτό το πρόγραμμα (3.1.3.3.).
 
Επομένως, η παράγραφος 3.1.3 της συμφωνίας προσφέρει στην Ελληνική Κυβέρνηση τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των ωφελημάτων που προκύπτουν από την απόκτηση αδειών λογισμικού Microsoft μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ ενισχύει την πρόσβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης στον πηγαίο κώδικα ορισμένων προϊόντων

Microsoft, βοηθώντας στην εκτίμηση της ασφάλειας των προϊόντων και συμβάλλοντας στην επίτευξη του Στόχου 2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις» και του Στόχου 6 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη» της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Εκτός όμως από την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, παρέχεται υποστήριξη και του ιδιωτικού τομέα από την Microsoft.
Οι λεπτομέρειες και το εύρος των υποχρεώσεων της Microsoft περιγράφονται στην Παράγραφο 3.2. της σύμβασης.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:  
1. Η παροχή από τη Microsoft υπηρεσιών υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης στους Πιστοποιημένους Συνεργάτες της (3.2.1.).
2. Η υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας από τη Microsoft του Προγράμματος «Ευρωπλάνο Ανάπτυξης» (European Union Grants Advisor – “EUGA”). Το «Ευρωπλάνο Ανάπτυξης» θα συμβάλει στη συνειδητοποίηση και την καλύτερη κατανόηση από την πλευρά των ΜΜΕ των δυνατοτήτων επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα παρέχει καθοδήγηση για την διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων (3.2.2.).
 
Η παράγραφος 3.2 προσφέρει στις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες ενημέρωσης, πρόσβαση στη διεθνή τεχνογνωσία και βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες επιδοτήσεων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σύμφωνα με το Στόχο 1 «Προώθηση Χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις» της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.
 
Τέλος, στη συμφωνία στρατηγικής σημασίας περιγράφονται και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης της σύγχρονης βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών στην Ελλάδα (Παράγραφος 4).
Αυτές επικεντρώνονται στις εξής δράσεις:
1. Στην ενημέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων αναφορικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνέπειες της παραβίασης αυτών (4.1.).
2. Στην εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης λογισμικού, προκειμένου η Microsoft να διευκολύνει την καλύτερη διαχείριση του λογισμικού που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση, καθιστώντας δυνατή την αποδοτικότερη οργάνωση των συστημάτων της και αποσκοπώντας σε σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων (4.2.).  
3. Στη χρήση προηγούμενης εμπειρίας που έχει αποκομίσει η Microsoft από τη συνδρομή που έχει παράσχει σε παρόμοιες καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε άλλες χώρες (4.3.).
4. Στη σύσταση μιας Ομάδας Εργασίας, η οποία α) θα συντονίζει τις δράσεις που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, β) θα προτείνει σχέδιο δράσης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορίας και πληροφορικής, γ) θα εποπτεύει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, δ) θα τα ενημερώνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τις δραστηριότητές της και ε) θα μοιράζεται τις καταλληλότερες μεθόδους για την αποπεράτωση έργων σχετικών με την Τεχνολογία της Πληροφορικής (4.4.).
5. Στην προμήθεια αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού της Microsoft από την Δημόσια Διοίκηση (4.5.)
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Στην τοποθέτηση που προηγήθηκε προσπάθησα να συνοψίσω τα βασικότερα στοιχεία της υπό συζήτηση συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας Microsoft.
Ορισμένες χρήσιμες όμως παρατηρήσεις για την συμφωνία.
 
1η Παρατήρηση: Παρόμοιες στρατηγικές συμφωνίες έχουν συναφθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως ενδεικτικά είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Ουκρανία, η Εσθονία, η Ρουμανία, η Π.Γ.Δ.Μ., η Σερβία-Μαυροβούνιο κ.α. αλλά και οι ίδιες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την απόκτηση λογισμικού.
 
2η Παρατήρηση: Η εν λόγω συμφωνία δεν αποτελεί αποκλειστική και δεσμευτική συνεργασία, προκύπτει από διαγωνιστικές διαδικασίες και εξαρτάται από τις ανάγκες του Δημοσίου στο άμεσο μέλλον (Παράγραφος 8.4). Κάθε μέρος της συμφωνίας δύναται να συνάψει παρόμοια σύμβαση με τρίτα μέρη. Η Κυβέρνηση έχει και θα διατηρήσει την πλήρη και διακριτική ευχέρεια να προκηρύξει διαγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, για προϊόντα λογισμικού ή/και υπηρεσίες από προμηθευτές άλλους εκτός από την Microsoft.
Η Ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πληροφορικής, εφ’ όσον εξασφαλίζονται πρόσθετα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, ακολουθούνται οι ισχύουσες διαγωνιστικές διαδικασίες στις προμήθειες, και δεν προκαλούνται δεσμεύσεις για το ελληνικό κράτος.
 
4. 3η Παρατήρηση: Διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαφάνεια της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Δημόσια Διοίκηση. Όπως ήδη ανέφερα προβλέπεται η επέκταση της συμμετοχής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Πρόγραμμα Κυβερνητικής Ασφάλειας σε περισσότερες κρατικές διοικητικές μονάδες ή/και υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συμμετέχει επί του παρόντος σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτή η συμμετοχή θα παρέχει στην Κυβέρνηση πρόσβαση μόνο προς ανάγνωση (read-only) στον πηγαίο κώδικα ορισμένων προϊόντων Microsoft για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης με σκοπό να βοηθήσει την Κυβέρνηση στην εκτίμηση της ασφάλειας των προϊόντων Microsoft, καθώς και να παράσχει τη δυνατότητα να το διαβάζει και να αναφέρεται σε αυτό χωρίς να μπορεί να το τροποποιήσει. Άρα η Κυβέρνηση όχι μόνο αποκτά πια πρόσβαση στον κώδικα των προϊόντων Microsoft (που δεν είχε), αλλά μπορεί να συνεκτιμά προς ίδιον όφελος αν τα προϊόντα Microsoft πληρούν τα πρότυπα και τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η παρούσα σύναψη συμφωνία στρατηγικής σημασίας εκτιμάται ως χρήσιμη και επωφελής για τη χώρα.
1. Εξασφαλίζονται προνομιακοί οικονομικοί όροι απόκτησης λογισμικού για το ελληνικό δημόσιο. Επιτυγχάνονται καλύτερες τελικές τιμές λόγω οικονομιών κλίμακας. Η έκπτωση από τις υφιστάμενες κυβερνητικές τιμές μπορεί να φθάσει το 20% στις τιμές αγοράς του, ανάλογα με τον όγκο των προμηθειών, ενώ εξασφαλίζεται η απόκτηση όλων των νέων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft με ορίζοντα 3ετίας, χωρίς πρόσθετο κόστος.
2. Επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού στο δημόσιο τομέα. Μέχρι πρόσφατα, το ελληνικό δημόσιο εκτός από λίγα μεγάλα έργα, δεν ήταν δυνατόν να ελέγξει εάν όλοι οι φορείς που έκαναν προμήθειες αγόραζαν με τις προνομιούχες κυβερνητικές τιμές. Επίσης δεν ήταν βέβαιο ότι πάντα τα προϊόντα Microsoft καλύπτονταν από εγγύηση ή αν αναβαθμίζονταν τακτικά, και σίγουρα δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί εάν σε κάθε φορέα το λογισμικό ήταν της ίδιας έκδοσης.
3. Ιδρύεται το Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο θα υποστηρίζει τη «γνώση στην πράξη». Είναι άλλωστε γνωστό ότι η διαχείριση της γνώσης θα πρέπει να συντελείται σε κάθε κομμάτι της αλυσίδας της γνώσης, από τη δημιουργία της μέσω της έρευνας, τη μετάδοσή της μέσω της παιδείας και της κατάρτισης, τη διάδοσή της μέσω των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και τη χρήση της σε καινοτομικές δράσεις.
4. Ενισχύονται ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (άνεργοι, κάτοικοι ακριτικών περιοχών, ηλικιωμένοι κ.α.) μέσα από την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων υπολογιστών στο πλαίσιο του προγράμματος «Απεριόριστες Δυνατότητες», το οποίο παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και βελτίωσης της απασχολησιμότητας.
5. Δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα ανάπτυξης της τοπικής βιομηχανίας τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
6. Παρέχει υποτροφίες σε διδακτορικούς φοιτητές και λογισμικό σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.
6. Ενισχύει και επιταχύνει  τους στόχους της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας για την περίοδο 2006-2013, με πρόσθετες δράσεις διάχυσης των νέων τεχνολογιών ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση του κου. Κώστα Καραμανλή με ένα ιδιαίτερα συγκροτημένο σχέδιο επαναπροσδιορίζει το ρόλο των νέων τεχνολογιών σε νέα βάση, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου διαρθρωτικών αλλαγών που εισάγει προκειμένου η χώρα μας να πραγματοποιήσει ένα ψηφιακό άλμα στην παραγωγικότητα, ένα ψηφιακό άλμα στην ποιότητα ζωής. Για την Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι το μέσο για μια οικονομία πιο δυναμική και για πολίτες με καλύτερη ποιότητα καθημερινής ζωής.
Για το λόγο αυτό και προτείνω την κύρωση της συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Microsoft που στόχο έχει τη βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα, και την προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα.